CZERWIEC

 

 1. Niby tacy sami, a jednak inni

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją; utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur, wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie, kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych; rozumienie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń; rozwijanie wyobraźni twórcze
 • mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalanie stron: prawej, lewej; rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole 

 

   2. Wakacyjne podróże 

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów, kształtowanie logicznego myślenia, utrwalanie poznanych liter
 • poprawne odpowiadanie na pytania związane z treścią wysłuchanego opowiadania; wypowiadanie się na temat ilustracji w książce; opisywanie historii powstawania bursztynu, podawanie sposobów jego wykorzystania; wymienianie skarbów, które można znaleźć w morzu
 •  poznawanie miejsc letniego wypoczynku (z wykorzystaniem mapy Polski), wprowadzanie wyrazów do czytania całościowego, poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem, rozwijanie wyobraźni twórcze
 • wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu, pobudzanie pomysłowości i wyobraźni
 • poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw, rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia

 

     3. Pożegnania nadszedł czas

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata, rozwijanie logicznego myślenia, pobudzanie wrażliwości zmysłów, zachęcanie do radosnego eksperymentowania
 • rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia,

  rozwijanie umiejętności czytania, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzenne

 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku, rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich rozwiązywania, rozwijanie sprawności rachunkowych
 • poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku
 • poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją; utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur, wzbogacanie doświadczeń plastycznych

 

     4. Projekt Sport

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych
 • zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi
 •  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie, kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do prawidłowego zachowania w sytuacjach zwycięstwa i porażki, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i szybkości.
 • zapoznanie z ceremoniałem olimpijskim, rozwijanie umiejętności odgrywania roli gospodarzy imprezy, wzmacnianie odporności emocjonalnej poprzez udział w olimpiadzie sportowej

 

     5. Jak dać przedmiotom drugie życie?

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie ze sposobami ponownego wykorzystania plastikowych przedmiotów
 • zapoznanie ze sposobami ponownego wykorzystania szkła
 • zapoznanie z różnorodnością i wybranymi właściwościami metali
 Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.