Obecnie uczymy się

LUTY

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny 21. Karnawałowe zabawy
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności odpoczynku i wyciszenia się

rozwijanie sprawności motorycznej poprzez udział w zabawach gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

tworzenie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

OBSZAR SPOŁECZNY

budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań

zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego

rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię

tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów

rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny 22. Zimowa wyprawa
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

stwarzanie okazji do przebywania na świeżym powietrzu i budowania odporności organizmu

doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w działaniach gimnastycznych i ruchowych

rozwijanie sprawności oraz koordynacji ruchowej

OBSZAR EMOCJONALNY

budowanie pozytywnych skojarzeń z zimową aurą

kształtowanie odporności psychicznej poprzez uczestnictwo w zabawach z rywalizacją

OBSZAR SPOŁECZNY

budowanie więzi grupowych poprzez zabawy integracyjne, wymagające współdziałania

OBSZAR POZNAWCZY

zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne

zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat

doskonalenie słuchu poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem oraz zabawy słuchowe

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy z wyrazami i zdaniami

budzenie ciekawości i zainteresowania światem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem krain polarnych

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8.

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny 23. Nasza Wisła
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne

tworzenie warunków do nabywania doświadczeń w zakresie orientacji w schemacie ciała

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postaw patriotycznych

budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań

wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

poznanie fizycznej mapy Polski

poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami

zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności matematycznych

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

rozwijanie słownictwa i ćwiczenie słuchu fonemowego

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 6., 8.

TYDZIEŃ IV

 

Krąg tematyczny 24. Co to jest sztuka?

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie poczucia estetyki poprzez kontakt z różnymi dziełami sztuki

stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką

OBSZAR SPOŁECZNY

zachęcanie do odkrywania w najbliższym otoczeniu miejsc, które wiążą się ze sztuką

budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań

zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

poznanie pojęcia „sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego, w których przenikają się różne dziedziny sztuki

stwarzanie okazji do wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia dzieł malarskich i rzeźbiarskich

poznanie różnych dziedzin sztuki przez kontakt z jej wytworami

rozwijanie słownictwa

rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez zabawy rozwijające umiejętność orientacji w przestrzeni, orientacji na kartce oraz przeliczania

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 7., 8.

 

UWAGA! W tym tygodniu dzieci przynoszą wytwory artystyczne do kącika sztuki. Warto zaplanować wycieczkę, podczas której dzieci będą miały okazję poznać miejsca, gdzie mogą obcować ze sztuką. Można również zorganizować spotkanie z lokalnymi artystami. Do zabaw rzeźbiarskich będzie potrzebna glina.

 Powrót