Czego uczymy się w MARCU 

w grupie “Pszczółek”? 

 

Temat 1: Zdrowy, jak ryba  

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

 •  systematyczność w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalność w określonych sytuacjach
 •  dbałość o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
 •  korzystanie z zapisów umieszczonych w harmonogramie dnia dotyczących czynności higienicznych
 •  uczestnictwo w zajęciach kulinarnych i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa
 •  rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem
 •  systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 •  dbanie o sprawność fizyczną przez rozwijanie różnorodnych umiejętności

OBSZAR EMOCJONALNY 

 •  poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 •  radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, okazywanie ich w akceptowany sposób
 •  zwracanie się o pomoc w sytuacjach trudnych emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY 

 •  samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby, uczenie się na własnych błędach, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania, określanie granic w sferze fizycznej i emocjonalnej
 •  ograniczone zaufanie w stosunku do osób obcych
 •  podawanie informacji na swój temat w trudnych sytuacjach, zdarzeniach losowych
 •  tolerancja oraz życzliwość wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku

OBSZAR POZNAWCZY 

 •  formułowanie wypowiedzi, przestrzeganie konsekwencji i zgodności czasu
 •  próby czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 •  aktywna postawa podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 •  porządkowanie elementów historyjki obrazkowej zgodnie z ciągiem przyczynowo–skutkowym
 •  planowanie kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
 •  tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu przyporządkowującego litery i cyfry do znaków
 •  stosowanie klasyfikacji dla porządkowania przedmiotów w otaczającej przestrzeni
 •  przekładanie regularności z jednej reprezentacji na drugą
 •  prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności
 •  ustalanie równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania
 •  porządkowanie zbiorów przedmiotów według wzrastającej i malejącej liczebności w dostępnym zakresie
 •  stosowanie cyfr od „0” do „9”, dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym

Temat 2: W świecie chłopców i dziewczynek 

Temat 2: Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

 •  systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych
 •  przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 •  tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania
 •  utrwalenie prawidłowego chwytu przy posługiwaniu się: sztućcami, narzędziami pisarskimi
 •  wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową

OBSZAR EMOCJONALNY 

 •  przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 •  radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przewidywanie skutków swojego zachowania
 •  opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z ludźmi, przyrodą, ze sztuką
 •  pozytywny stosunek do zdarzeń i sytuacji, rozumienie, że różnimy się od siebie zdolnościami i talentami
 •  kierowanie się rozwagą, namysłem przed podjęciem decyzji czy działania, spokojna ocena sytuacji

OBSZAR SPOŁECZNY 

 •  zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu
 •  dążenie do osiągnięcia wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy

OBSZAR POZNAWCZY 

 •  dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych
 •  dążenie do udzielania trafnych, przemyślanych i czytelnych odpowiedzi oraz informacji
 •  poznawanie liter drukowanych małych i wielkich, litera „z”, „Z”
 •  doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji z przestrzeganiem zasady wzajemnego słuchania i argumentowania wyrażanych opinii i ocen
 •  uczestnictwo w budowaniu dłuższych wypowiedzi na temat własnych zainteresowań, opowiadanie o ciekawych zdarzeniach, obejrzanych filmach, wystawach
 •  rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 •  doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów
 •  sprawne klasyfikowanie przedmiotów, obrazków ze względu na cechy jakościowe
 •  racjonalne gospodarowanie materiałami
 •  określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty

 

Temat 3: Wiosno, gdzie jesteś? 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

 •  szybkie i sprawne przebieranie się, przestrzeganie właściwej kolejności wykonywanych czynności
 •  właściwe dobieranie ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
 •  systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych, zajęciach gimnastycznych
 •  przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw
 •  wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową

OBSZAR EMOCJONALNY 

 •  werbalizowanie swoich myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych
 •  radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przewidywanie skutków swojego zachowania
 •  zainteresowanie obserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi, rozumienie znaczenia przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu
 •  kierowanie się rozwagą, namysłem przed podjęciem decyzji czy działania, spokojna ocena sytuacji

OBSZAR SPOŁECZNY 

 •  kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby, uczenie się na własnych błędach, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania
 •  odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w działania
 •  kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych
 •  odpowiedzialne wypełnianie powierzonych obowiązków i realizowanie podjętych działań
 •  przestrzeganie obowiązku szanowania wspólnego mienia

OBSZAR POZNAWCZY 

 •  wykazywanie zainteresowania poznawaniem liter – litera „c”, „C”
 •  kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi
 •  wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją
 •  doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
 •  prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności
 •  doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy
 •  prowadzenie kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia
 •  dostrzeganie następstwa: pór roku, dni tygodnia, pór dnia, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu
 •  utrwalanie i wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania warunków pogodowych
 •  zwracanie uwagi na wpływ obserwowanych zjawisk na odczucia, np. temperatura poniżej zera – jest nam zimno
 •  doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie cech charakterystycznych

Temat 4: Morskie przygody 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

 •  doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania i zaginania kartki
 •  uczestniczenie w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 •  doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz różnych kompozycji
 •  utrwalenie zasad bezpieczeństwa dotyczących przebywania blisko akwenów wodnych
 •  odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, gestem, ruchem oraz rekwizytami

OBSZAR EMOCJONALNY 

 •  wdrażanie do kierowania się rozwagą, namysłem przed podjęciem decyzji czy działania
 •  wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 •  dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 •  przejawianie życzliwości i troski wobec zwierząt i roślin

OBSZAR SPOŁECZNY 

 •  doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 •  uczestniczenie w zajęciach, przestrzeganie ustalonych reguł bycia życzliwym
 •  kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawiania pytań, udzielania odpowiedzi
 •  rozwijanie umiejętności bezpośredniego zwracania się do rozmówcy, poprawności wypowiedzi

OBSZAR POZNAWCZY 

 •  poszerzanie wiedzy z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów
 •  wdrażanie do tworzenia krótkich opowiadań ze zwróceniem uwagi na ich poprawność fleksyjną
 •  doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie
 •  poszerzanie wiadomości na temat stanu skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie
 •  doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów niezbędnej do nauki czytania
 •  rozumienie wpływu zanieczyszczenia środowiska na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin
 •  prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności
 •  wykonywanie zadań zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną
 •  wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi podczas liczenia
 •  doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 •  kształtowanie umiejętności rozwiązywania różnego rodzaju łamigłówek, labiryntów, rebusów

Temat 5: Świat się zmienia 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

 •  systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych
 •  przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 •  tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania
 •  utrwalenie prawidłowego chwytu przy posługiwaniu się: sztućcami, narzędziami pisarskimi
 •  wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową

OBSZAR EMOCJONALNY 

 •  przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 •  radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przewidywanie skutków swojego zachowania
 •  opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z ludźmi, przyrodą, ze sztuką
 •  pozytywny stosunek do zdarzeń i sytuacji, rozumienie, że różnimy się od siebie zdolnościami i talentami
 •  kierowanie się rozwagą, namysłem przed podjęciem decyzji czy działania, spokojna ocena sytuacji

OBSZAR SPOŁECZNY 

 •  zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu
 •  dążenie do osiągnięcia wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
 •  zainteresowanie osiągnięciami w dziedzinie wynalazków

OBSZAR POZNAWCZY 

 •  dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych
 •  dążenie do udzielania trafnych, przemyślanych i czytelnych odpowiedzi oraz informacji
 •  pod pełną kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie korzystanie z internetu i gier komputerowych
 •  poznawanie liter drukowanych małych i wielkich, litera „z”, „Z”
 •  doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji z przestrzeganiem zasady wzajemnego słuchania i argumentowania wyrażanych opinii i ocen
 •  uczestnictwo w budowaniu dłuższych wypowiedzi na temat własnych zainteresowań, opowiadanie o ciekawych zdarzeniach, obejrzanych filmach, wystawach
 •  rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 •  doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów
 •  sprawne klasyfikowanie przedmiotów, obrazków ze względu na cechy jakościowe
 •  racjonalne gospodarowanie materiałami
 •  określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty

 

 Powrót