CZERWIEC 2023

                                                                                        Czego uczymy się w CZERWCU w grupie ,,Kotki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

Tydzień 1 (2, 4-5.05.23r.)

Temat tygodnia: ,,Dzieci z całego świata”

 Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • określanie swoich zainteresowań,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu,

 

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych,
 • nazywanie figur geometrycznych,

 

 

Tydzień 2 (8-12.-5.23r.)

Temat tygodnia: ,,Moje podwórko”

 Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę,

 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie znanych osób, rozpoznawanie ich po głosach,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,

 

Tydzień 3 (12-16.06)

 Tematyka tygodnia: ,,Sport to zdrowie”

Treści programowe:

Fizyczny obszar dziecka:

 • uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

Sprawność ruchowa

 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Dbałość o bezpieczeństwo

 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

 

Świadomość niebezpieczeństwa

 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

 

Emocjonalny obszar dziecka

 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje
 • traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu
 • kontrolowanie własnych zachowań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.

 

Aktywność językowa

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

 

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

 

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.

 

Wzajemna komunikacja

 • odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • orientowanie się na kartce papieru
 • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego.

 

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

 

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i
  porządkowym

 

 

Tydzień 4 (19-23.06)

Temat tygodnia: ,,Dziecięce przyjaźnie”

 Treści programowe:

Społeczna aktywność dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.

 

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich zainteresowań,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.

 

Językowa aktywność dziecka

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru),
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

 

Tydzień 5 (26-30.06)

Temat tygodnia: ,,Wkrótce wakacje”

 Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,

 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw,

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania,

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej,

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku,
 • poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 Powrót