PAŹDZIERNIK 2022r.

Krąg tematyczny 5. Warzywa i owoce

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestniczenie w zabawach ruchowych

• doskonalenie sprawności manualnej

• ćwiczenie samodzielności

OBSZAR EMOCJONALNY

• dostrzeganie piękna darów natury

OBSZAR SPOŁECZNY

• współpraca z innymi dziećmi w grupie

• uważne słuchanie wierszy i opowiadań

OBSZAR POZNAWCZY

• wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

• rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

• rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”

• poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami

• klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie

• przestrzeganie zasad podczas gier

• poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

• rozwijanie poczucia rytmu

 

Krąg tematyczny 6. W naszej grupie

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• uczestniczenie w zabawach ruchowych

• doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

• poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek

• próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu

OBSZAR SPOŁECZNY

• kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania

• nauka empatii w stosunku do innych osób

• kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

• stosowanie zwrotów grzecznościowych

• kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

• słuchanie utworów literackich

• rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki

• doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

• śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

• dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych

• utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

• rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

 

Krąg tematyczny 7. Co nam dają drzewa?

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych

• poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych

• doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

• odczuwanie piękna przyrody

• wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

OBSZAR SPOŁECZNY

• uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów

• poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie

• doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych

• koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą

• przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej

OBSZAR POZNAWCZY

• słuchanie utworów literackich

• rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki

• rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną

• układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny

• poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka

• rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

• doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

 

Krąg tematyczny 8. Przygotowanie do zimy

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

• zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku

• uczestniczenie w zabawach ruchowych

• doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

• budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić

• spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

• kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy

• budowanie obrazu własnego „ja”

OBSZAR POZNAWCZY

• wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy

• poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe

• podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku

• doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy

• wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy i opowiadań

• śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

• manipulowanie materiałem przyrodniczym

• rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku

• klasyfikowanie przedmiotów

• przeliczanie elementów

 Powrót