Czego uczymy się w MAJU

w grupie Tygrysków ?

 

Temat 1: .Święta majowe

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach kształtujących motorykę dużą i sprawność ciała
•konstruowanie trójwymiarowych budowli
•ćwiczenie sprawności ręki w czasie rysowania, malowania, wykonywania czynności precyzyjnych
OBSZAR EMOCJONALNY
• stwarzanie okazji do czerpania radości z czynności artystycznych, takich jak śpiewanie, malowanie, taniec
• wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych
•rozbudzanie zainteresowania postaciami historycznymi
•kształtowanie świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju, w którym żyjemy
•wdrażanie do obdarzania uwagą innych osób, uważne słuchanie wypowiedzi innych
OBSZAR POZNAWCZY
•kształtowanie postawy patriotycznej
•zapoznawanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi i treściami patriotycznymi
•utrwalanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony, rozróżniania kierunków w przestrzeni
•stwarzanie okazji do przeliczania na konkretach w sytuacjach zadaniowych
•uczestniczenie w zabawach umożliwiających poznanie prostych zwrotów w języku angielskim
•umożliwienie wyrażania siebie i swojego sposobu widzenia świata w ruchu, pieśni, tańcu i wytworach plastycznych

Temat 2: Polska – moja ojczyzna

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach kształtujących motorykę dużą i sprawność ciała
•ćwiczenie sprawności ręki w czasie rysowania, malowania, wykonywania czynności precyzyjnych
OBSZAR EMOCJONALNY
• stwarzanie okazji do czerpania radości z czynności artystycznych, takich jak śpiewanie, malowanie, taniec
• wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych
•rozbudzanie zainteresowania postaciami historycznymi
•kształtowanie świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju, w którym żyjemy
•wdrażanie do obdarzania uwagą innych osób, uważne słuchanie wypowiedzi innych
OBSZAR POZNAWCZY
•kształtowanie postawy patriotycznej
•zapoznawanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi i treściami patriotycznymi
•stwarzanie okazji do przeliczania na konkretach w sytuacjach zadaniowych

Temat 3: Zagraniczne podróże

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•ćwiczenie sprawności motoryki małej podczas zabaw konstrukcyjnych, manipulacyjnych i plastycznych
•ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego
OBSZAR EMOCJONALNY
• nabywanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
• wdrażanie do wytrwałości w doprowadzaniu rozpoczętych zadań do końca
OBSZAR SPOŁECZNY
•nabywanie umiejętności przedstawiania się (imię, nazwisko, adres)
•wdrażanie do wywiązywania się z codziennych obowiązków
•wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
OBSZAR POZNAWCZY
•zapoznanie z różnymi środkami transportu
•ćwiczenie umiejętności klasyfikowania elementów według wybranej i podanej kategorii
•ćwiczenie umiejętności określania relacji przestrzennych i kolorów
•umożliwianie wyrażania siebie poprzez uzasadnianie własnych decyzji i wytwory plastyczne
•rozwijanie wyobraźni poprzez układanie opowiadania
•zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, odpowiadania na pytania
•wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania utworów literackich
•uczestniczenie w zabawach umuzykalniających i doskonalących umiejętności wokalne

Temat 4: Wiosna w pełni

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•organizowanie najbliższego otoczenia w sposób umożliwiający wykonanie powierzonych działań
•doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy z rekwizytem, wykonywanie prac plastycznych
•zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach
OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do radzenia sobie z niepowodzeniami w zabawie
• stwarzanie okazji do dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
• wspieranie w dostrzeganiu swoich mocnych stron
• odczuwanie poczucia dumy z wytworów swojej pracy
• zachęcanie do przełamywania lęku przed spożywaniem nowych produktów
OBSZAR SPOŁECZNY
•stwarzanie okazji do poznawania i podziwiania najbliższego otoczenia, budowanie poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania
•wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
OBSZAR POZNAWCZY
•poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu, założenie i pielęgnacja uprawy
•uważne słuchanie utworów literackich, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstów
•poznanie kwiatów i owadów łąkowych
•doskonalenie umiejętności matematycznych przez przeliczanie elementów, tworzenie zbiorów równolicznych, dopełnianie zbiorów
•wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do prac plastycznych, nadawanie znaczenia swoim wytworom
•wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki
•doskonalenie umiejętności wokalnych podczas śpiewu a cappella i z akompaniamentem

 Powrót