Nasza Misja

Chcemy, żeby nauka i wychowanie, oparte o poznanie Boga i trwałe wartości chrześcijańskie, prowadziły do harmonijnego rozwoju bogatych i zdrowych osobowości naszych „Promyczków” pod troskliwą opieką Maryi, Matki Bożej.

Przedszkole „Promyk” jest placówką katolicką, która realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.


Wychowanie przedszkolne w „Promyku” obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi, szczególnie mając na celu:


 • Przygotowanie do odkrywania, że Bóg jest Stwórcą, czułym Ojcem, Dawcą życia, zbawienia i wszelkiego dobra.
 • Traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo.
 • Wychowanie według najlepszych polskich tradycji narodowych
 • Umożliwienie i wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dzieci,
 • Umożliwienie dziecku swobodnego działania i realizacji jego własnych potrzeb,
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie,
 • Współdziałanie z rodziną poprzez udzielanie pomocy w wychowaniu dzieci.
 • Wspieranie i wzmacnianie roli rodziny, jako bezpiecznego i trwałego środowiska, w którym wzrastają dojrzałe emocjonalnie, psychicznie i duchowo osobowości, poprzez formy współuczestnictwa rodziców w życiu przedszkola.
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ucząc je modlitwy i zawierzenia we wszystkim Bogu.
 • Kształtowanie wrażliwości dziecka na człowieka i otaczający je świat poprzez ofertę zajęć artystycznych.
 • Zapewnienie każdemu dziecku indywidualnego kontaktu z nauczycielem, by czuło się akceptowane, kochane i szczęśliwe.
 • Kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości
 • Kształtowanie w dziecku umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i w przeżywaniu porażek.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • Poznawanie i rozumienie siebie, otaczającego dzieci świata, budowanie „obrazu siebie” w relacjach dorosłymi i innymi dziećmi.
 • Zdobywanie wiedzy i nabywanie potrzebnych umiejętności poprzez działanie i doświadczenie.
 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej poprzez aktywne w niej uczestnictwo.
 • Wprowadzanie w świat wartości postaw pozytywnych.