Tygryski

Czego uczymy się w CZERWCU

w grupie „Tygrysków”?

 

Tydzień 1: Dzień dziecka.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie sprawności dłoni i palców
•wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
OBSZAR EMOCJONALNY
• rozpoznawanie i nazywanie emocji
• przedstawianie emocji oraz uczuć za pomocą mimiki i gestów
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•współdziałanie w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•rozwijanie kompetencji matematycznych
•rozróżnianie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•doskonalenie umiejętności wypowiadania się
•dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
•tworzenie prac plastycznych

Tydzień 2: Mali podróżnicy.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie sprawności motoryki małej
OBSZAR EMOCJONALNY
• odczytywanie emocji przedstawionych za pomocą mimiki i gestów
• wczuwanie się w emocje innych
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
OBSZAR SPOŁECZNY
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•dbanie o pozytywną atmosferę w grupie
•obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•wskazywanie przedmiotów potrzebnych w czasie podróży
•poznawanie i nazywanie kontynentów
•dokonywanie pomiaru długości
•doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
•wskazywanie podobieństw w wyglądzie i zachowaniu dzieci z różnych stron świata
•poznanie wybranych potraw z innych krajów
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych środków transportu
•tworzenie prac plastycznych z różnorodnych materiałów za pomocą różnych technik

Tydzień 3: Letnie obserwacje.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie zmysłu dotyku
OBSZAR EMOCJONALNY
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
• nabywanie umiejętności godzenia się z porażką
• dostrzeganie piękna przyrody
• przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt
OBSZAR SPOŁECZNY
•współdziałanie w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
OBSZAR POZNAWCZY
•poszerzenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na łące
•rozwiązywanie zagadek
•słuchanie utworów literackich
•prowadzenie obserwacji przyrodniczych
•doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych
•doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•utrwalenie znajomości kolorów
•tworzenie prac plastycznych według instrukcji i własnego pomysłu

Tydzień 4: Jedziemy na wakacje.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie zmysłu dotyku
•utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej
• nabywanie umiejętności godzenia się z porażką
OBSZAR SPOŁECZNY
•posługiwanie się imieniem, nazwiskiem i adresem
•współdziałanie z innymi dziećmi w zabawie
•respektowanie obowiązujących zasad i reguł
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
OBSZAR POZNAWCZY
•nazywanie wybranych środków transportu
•poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji
•utrwalanie znajomości numerów alarmowych
•doskonalenie umiejętności przeliczania, tworzenia zbiorów i klasyfikowania elementów
•utrwalanie znajomości wybranych figur geometrycznych i kolorów
•zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat
•ćwiczenia w dostrzeganiu i kontynuowaniu rytmów
•rozbudzanie kreatywności poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystywanie materiałów przyrodniczych

Czego uczymy się w MAJU

w grupie Tygrysków ?

 

Temat 1: .Święta majowe

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach kształtujących motorykę dużą i sprawność ciała
•konstruowanie trójwymiarowych budowli
•ćwiczenie sprawności ręki w czasie rysowania, malowania, wykonywania czynności precyzyjnych
OBSZAR EMOCJONALNY
• stwarzanie okazji do czerpania radości z czynności artystycznych, takich jak śpiewanie, malowanie, taniec
• wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych
•rozbudzanie zainteresowania postaciami historycznymi
•kształtowanie świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju, w którym żyjemy
•wdrażanie do obdarzania uwagą innych osób, uważne słuchanie wypowiedzi innych
OBSZAR POZNAWCZY
•kształtowanie postawy patriotycznej
•zapoznawanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi i treściami patriotycznymi
•utrwalanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony, rozróżniania kierunków w przestrzeni
•stwarzanie okazji do przeliczania na konkretach w sytuacjach zadaniowych
•uczestniczenie w zabawach umożliwiających poznanie prostych zwrotów w języku angielskim
•umożliwienie wyrażania siebie i swojego sposobu widzenia świata w ruchu, pieśni, tańcu i wytworach plastycznych

Temat 2: Polska – moja ojczyzna

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach kształtujących motorykę dużą i sprawność ciała
•ćwiczenie sprawności ręki w czasie rysowania, malowania, wykonywania czynności precyzyjnych
OBSZAR EMOCJONALNY
• stwarzanie okazji do czerpania radości z czynności artystycznych, takich jak śpiewanie, malowanie, taniec
• wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych
•rozbudzanie zainteresowania postaciami historycznymi
•kształtowanie świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju, w którym żyjemy
•wdrażanie do obdarzania uwagą innych osób, uważne słuchanie wypowiedzi innych
OBSZAR POZNAWCZY
•kształtowanie postawy patriotycznej
•zapoznawanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi i treściami patriotycznymi
•stwarzanie okazji do przeliczania na konkretach w sytuacjach zadaniowych

Temat 3: Zagraniczne podróże

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•ćwiczenie sprawności motoryki małej podczas zabaw konstrukcyjnych, manipulacyjnych i plastycznych
•ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego
OBSZAR EMOCJONALNY
• nabywanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
• wdrażanie do wytrwałości w doprowadzaniu rozpoczętych zadań do końca
OBSZAR SPOŁECZNY
•nabywanie umiejętności przedstawiania się (imię, nazwisko, adres)
•wdrażanie do wywiązywania się z codziennych obowiązków
•wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
OBSZAR POZNAWCZY
•zapoznanie z różnymi środkami transportu
•ćwiczenie umiejętności klasyfikowania elementów według wybranej i podanej kategorii
•ćwiczenie umiejętności określania relacji przestrzennych i kolorów
•umożliwianie wyrażania siebie poprzez uzasadnianie własnych decyzji i wytwory plastyczne
•rozwijanie wyobraźni poprzez układanie opowiadania
•zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, odpowiadania na pytania
•wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania utworów literackich
•uczestniczenie w zabawach umuzykalniających i doskonalących umiejętności wokalne

Temat 4: Wiosna w pełni

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•organizowanie najbliższego otoczenia w sposób umożliwiający wykonanie powierzonych działań
•doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy z rekwizytem, wykonywanie prac plastycznych
•zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach
OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do radzenia sobie z niepowodzeniami w zabawie
• stwarzanie okazji do dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
• wspieranie w dostrzeganiu swoich mocnych stron
• odczuwanie poczucia dumy z wytworów swojej pracy
• zachęcanie do przełamywania lęku przed spożywaniem nowych produktów
OBSZAR SPOŁECZNY
•stwarzanie okazji do poznawania i podziwiania najbliższego otoczenia, budowanie poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania
•wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
OBSZAR POZNAWCZY
•poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu, założenie i pielęgnacja uprawy
•uważne słuchanie utworów literackich, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstów
•poznanie kwiatów i owadów łąkowych
•doskonalenie umiejętności matematycznych przez przeliczanie elementów, tworzenie zbiorów równolicznych, dopełnianie zbiorów
•wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do prac plastycznych, nadawanie znaczenia swoim wytworom
•wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki
•doskonalenie umiejętności wokalnych podczas śpiewu a cappella i z akompaniamentem

Czego uczymy się w KWIETNIU

w grupie Tygrysków ?

Temat 1:Wielkanocne tradycje

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
• rozwijanie sprawności dłoni i palców
• utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
OBSZAR EMOCJONALNY
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•wdrażanie do współdziałania w zabawie
• czerpanie radości ze wspólnej zabawy
• respektowanie zasad podczas gier i zabaw
• obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•poszerzenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi
•doskonalenie umiejętności przeliczania
•porównywanie liczebności zbiorów
•poznanie budowy jaja kurzego
•przeprowadzanie prostych eksperymentów z jajkami
•uważne słuchanie utworów literackich
•odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych utworów literackich
•tworzenie prac plastycznych
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•rozwijanie orientacji w przestrzeni
•rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

Temat 2: Na wsi

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
•ćwiczenie sprawności manualnej
OBSZAR EMOCJONALNY
• rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
OBSZAR SPOŁECZNY
•współdziałanie w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•respektowanie reguł podczas gier i zabaw
•obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•usprawnianie aparatu artykulacyjnego
•rozwiązywanie zagadek
•rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających na wsi
•uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•rozwijanie orientacji w przestrzeni i na kartce
•dodawanie i odejmowanie na konkretach
•odczytywanie zakodowanych informacji
•wykonywanie prac plastycznych
•doskonalenie umiejętności wokalnych
•prowadzenie obserwacji

Temat 3: Dbamy o środowisko

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych i naśladowczych
•wdrażanie do uczestniczenia w pracach porządkowych
•doskonalenie sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych, porządkowych i plastycznych
OBSZAR EMOCJONALNY
• dostrzeganie piękna przyrody
• rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego
OBSZAR SPOŁECZNY
•stwarzanie okazji do zgodnego współdziałania z innymi
• czerpanie radości ze wspólnej zabawy
• respektowanie reguł i zasad gier oraz zabaw
OBSZAR POZNAWCZY
•utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
•zdobywanie wiadomości na temat ekologii
•nabywanie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów
•doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów
•dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
•uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
•doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej
•tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów pochodzenia naturalnego

Temat 4: Książki i książeczki

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych
•doskonalenie sprawności dłoni oraz palców
OBSZAR EMOCJONALNY
• przedstawianie i odczytywanie emocji prezentowanych za pomocą mimiki
• wdrażanie do radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z porażką
OBSZAR SPOŁECZNY
•zachęcanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw
OBSZAR POZNAWCZY
•rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
•poszerzanie wiadomości na temat książek
•stwarzanie okazji do rozwijania słownictwa, formułowania dłuższych wypowiedzi, odpowiadania na pytania
•segregowanie i kategoryzowanie ze względu na podaną cechę
•doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
•nabywanie umiejętności przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
•doskonalenie zmysłu słuchu
•zachęcanie do uważnego słuchania utworów literackich

                                                                        Czego uczymy się w MARCU

                                                                             w grupie ” Tygrysków ” ?

Temat 1: Dbamy o zdrowie

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•doskonalenie samodzielnego ubierania się i rozbierania
•aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie motoryki małej podczas zabaw i zajęć
•kształtowanie motoryki dużej w trakcie aktywności ruchowej
OBSZAR EMOCJONALNY
• wypowiadanie się na temat własnych odczuć
•czerpanie radości ze wspólnych zabaw
OBSZAR SPOŁECZNY
•obdarzanie uwagą rówieśników i osób dorosłych
•przestrzeganie reguł zabaw
•dopingowanie innych uczestników zabawy
OBSZAR POZNAWCZY
•poznawanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia
•wypowiadanie się na forum grupy
•rozpoznawanie i odtwarzanie rytmów matematycznych
•nazywanie części garderoby i dobieranie ubrań stosownie do pogody
•segregowanie elementów ze względu na kolor
•porównywanie długości elementów
•przekładanie jednej reprezentacji liczbowej na inną
•nauka rymowanek na pamięć
•wykonywanie prac plastycznych
•aktywne uczestniczenie w zabawach muzycznych i wspólnym śpiewie

Temat 2: Jak dawniej było?

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•doskonalenie motoryki małej
•udział w zabawach indywidualnych i grupowych kształtujących motorykę dużą
OBSZAR EMOCJONALNY
• nazywanie własnych emocji
•prezentowanie emocji za pomocą symboli i mimiki
OBSZAR SPOŁECZNY
•odczuwanie przynależności do grupy
•czerpanie radości ze wspólnych zabaw
•doskonalenie umiejętności przedstawiania się i stosowania zwrotów grzecznościowych
•wdrażanie do obdarzania innych uwagą
OBSZAR POZNAWCZY
•analizowanie i opisywanie ilustracji
•zdobywanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych
•słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na temat ich treści
•odczytywanie znaczenia symboli
•poznawanie różnych sposobów komunikowania się
•nazywanie środków transportu
•przeliczanie na konkretach
•poznawanie faktów dotyczących życia przodków, wynalazków i osiągnięć techniki
•wykonywanie prac plastycznych i technicznych według własnego pomysłu i według instrukcji
• aktywne uczestniczenie w zabawach muzycznych

Temat 3: Pierwsze oznaki wiosny

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie
•podnoszenie poziomu wrażliwości sensorycznej
OBSZAR EMOCJONALNY
• radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami
• doskonalenie cierpliwości w czekaniu na swoją kolej w zabawie
• czerpanie radości z obcowania z przyrodą
OBSZAR SPOŁECZNY
•słuchanie rozmówców
•wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w czasie zabaw
•przestrzeganie reguł gier i zabaw
OBSZAR POZNAWCZY
•poznanie charakterystycznych cech wiosny
•rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
•poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu
•zakładanie i pielęgnowanie upraw
•słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
•klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
•doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładanie jednej reprezentacji liczbowej na inną
•wyrażanie ekspresji plastycznej poprzez ukierunkowane działania plastyczne

Temat 4: Morski świat

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•udział w zajęciach sensorycznych, doskonalenie małej motoryki
•uczestniczenie w zabawach z elementem toczenia, czworakowania, równowagi
OBSZAR EMOCJONALNY
• radzenie sobie z trudnymi emocjami
• wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie
OBSZAR SPOŁECZNY
•uczestniczenie w zabawach wymagających współpracy
• porozumiewanie się za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
• czerpanie radości z własnych umiejętności
• przestrzeganie ustalonych reguł
OBSZAR POZNAWCZY
•rozbudzanie zainteresowania przyrodą morską
•uważne słuchanie wierszy i opowiadań
•wypowiadanie się na podany temat
•podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej
•klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
•przeliczanie na konkretach
•wykonywanie prac plastycznych i technicznych
•śpiewanie piosenki

2lut2023
 

Krąg tematyczny.  Wesoły karnawał

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych

doskonalenie zmysłu dotyku

rozwijanie sprawności dłoni oraz palców

utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

OBSZAR EMOCJONALNY

cierpliwe czekanie na swoją kolej

panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

współdziałanie w zabawie

czerpanie radości ze wspólnej zabawy

respektowanie reguł i zasad w czasie gier i zabaw

obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

usprawnianie aparatu artykulacyjnego

doskonalenie umiejętności wypowiadania się

wskazywanie i nazywanie różnych części garderoby

łączenie przedmiotów w pary

rozwijanie kompetencji matematycznych

wykonywanie eksperymentów graficznych

dostrzeganie i kontynuowanie rytmów

przeprowadzanie prostych eksperymentów z balonami

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę

tworzenie prac plastycznych

prowadzenie obserwacji przyrodniczych

 

 

 

Krąg tematyczny  Zimowe zabawy

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych

rozwijanie sprawności dłoni oraz palców

udział w zawodach sportowych na śniegu

OBSZAR EMOCJONALNY

cierpliwe czekanie na swoją kolej

panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

współdziałanie w zabawie

czerpanie radości ze wspólnej zabawy

respektowanie reguł i zasad gier i zabaw

obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

łączenie przedmiotów w pary

doskonalenie umiejętności przeliczania

poznanie różnych rodzajów termometrów

dokonywanie pomiarów temperatury

uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące treści

dostrzeganie i kontynuowanie rytmów

tworzenie prac plastycznych

słuchanie utworów muzyki klasycznej

odczytywanie symboli

 

 

 

Krąg tematyczny Wisła – polska rzeka

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych

rozwijanie sprawności dłoni oraz palców

OBSZAR EMOCJONALNY

cierpliwe czekanie na swoją kolej

panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY

współdziałanie w zabawie

czerpanie radości ze wspólnej zabawy

obdarzanie uwagą innych osób

odczuwanie przynależności do swojego narodu

posługiwanie się imieniem, nazwiskiem oraz adresem

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie percepcji wzrokowej

uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści

rozpoznawanie i nazywanie polskich symboli narodowych

poznanie Wisły jako największej rzeki w Polsce

rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych

tworzenie prac plastycznych

zagospodarowywanie wyznaczonej przestrzeni

uczenie się na pamięć rymowanek i wierszy

przeprowadzanie prostych eksperymentów

rozwiązywanie zagadek

rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

 

 

Krąg tematyczny Sztuka wokół nas

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych

rozwijanie sprawności dłoni oraz palców

używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania

rozumienie potrzeby odpoczynku

OBSZAR EMOCJONALNY

cierpliwe czekanie na swoją kolej

godzenie się z porażką

wypowiadanie się na temat swoich odczuć w kontakcie ze sztuką

OBSZAR SPOŁECZNY

współdziałanie w zabawie

czerpanie radości ze wspólnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

rozbudzanie zainteresowania sztuką

poznanie znaczenia słów „portret”, „rzeźba”

tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

eksperymentowanie z kolorami

rozwijanie percepcji wzrokowej

rozpoznawanie i nazywanie kolorów

rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych

klasyfikowanie elementów ze względu na kolor i długość

uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści

 

 

5sty2023
Krąg tematyczny.Rakietą w kosmos
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych

zażywanie ruchu na świeżym powietrzu

ćwiczenie motoryki małej

OBSZAR EMOCJONALNY

wyrażanie emocji za pomocą charakterystycznych form wyrazu

czerpanie radości z zabaw w grupie, czynności przynoszących satysfakcję

OBSZAR SPOŁECZNY

poznawanie i akceptowanie zasad w zabawie

wdrażanie do współdziałania z grupą rówieśniczą

obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem

rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami

klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy

Krąg tematyczny Zima w pełni

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

ćwiczenie utrzymywania równowagi podczas zabaw ruchowych

uczestniczenie w zabawach naśladowczych

OBSZAR EMOCJONALNY

odwoływanie się do własnych uczuć, doświadczeń

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

nawiązywanie relacji rówieśniczych

wyrażanie szacunku wobec innych osób

respektowanie swoich praw i obowiązków

OBSZAR POZNAWCZY

rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych

poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych

rozumienie i utrwalanie stosunków przestrzennych

słuchanie utworów literackich

wykonywanie prac plastycznych

klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę

Krąg tematyczny Droga babciu, drogi dziadku
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych, naśladowczych, z przyborami

ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY

wczuwanie się w emocje innych osób

wyrażanie emocji w stosunku do swoich bliskich

dostrzeganie walorów estetycznych przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do okazywania pomocy i szacunku osobom starszym

przestrzeganie reguł zabaw

odczuwanie przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej

OBSZAR POZNAWCZY

wypowiadanie się na temat członków rodziny

słuchanie utworów literackich

klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę

recytowanie wiersza z pamięci

śpiewanie piosenki, uczestniczenie w zabawach muzycznych

wyrażanie się w aktywnościach plastycznych

 

Krąg tematyczny .Każdy zawód jest ważny

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

poprawne wykonywanie ćwiczeń ruchowych

aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych z różnymi rekwizytami

OBSZAR EMOCJONALNY

wyrażanie pozytywnych emocji i satysfakcji z wytworów własnej pracy

wczuwanie się w uczucia bohaterów literackich

OBSZAR SPOŁECZNY

stosowanie się do zasad zabawy

odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do różnych grup

OBSZAR POZNAWCZY

poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynnośc

słuchanie utworów literackich

wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu

poznanie numeru alarmowego

zapoznanie z pieniędzmi (monetami i banknotami)

uczestniczenie w eksperymencie

granie na instrumentach perkusyjnych

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2022

Krąg tematyczny: Zapraszamy do teatru

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • godzenie się z porażką
 • przedstawianie emocji oraz uczuć w czasie zabaw teatralnych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • wcielanie się w role, uczestniczenie w zabawach teatralnych
 • wymyślanie krótkich historyjek, objaśnianie kolejności zdarzeń
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • eksperymentowanie ze światłem i cieniem

 

Krąg tematyczny: Kulinarne wyzwania

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • wdrażanie do dbania o higienę w czasie zajęć kulinarnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • godzenie się z porażką

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad gry i zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • uczestniczenie w zajęciach kulinarnych
 • tworzenie prac plastycznych

 

Krąg tematyczny: Święta tuż, tuż

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • godzenie się z porażką
 • dostrzeganie emocji innych dzieci oraz zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw
 • obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • dokonywanie pomiarów długości
 • rozwiązywanie zagadek
 • śpiewanie kolęd
 • tworzenie prac plastycznych

 

Krąg tematyczny: Witamy nowy rok

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad w czasie zabawy
 • obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • poznanie różnych rodzajów kalendarzy
 • oglądanie różnych zegarów i zegarków, zapoznanie z pracą zegarmistrza
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu
 • wymienianie pór roku, przyporządkowywanie im określonych symboli
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozwiązywanie zagadek tekstowych
 • tworzenie prac plastycznych