Motylki

30sty2023

LUTY

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny 21. Karnawałowe zabawy
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności odpoczynku i wyciszenia się

rozwijanie sprawności motorycznej poprzez udział w zabawach gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

tworzenie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

OBSZAR SPOŁECZNY

budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań

zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego

rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię

tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów

rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny 22. Zimowa wyprawa
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

stwarzanie okazji do przebywania na świeżym powietrzu i budowania odporności organizmu

doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w działaniach gimnastycznych i ruchowych

rozwijanie sprawności oraz koordynacji ruchowej

OBSZAR EMOCJONALNY

budowanie pozytywnych skojarzeń z zimową aurą

kształtowanie odporności psychicznej poprzez uczestnictwo w zabawach z rywalizacją

OBSZAR SPOŁECZNY

budowanie więzi grupowych poprzez zabawy integracyjne, wymagające współdziałania

OBSZAR POZNAWCZY

zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne

zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat

doskonalenie słuchu poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem oraz zabawy słuchowe

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy z wyrazami i zdaniami

budzenie ciekawości i zainteresowania światem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem krain polarnych

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8.

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny 23. Nasza Wisła
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne

tworzenie warunków do nabywania doświadczeń w zakresie orientacji w schemacie ciała

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postaw patriotycznych

budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań

wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

poznanie fizycznej mapy Polski

poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami

zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności matematycznych

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

rozwijanie słownictwa i ćwiczenie słuchu fonemowego

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 6., 8.

TYDZIEŃ IV

 

Krąg tematyczny 24. Co to jest sztuka?

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie poczucia estetyki poprzez kontakt z różnymi dziełami sztuki

stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką

OBSZAR SPOŁECZNY

zachęcanie do odkrywania w najbliższym otoczeniu miejsc, które wiążą się ze sztuką

budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań

zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

poznanie pojęcia „sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego, w których przenikają się różne dziedziny sztuki

stwarzanie okazji do wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia dzieł malarskich i rzeźbiarskich

poznanie różnych dziedzin sztuki przez kontakt z jej wytworami

rozwijanie słownictwa

rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez zabawy rozwijające umiejętność orientacji w przestrzeni, orientacji na kartce oraz przeliczania

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 7., 8.

 

UWAGA! W tym tygodniu dzieci przynoszą wytwory artystyczne do kącika sztuki. Warto zaplanować wycieczkę, podczas której dzieci będą miały okazję poznać miejsca, gdzie mogą obcować ze sztuką. Można również zorganizować spotkanie z lokalnymi artystami. Do zabaw rzeźbiarskich będzie potrzebna glina.

8sty2023

STYCZEŃ 2023

Tydzień I

Temat: Kosmos pełen gwiazd

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wczuwanie się w emocje innych
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • nauka współpracy
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie zastosowań globusa
 • poznawanie następstwa dnia i nocy
 • uczestniczenie w eksperymentach
 • nazywanie poszczególnych części dnia
 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
 • nazywanie planet Układu Słonecznego
 • nazywanie obiektów w przestrzeni kosmiczne

Tydzień II

Temat: Zimowy krajobraz

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych

ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego zimą

wczuwanie się w emocje i uczucia innych

OBSZAR SPOŁECZNY

przestrzeganie ustalonych reguł zabawy

uważne słuchanie wierszy i opowiadań

nauka współpracy z innymi

komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

poznawanie charakterystycznych cech zimy

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię

formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania

uczestniczenie w eksperymentach, poznawanie właściwości śniegu i lodu

poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

przeliczanie przedmiotów w dostępnym zakresie

poznawanie liczebników głównych

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

 

Tydzień III

Temat: Czas z babcią i dziadkiem

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • ćwiczenie sprawności manualnej
 • porządkowanie i dekorowanie sali
 • uczestniczenie we wspólnym przygotowaniu poczęstunku

OBSZAR EMOCJONALNY

 • okazywanie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wczuwanie się w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • odczuwanie i przejawianie swojej przynależności do rodziny
 • wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym
 • wczuwanie się w rolę współgospodarza uroczystości

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie w skupieniu wierszy i opowiadań
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • rozumienie pojęcia „para”
 • klasyfikowanie przedmiotów
 • porównywanie długości
 • rozwiązywanie zagadek sensorycznych
 • uczenie się wiersza na pamięć
 • poznawanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych
 • rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych

Tydzień IV

Temat: Dawne zawody

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • przejawianie swoich emocji i uczuć poprzez charakterystyczne dla dziecka formy wyrazu
 • nabywanie świadomości, że wszyscy doświadczają emocji
 • wczuwanie się w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • obdarzanie uwagą nauczyciela i rówieśników
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie różnych zawodów
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych
 • dobieranie butów do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku
 • poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś
 • śpiewanie piosenki
 • doskonalenie wrażliwości słuchowej

 

LISTOPAD 

 

Krąg tematyczny 9. Bezpieczni i rozważni 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych 

uczestniczenie w zabawach ruchowych 

doskonalenie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

rozróżnianie pojęć dobra i zła 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych 

wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej 

uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie 

uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów 

OBSZAR POZNAWCZY 

wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy 

rozwiązywanie zagadek 

doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy 

wzbogacanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem 

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem 

zapoznanie z numerem alarmowym 

uczestniczenie w scenkach dramowych 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8. 

 

Krąg tematyczny 10. Polska – nasza Ojczyzna 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

inicjowanie zabaw konstrukcyjnych 

uczestniczenie w zabawach ruchowych 

doskonalenie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

doskonalenie umiejętności współpracy z innymi 

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych 

OBSZAR POZNAWCZY 

zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego 

rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny 

obcowanie ze sztuką 

rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny” 

utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania 

poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska 

utrwalenie świadomości bycia Polakiem 

poznanie hymnu i symboli Polski 

przypominanie i utrwalenie swojego adresu zamieszkania 

rozpoznawanie różnych domów (blok, dom jednorodzinny, kamienica) 

słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą 

uczestniczenie w zabawach plastycznych 

przeliczanie w dostępnym zakresie 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 6., 8. 

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą fotografie rodzinne przyniesione przez dzieci i nauczyciela, mała flaga Polski, książki i atlasy o Polsce, książki o tematyce patriotycznej, symbole narodowe, emblematy, kokardy narodowe, pocztówki przyniesione przez dzieci oraz nauczyciela. 

 

Krąg tematyczny 11. Preludium deszczowe 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku 

uczestniczenie w zabawach ruchowych 

rozwijanie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

uważne słuchanie wypowiedzi innych 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

kształtowanie umiejętności współpracy z innymi 

OBSZAR POZNAWCZY 

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy 

branie udziału w eksperymentach 

nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych 

zdobywanie wiedzy na temat deszczu 

nazywanie różnych rodzajów deszczu 

uwrażliwianie się na różne elementy muzyki 

nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia 

nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku 

nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni 

śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8. 

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą instrumenty wykonane z materiałów dostępnych w domu, np. butelka z wodą, słoik z wodą, torebki foliowe. 

Krąg tematyczny 12. Rozpoznajemy emocje 
Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych 

rozwijanie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

budowanie obrazu własnego „ja” 

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji 

poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami 

wyrażanie emocji za pomocą mimiki 

rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach 

przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

doskonalenie umiejętności współpracy z innymi 

komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny 

OBSZAR POZNAWCZY 

nazywanie poszczególnych części ciała 

rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia” 

wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań 

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem 

rozwijanie mowy komunikatywnej 

przeliczanie, klasyfikowanie 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8. 

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą zdjęcia dzieci i dorosłych prezentujących różne emocje oraz peruka i nos klauna. 

 

PAŹDZIERNIK 2022r.

Krąg tematyczny 5. Warzywa i owoce

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestniczenie w zabawach ruchowych

• doskonalenie sprawności manualnej

• ćwiczenie samodzielności

OBSZAR EMOCJONALNY

• dostrzeganie piękna darów natury

OBSZAR SPOŁECZNY

• współpraca z innymi dziećmi w grupie

• uważne słuchanie wierszy i opowiadań

OBSZAR POZNAWCZY

• wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

• rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

• rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”

• poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami

• klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie

• przestrzeganie zasad podczas gier

• poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

• rozwijanie poczucia rytmu

 

Krąg tematyczny 6. W naszej grupie

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestniczenie w zabawach ruchowych

• doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

• poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek

• próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu

OBSZAR SPOŁECZNY

• kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania

• nauka empatii w stosunku do innych osób

• kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

• stosowanie zwrotów grzecznościowych

• kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

• słuchanie utworów literackich

• rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki

• doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

• śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

• dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych

• utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

• rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

 

Krąg tematyczny 7. Co nam dają drzewa?

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych

• poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych

• doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

• odczuwanie piękna przyrody

• wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

OBSZAR SPOŁECZNY

• uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów

• poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie

• doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych

• koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą

• przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej

OBSZAR POZNAWCZY

• słuchanie utworów literackich

• rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki

• rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną

• układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny

• poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka

• rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

• doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

 

Krąg tematyczny 8. Przygotowanie do zimy

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku

• uczestniczenie w zabawach ruchowych

• doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

• budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić

• spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

• kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy

• budowanie obrazu własnego „ja”

OBSZAR POZNAWCZY

• wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy

• poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe

• podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku

• doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy

• wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy i opowiadań

• śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

• manipulowanie materiałem przyrodniczym

• rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku

• klasyfikowanie przedmiotów

• przeliczanie elementów

Aktualności Czerwiec 2022- „Motylki”

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. Lubimy to samo. ale każdy z nas jest inny (30.05-03.06)

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka.
 • rozwijanie mowy.
 • podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia.
 • rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych.
 • rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej.

 

 1. 2. Moje podwórko (06-10.06)

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
 • rozwijanie mowy.
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt.
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 • rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.

 

 1. Wakacje, znów będą wakacje (13-17.06)

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy.
 • poznawanie różnych środków lokomocji.
 • zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata.
 • rozwijanie sprawności manualnych.
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej.

 

 1. Bezpieczne zabawy (20-24.06)

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie wymowy.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie zwinności.
 • zachęcanie do interesowania się przyrodą..
 • umuzykalnianie dzieci,
 • uczulanie dzieci na zachowania nieznajomych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

 1. Zbliżają się wakacje (27.06-01.07)

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie aktywności twórczej.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • umuzykalnianie dzieci,

 

 

 

Tematy kompleksowe w „Motylkach” w kwietniu:

Chciałbym być kosmonautą 04.04.-08.04.2022 

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

 • powtarzanie krótkich rymowanek,

 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,

 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci,

 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Wielkanoc 11.04-15.04.2022

 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic,

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

Dbamy o Ziemię 18.04-22.04.2022

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,

 • odkładanie prac na półki indywidualne.

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,

 • odpowiadanie na pytania.

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Jestem Polakiem i Europejczykiem 25.04-29.04.2022

 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością,

 • słownictwo w języku obcym.

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,

 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,

 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Czego uczymy się w „Motylkach” w Lutym 2022r. : 

 

     1. Jesteśmy samodzielni w kuchni (31.01-04.02.2022)  

 • Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych, nazywanie ich i określanie, do czego służą. 
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne – segregowanie łyżek według wielkości; prawidłowe posługiwanie się określeniami: mała, duża (ćwiczenia indywidualne). 
 • Wykonywanie kolorowych kanapek z produktów lubianych przez dzieci. 
 • Ćwiczenie graficzne Fartuch dla kucharki. 
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Zabawy gwizdkami od czajników – Gwizdane melodie. 
 • Zabawa inscenizowana Rozmowy łyżki i widelca. 

 

    2. Baśniowy świat (7.02-11.02.2022) 

 • Ćwiczenia dykcyjne  
 • Baśniowe zamki − ćwiczenia w liczeniu.  
 • Ćwiczenia logopedyczne Zabawa balonami. Cel: rozwijanie mowy. 
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej − składanie w całość pociętego obrazka 

  

   3. Chciałbym być matematykiem (14.02-18.02.2022) 

 • Świętowanie Walentynek 
 • Zabawy rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowe  
 • Zabawy rozwijające umiejętność rozpoznawania rzeczy oraz ich grupowania – Do kogo to należy? 
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej Waga. 
 • Ćwiczenia w rysowaniu według opisu 

 

   4. Świat techniki (21.02-25.02.2022) 

 • Ćwiczenia w dobieraniu pasujących do siebie przedmiotów, 
 • Ćwiczenia w segregowaniu przedmiotów pod względem koloru, 
 • Zabawy w segregowanie przedmiotów ze względu na przeznaczenie, 
 • Ćwiczenia z nietypowym przyborem – ringiem, 
 • Ćwiczenia w liczeniu w zakresie pięciu, 
 • Ćwiczenia w wycinaniu prostych elementów, 
 • Ćwiczenia w wystukiwanie rytmu piosenki, 
 • Zabawy w ocenianiu odległości między przedmiotami na oko. 

 

Tydzień I

Temat: Jesień w sadzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

rozwijanie orientacji przestrzennej.

kształtowanie poczucia rytmu.

rozwijanie mowy.

rozwijanie sprawności manualnej.

prezentowanie swoich umiejętności.

 

Tydzień II

Temat: Smaczne warzywa 

rozwijanie mowy.

rozwijanie sprawności manualnej.

utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów.

instrumentacja piosenki.

rozwijanie umiejętności liczenia.

 

Tydzień III

Temat: Jaki jestem 

poznawanie i nazywanie wybranych części ciała.

podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się.

wyrażanie muzyki ruchem.

rozwijanie sprawności manualnych.

rozwijanie mowy.

 

Tydzień IV

Temat: Moje zmysły

rozwijanie zmysłów.

umuzykalnianie dzieci.

rozwijanie zmysłu węchu.

rozwijanie mowy.