Rok: 2021

Dzień małych kobietek i małych mężczyzn
Dzień małych kobietek i małych mężczyzn

W dniu 8 Marca w naszym przedszkolu swoje święto miały wszystkie kobietki.
Nasi mali mężczyźni postarali się bardzo, aby płeć piękna czuła się tego dnia wyjątkowo! Wspólnie z paniami, chłopcy zadbali o odświętny nastrój np. ozdabiając salę i wręczając dziewczynkom własnoręcznie przygotowane kwiaty i laurki.
Przy pięknie udekorowanych stolikach, dzieci spożywały posiłki, a na koniec dnia również poczęstunek- niespodziankę. Natomiast w kącikach piękności nasze dziewczynki zgłębiały tajniki urody i mody:)
Chłopcy, czyli nasi mali mężczyźni, obchodzili swoje święto w poniedziałek
10 Marca. Dziewczynki wspólnie z paniami pamiętały o chłopcach, którzy tego dnia musieli przejść specjalne testy sprawnościowe oraz wykazać się wiedzą na temat cech prawdziwego mężczyzny 🙂 W nagrodę otrzymali specjalne odznaki i laurki wykonane przez koleżanki z przedszkola. Tego dnia mogli również pomajsterkować w, specjalnie przygotowanych na tę okazję, kącikach.
Wszystkim, małym i dużym kobietom i mężczyznom, życzymy radości, spełnienia w życiowym powołaniu i dużo sił do walki z przeciwnościami losu (więcej…)

Dzień Dinozaura w Promyku
Dzień Dinozaura w Promyku

W piątek, 26 lutego obchodziliśmy w Promyku Dzień Dinozaura, czyli prehistorycznego gada. Ten ciekawy temat, dzieci zgłębiały podczas zajęć oraz zabaw zorganizowanych w tym dniu. Nasze sale wyglądały, jak w scenerii słynnego „Jurassic Park”. Promyczki mogły pochwalić się wiedzą na temat dinozaurów oraz figurkami
i innym ciekawymi eksponatami, które posiadają w domu.
Największym zainteresowniem cieszyły się skamieliny, czyli odciśnięte w masie solnej kości oraz figurki.
Swoją wiedzę na temat dinozaurów przedszkolaki pogłębiły oglądając prezentacje
i filmy edukacyjne pokazujące życie oraz zwyczaje gadów. Maluchy, zaś uczyły się zabawnej piosenki (link poniżej):
https://www.youtube.com/watch?v=Fais42ORO1g
To był dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy. (więcej…)

Aktualności

Czego uczymy się w marcu w grupie trzylatków?

Tydzień 25: Lubimy rysować i malować
Tydzień 26: Lubimy śpiewać i grać
Tydzień 27: Wiosna, wiosna
Tydzień 28: Wiosenne porządki

Umiejętności dziecka:

• Słucha utworów literackich i dzieli się wrażeniami na ich temat.
• Ilustruje ruchem i gestem treść utworów literackich.
• Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.
• Bierze udział w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
• Wypowiada się na temat własnoręcznie wykonanych prac.
• Ogląda reprodukcje obrazów i opowiada o nich.
• Chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami: maluje, lepi z plasteliny, rysuje.
• Podejmuje próby wycinania nożyczkami.
• Słucha fragmentów utworów muzyki klasycznej.
• Określa, czy muzyka jest głośna, czy cicha, szybka czy wolna.
• Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.
• Stara się zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym.
• Wyklaskuje rytm.
• Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia.
• Klasyfikuje przedmioty według określonych cech.
• Zna i stosuje pojęcie para.
• Doskonali umiejętność liczenia minimum do 3.
• Porównuje liczbę elementów.
• Dostrzega powtarzalność w układach różnych elementów.
• Rozpoznaje kształty.
• Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed.
• Łączy obrazki w logiczne pary.
• Współuczestniczy w wykonaniu prostej gry planszowej.
• Przestrzega ustalonych reguł gry.
• Wie, że w grze można zwyciężyć lub przegrać.
• Łączy przyczynę ze skutkiem.
• Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie.
• Współpracuje podczas zabaw i wykonywania wspólnej pracy.
• Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny.
• Dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku.
• Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty.
• Nazywa narzędzia ogrodnicze.
• Rozumie, że rośliny należy pielęgnować. Wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła.

Czego uczymy się w marcu w grupie sześciolatków?

Tydzień 1: Kolorowy świat
Tydzień 2: Muzyka wokół nas
Tydzień 3: Nadchodzi wiosna
Tydzień 4: Wiosenne sprzątanie

Umiejętności dziecka:

Uczestniczy w rozmowach na bliskie mu tematy. Poszerza zasób słownictwa.
Rozumie znaczenie prostych symboli. Odczytuje informacje, jakie one przekazują.
Opowiada proste historyjki obrazkowe, zachowując właściwą kolejność zdarzeń.
Rozpoznaje litery (S, s, Z, z, Ł, ł).
Kreśli poznane litery po śladzie oraz rysuje wzory litero podobne.
Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter.
Słucha tekstów literackich i uczestniczy w rozmowie na ich temat.
Rozpoznaje cyfry (cyfra 7).
Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Określa kierunek na kartce papieru, np.: góra, dół, prawy górny róg, lewy górny róg…
Określa kierunek i położenie przedmiotów w przestrzeni.
Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
Przelicza elementy, dodaje je i odejmuje w sytuacji użytkowej.
Stosuje określenia dotyczące następstwa czasu, np. dzisiaj, wczoraj, jutro.
Posługuje się nazwami dni tygodnia, nazwami miesięcy i pór roku.
Układa przedmioty w grupy, szeregi, układy rytmiczne.
Wymienia zwierzęta należące do rodziny kotów (lew, gepard, puma, tygrys).
Rozumie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania.
Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą (oglądanie książek, zabawy konstrukcyjne).
Wymienia cechy charakterystyczne aktualnej pory roku (wiosny).
Wskazuje na pierwsze oznaki wiosny (przylatujące ptaki, pierwsze kwiaty, wyższa temperatura itp.).
Wskazuje i nazywa części roślin (kwiat, łodyga, liść, korzeń).
Wie, czego rośliny potrzebują do życia.
Uczestniczy w zabawach muzycznych i muzyczno-ruchowych.
Śpiewa piosenki.
Rozumie znaczenie słów: filharmonia, kompozytor, orkiestra.
Uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.
Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.

Obecnie uczymy się – marzec

Tydzień 1 – Temat: „Bawimy się kolorami.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne,
• dostrzega prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu,
• potrafi rozpoznać i nazwać barwy podstawowe i pochodne, dostrzega różne odcienie danego koloru,
• potrafi uzyskać i nazwać nową barwę w wyniku mieszania kolorów, umie liczyć wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
• uważnie obserwuje przebieg zjawisk, wnioskuje o prawdziwych i obserwowanych zmianach,
• dostrzega szczegóły przedstawione na obrazie i zadaje pytania z nimi związane,
• przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach,
• przelicza elementy, porównuje liczebność zbiorów,
• opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowywując kolejność zdarzeń,
• tworzy oryginalne konstrukcje przestrzenne, łącząc w całość drobne elementy,
• zna cechy charakterystyczne i nazwę aktualnej pory roku oraz miesiąca,
• dostrzega regularność w prostych układach, odczytuje je i potrafi kontynuować,
• łączy w pary rymujące się wyrazy ,
• stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać co się może zdarzyć,
• stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
• potrafi ruchem zilustrować muzykę, umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,

Tydzień 2 – Temat: „ Poznajemy instrumenty.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• stosuje w wypowiedziach poznane wyrazy dotyczące opisu pogody, oraz stosuje odpowiednie symbole zjawisk atmosferycznych,
• rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne,
• opowiada treść rysunków tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi,
• sprawnie posługuje się przyborami kreślarskimi, prawidłowo trzyma kredkę,
• rozpoznaje dźwięki z otoczenia oraz określa ich charakter, wskazuje kierunek dochodzenia dźwięku,
• zadaje pytania i uważnie słucha odpowiedzi,
• potrafi zapisywać informacje według przyjętego przez siebie kodu,
• umie odczytać informacje zakodowane za pomocą prostych symboli i przekazywać słownie ich treść,
• segreguje według określonej cechy,
• stosuje określenia; mały – duży, mniejszy – większy,
• akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego,
• właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania,
• interesuje się urządzeniami technicznymi, próbuje rozumieć jak one działają i zachowuje ostrożność podczas korzystania z nich,
• wykazuje się odpornością emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach,
• okazuje radość z prezentowania osiągnięć swoich i swoich kolegów
• określa kierunki, rozróżnia prawą i lewą stronę,

Tydzień 3 – Temat: „Szukamy wiosny.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń,
• zna cykliczne następstwo pór roku, zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną,
• stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku,
• rozpoznaje odgłosy przyrody i umie je naśladować,
• śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
• akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego,
• zna niektóre tradycje ludowe,
• rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty, rozumie pojęcie zwiastuny wiosny,
• rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące wiosną,
• uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi,
• dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo -ruchową potrzebną do stosowania techniki plastycznej wydzierania z papieru,
• zna fazy rozwoju rośliny i wie czego potrzebuje roślina do wzrostu,
• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,
• umie liczyć wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności, posługuje się poprawnie liczebnikami porządkowymi,
• rozwiązuje proste zadania matematyczne,
• rozpoznaje etapy wzrostu rośliny, oraz rozpoznaje i nazywa rośliny rozwijające się wczesną wiosną,

Tydzień 4 – Temat: „Wiosenne porządki.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• zna schemat ciała człowieka, potrafi nazywać i wskazywać części ciała,
• stosuje w wypowiedziach nowopoznane wyrazy dotyczące cech pór roku,
• wnioskuje o obserwowanych zmianach w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku,
• zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych, umie bezpiecznie posługiwać się nimi,
• zna etapy prac ogrodniczych i umie je wykonać pod opieką osoby dorosłej,
• tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki origami z kół,
• stara się odtwarzać z pamięci treść wiersza, odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
• wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia krokami,
• umie wyróżnić urządzenia elektryczne spośród sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym,
• rozumie, że wolno korzystać z urządzeń elektrycznych wyłącznie za zgoda i pod opieką dorosłych,
• rysuje ilustrację do opowiadania,
• grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne a te są inne,
• potrafi zapamiętać układ przedmiotów i dostrzega zmiany w ich położeniu,
• rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, tworzy kompozycje płaskie z wykorzystaniem mozaiki geometrycznej,
• łączy w pary identyczne rysunki,
• tworzy twórcze opowiadania, zachowując kolejność wydarzeń,

Karnawałowe zabawy w Promyku
Karnawałowe zabawy w Promyku

Pomimo tego, że tegoroczny karnawał minął bardzo szybko, to obfitował w wiele atrakcji i ciekawych wydarzeń. W ostatnim tygodniu, Promyczki bawiły się świetnie na Karnawałowo- Walentynkowym Balu przebierańców. Sale, jak zwykle zamieniły się
w bajkowe krainy a na buziach dzieci można było dostrzec radość i zadowolenie.
Nasi rodzice, jak zawsze nie zawiedli i przygotowali dzieciom piękne karnawałowe przebrania. Można było spotkać księżniczki, rycerzy, postacie z Krainy Lodu, Walentynki, piratów i wiele, wiele innych osobowości:)
W tym dniu wspominano również św. Walentego- patrona zakochanych oraz historię słynnych „Walentynek”. Dzieci utrwalały takie pojęcia, jak: dobro, przyjaźń, życzliwość oraz sposoby okazywania szacunku i miłości. Zabawy są super, a teraz przed nami czas oczekiwania na Wiosnę i Wielkanoc! (więcej…)

Zima, zima, zima…..zasypało cały świat!
Zima, zima, zima…..zasypało cały świat!

Tegoroczna zima nie zawiodła oczekiwań naszych milusińskich i przyniosła w worku mnóstwo śniegu, sople lodu oraz mróz, który często maluje nam policzki i nosy:)
Spacery, szaleństwo na przedszkolnym placu zabaw oraz uśmiechnięte buzie, to tylko niektóre dobrodziejstwa tej pory roku. Wszystkie dzieci, w tym nasze maluszki, pilnie ćwiczyły ubieranie wielu warstw odzieży, tak aby jak najszybciej móc cieszyć się zabawą na świeżym powietrzu oraz pięknym widokiem słonka odbijającego się w śnieżnej bieli. Bałwankom, śnieżkom i aniołkom na śniegu oraz wyścigom na sankach nie było końca…I pewnie gdyby nie mróz, przebywalibyśmy na podwórku cały dzień:)
Nasze Promyczki wiedzą doskonale, że pobyt na świeżym powietrzu jest bardzo potrzebny i zdrowy, a przy tym dostarcza wiele radości i niezastąpionych wrażeń a przecież o to nam wszystkim chodzi! Cieszymy się zimą, jednak tęsknimy już za ciepełkiem:) (więcej…)

Szkolimy się :)
Szkolimy się :)

Potrzeby edukacyjne Promyczków, a także chęć świetnej zabawy sprawiły, że nasza promykowa kadra wciąż się szkoli, aby zajęcia dydaktyczne, na których wprowadzmy dzieci w świat KODOWANIA, były jeszcze bardziej ciekawe
i interesujące. Co to jest kod? Jak go znaleźć? Jak zaprogramować drogę do wyznaczonego celu? Na te wszystkie pytania odpowiadamy właśnie na zajęciach
z kodowania. Metoda ta, oparta jest na wyłącznej aktywności dzieci, manipulacji przedmiotami i nauce przez zabawę. Zajęcia są dobrane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, rozwijają logiczne myślenie i umiejętności matematyczne, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, uczą współdziałania. Dodatkowym atutem tej metody jest to, że zagadnienia programistyczne wdrażane są tutaj bez użycia tabletów, smart fonów czy komputerów! Aby zgłębić wiedzę i poznać nowinki na temat kodowania nasza kadra wzięła udział w szkoleniu „Matematyka i Piktogramy
w przedszkolu” z wykorzystaniem elementów „Kodowania na dywanie” pani Anny Świć. Kilkunastogodzinne szkolenie dostarczyło nam wielu pozytywnych wrażeń, ale i ogrom wiedzy. Ciekawostką było uczestnictwo naszych przedszkolaków w jednym z modułów ww. szkolenia. Już nie możemy się doczekać, aby wszystko przekazać naszym Promyczkom i wspólnie zagłębić się w świat kodowania i programowania!
Zapraszamy na krótką relację fotograficzną: (więcej…)

Czego uczymy się w lutym w grupie trzylatków?

Tydzień 21: Śmiech to zdrowie
Tydzień 22: Eksperymentujemy
Tydzień 23: Idziemy na sanki
Tydzień 24: Poznajemy różne zawody

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

Zna przybory higieniczne i sposoby ich używania.
Ma świadomość konieczności dbania o higienę i swoje zdrowie.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.
Wie, na czym polega bezpieczna zabawa na śniegu.
Zna i nazywa części ciała.
Współdziała podczas zabawy i zajęć grupowych.
Posługuje się pędzlem podczas malowania; stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania.
Wykonuje proste prace plastyczno-techniczne, np. wiatraczek, wyklejanka z kolorowego papieru.
Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe; łączy obrazki w logiczne ciągi.
Stosuje określenia najpierw, potem.
Rozwija umiejętność liczenia.
Grupuje elementy według określonych zasad.
Stosuje określenia cięższy, lżejszy, dużo, mało, tyle samo.
Układa proste kształty zgodnie ze wzorem.
Słucha z uwagą wierszy i opowiadań; rozumie i opowiada ich treść.
Wie, na czym polega praca dentysty, kucharza, lekarza, fryzjera, piekarza.
Rozwija ciekawość badawczą; chętnie wykonuje proste doświadczenia.
Poznaje właściwości wody, magnesu, śniegu.
Wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń, doświadczeń i zdobytej wiedzy.
Zadaje pytania.
Stara się prawidłowo wypowiadać głoski.
Nazywa sprzęty wykorzystywane do uprawiania sportów zimowych.
Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych.
Uczestniczy w zabawach rytmiczno muzycznych.
Śpiewa proste piosenki.
Odgrywa role w prostych zabawach parateatralnych.
Rozpoznaje zmianę tempa muzyki.
Kształtuje prawidłowy oddech.
Rozwija spostrzegawczość, porównuje obrazki.
Stara się określać temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno.
Uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody.

Aktualności

Czego uczymy się w lutym w grupie trzylatków?

Tydzień 21: Śmiech to zdrowie
Tydzień 22: Eksperymentujemy
Tydzień 23: Idziemy na sanki
Tydzień 24: Poznajemy różne zawody

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

Zna przybory higieniczne i sposoby ich używania.
Ma świadomość konieczności dbania o higienę i swoje zdrowie.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.
Wie, na czym polega bezpieczna zabawa na śniegu.
Zna i nazywa części ciała.
Współdziała podczas zabawy i zajęć grupowych.
Posługuje się pędzlem podczas malowania; stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania.
Wykonuje proste prace plastyczno-techniczne, np. wiatraczek, wyklejanka z kolorowego papieru.
Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe; łączy obrazki w logiczne ciągi.
Stosuje określenia najpierw, potem.
Rozwija umiejętność liczenia.
Grupuje elementy według określonych zasad.
Stosuje określenia cięższy, lżejszy, dużo, mało, tyle samo.
Układa proste kształty zgodnie ze wzorem.
Słucha z uwagą wierszy i opowiadań; rozumie i opowiada ich treść.
Wie, na czym polega praca dentysty, kucharza, lekarza, fryzjera, piekarza.
Rozwija ciekawość badawczą; chętnie wykonuje proste doświadczenia.
Poznaje właściwości wody, magnesu, śniegu.
Wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń, doświadczeń i zdobytej wiedzy.
Zadaje pytania.
Stara się prawidłowo wypowiadać głoski.
Nazywa sprzęty wykorzystywane do uprawiania sportów zimowych.
Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych.
Uczestniczy w zabawach rytmiczno- muzycznych.
Śpiewa proste piosenki.
Odgrywa role w prostych zabawach parateatralnych.
Rozpoznaje zmianę tempa muzyki.
Kształtuje prawidłowy oddech.
Rozwija spostrzegawczość, porównuje obrazki.
Stara się określać temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno.
Uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody.