Czego uczymy się w CZERWCU

w grupie „Tygrysków”?

 

Tydzień 1: Dzień dziecka.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie sprawności dłoni i palców
•wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
OBSZAR EMOCJONALNY
• rozpoznawanie i nazywanie emocji
• przedstawianie emocji oraz uczuć za pomocą mimiki i gestów
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•współdziałanie w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•rozwijanie kompetencji matematycznych
•rozróżnianie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•doskonalenie umiejętności wypowiadania się
•dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
•tworzenie prac plastycznych

Tydzień 2: Mali podróżnicy.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie sprawności motoryki małej
OBSZAR EMOCJONALNY
• odczytywanie emocji przedstawionych za pomocą mimiki i gestów
• wczuwanie się w emocje innych
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
OBSZAR SPOŁECZNY
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•dbanie o pozytywną atmosferę w grupie
•obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•wskazywanie przedmiotów potrzebnych w czasie podróży
•poznawanie i nazywanie kontynentów
•dokonywanie pomiaru długości
•doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
•wskazywanie podobieństw w wyglądzie i zachowaniu dzieci z różnych stron świata
•poznanie wybranych potraw z innych krajów
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych środków transportu
•tworzenie prac plastycznych z różnorodnych materiałów za pomocą różnych technik

Tydzień 3: Letnie obserwacje.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie zmysłu dotyku
OBSZAR EMOCJONALNY
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
• nabywanie umiejętności godzenia się z porażką
• dostrzeganie piękna przyrody
• przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt
OBSZAR SPOŁECZNY
•współdziałanie w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
OBSZAR POZNAWCZY
•poszerzenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na łące
•rozwiązywanie zagadek
•słuchanie utworów literackich
•prowadzenie obserwacji przyrodniczych
•doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych
•doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•utrwalenie znajomości kolorów
•tworzenie prac plastycznych według instrukcji i własnego pomysłu

Tydzień 4: Jedziemy na wakacje.

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie zmysłu dotyku
•utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej
• nabywanie umiejętności godzenia się z porażką
OBSZAR SPOŁECZNY
•posługiwanie się imieniem, nazwiskiem i adresem
•współdziałanie z innymi dziećmi w zabawie
•respektowanie obowiązujących zasad i reguł
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
OBSZAR POZNAWCZY
•nazywanie wybranych środków transportu
•poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji
•utrwalanie znajomości numerów alarmowych
•doskonalenie umiejętności przeliczania, tworzenia zbiorów i klasyfikowania elementów
•utrwalanie znajomości wybranych figur geometrycznych i kolorów
•zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat
•ćwiczenia w dostrzeganiu i kontynuowaniu rytmów
•rozbudzanie kreatywności poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystywanie materiałów przyrodniczych

 Powrót