MAJ 2023

                                                                       Czego uczymy się w MAJU w grupie ,,Kotki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 

Tydzień 1 (2, 4-5.05.23r.)

Tematyka tygodnia: ,,Jestem Polakiem Europejczykiem”

 • Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.
 • Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.
 • Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.
 • Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.
 • Nauka wybranego tańca ludowego.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Kształcenie umiejętności mierzenia długości.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych wobec małej ojczyzny – miejscowości i okolicy, w której mieszkają dzieci.
 • Kształcenie umiejętności odróżniania fikcji literackiej od zdarzeń rzeczywistych.
 • Wdrażanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie, szczególnie za zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Uświadamianie ważnej roli osób dorosłych przestrzegających przed różnymi sytuacjami.
 • Wdrażanie do bezpiecznego, świadomego zachowania się poza placówką.

Tydzień 2 (8-12.-5.23r.)

Tematyka tygodnia: ,,Wiosna do nas przybywa-swe kolory odkrywa”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.
 • Założenie hodowli fasoli, ustalenie cyklu rozwoju fasoli – kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.
 • Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.
 • Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.
 • Zachęcanie do codziennego obserwowania zmian, jakie zachodzą wiosną w przyrodzie.
 • Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyku witania się i żegnania z osobami bliskimi, osobami znajomymi oraz nowopoznanymi.
 • Wdrażanie do dbałości o przyrodę – szacunku dla roślin i zwierząt.
 • Uświadamianie, że wszystkie żywe stworzenia mają prawo do bezpiecznego życia.
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w czasie wycieczek na łąkę, do parku czy lasu.
 • Wdrażanie do dbania o własne uprawy doniczkowe oraz rabaty w ogródkach.

 

Tydzień 3 (15-19.05.23r.)

Tematyka tygodnia: ,,Praca różnych ludzi-poznajemy wybrane zawody”

 • Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).
 • Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera.
 • Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.
 • Prezentacja drogi listu od nadawcy do adresata – kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Gromadzenie doświadczeń w zakresie tworzenia kolekcji.
 • Zaznajomienie z różnymi narzędziami pomiaru długości.
 • Kształcenie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych: restauracji, cukierni, galerii handlowej, toalecie publicznej.
 • Kształcenie umiejętności konstruowania zaproszeń dla koleżanek i kolegów na uroczystości oraz formy ich przekazywania.
 • Wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo w czasie wyjść do miejsc publicznych, takich jak galerie handlowe, duże sklepy.
 • Wdrażanie do zwracania się o pomoc do osób dorosłych w trudnych sytuacjach, np. zgubienia się w miejscu publicznym.
 • Wdrażanie do szanowania pracy dorosłych, ich prywatnej własności oraz miejsca pracy.
 • Zachęcanie do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie wizyty u fryzjera.

 

Tydzień 4 (22-26.05.23r.)

Tematyka tygodnia: ,,Na święto mamy i taty niech będzie program bogaty”

 • Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.
 • Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.
 • Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.
 • Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.
 • Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.
 • Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.
 • Dostrzeganie zmian odwracalnych, nieodwracalnych i częściowo odwracalnych.
 • Uświadamianie dzieciom bezwarunkowej miłości rodzicielskiej.
 • Zachęcanie do okazywania szacunku i miłości swoim rodzicom.
 • Uświadamianie, że zły humor nie upoważnia do niegrzecznego zachowania, szczególnie wobec osób najbliższych.
 • Zachęcanie do angażowania się w wykonywanie codziennych czynności domowych, jako obowiązku wszystkich członków rodziny.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania się do udziału w uroczystościach przedszkolnych/szkolnych oraz prezentowania swojej roli/wiersza/piosenki.
 • Zachęcanie do spędzania czasu z rodziną w zgodzie i poszanowaniu potrzeb wszystkich jej członków.
 • Kształtowanie potrzeby sprawiania rodzicom radości, przyjemności nie tylko z okazji ich świąt.
 Powrót