Miesiąc: Wrzesień 2020

Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2020

Krąg tematyczny 1: Nasze przedszkole

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

Krąg tematyczny 2: Wszyscy razem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią
• Doskonalenie znajomości kolorów i barw
• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia
• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat

Krąg tematyczny 3: Jestem przedszkolakiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków
• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości
• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania
• Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci

Krąg tematyczny 4: Witamy Panią Jesień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym
• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych
• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści

Wrzesień

Pierwszy tydzień

Wspominamy wakacje

 • rozstaje się z rodzicami bez lęku
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie

 • wykonuje czynności samoobsługowe
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • potrafi współdziałać podczas zabawy

 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • zna pomieszczenia przedszkola
 • nie odchodzi samowolnie od grupy
 • odczuwa przynależność od grupy przedszkolnej
 • dostrzega różnice między obrazkami
 • dopasowuje do siebie elementy tego samego rodzaju
 • słucha uważnie czytanego tekstu
 • formułuje poprawnie dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje chętnie dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • umie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • posługuje się określeniami kierunków

 • potrafi współdziałać w czasie zabawy

 • szanuje emocje swoje i innych osób

 • odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami i obrazkami

 • zna typowe krajobrazy Polski

 • zauważą zmiany w przyrodzie

Drugi tydzień

Ja i ty to my

 • wie, że imiona pisze się wielką literą
 • odczytuje swoje imię
 • rysuje po śladzie
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • wykonuje pracę techniczną – kostkę
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje na podstawie schematycznych
 • wypowiada się z szacunkiem na temat innych osób
 • odgrywa scenki
 • porusza się do muzyki; reaguje na sygnał dźwiękowy
 • wyrażą swoje wyobrażenia w rysunku
 • rozumie znaczenie pojęć: przyjaźń, przyjaciel
 • wykonuje autoportret
 • zna schemat ciała
 • rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia
 • rozróżnia stronę lewą i prawą
 • zna literę a, A
 • czyta wyrazy w połączeniu z obrazkiem
 • wskazuje literę a, A w wyrazach
 • liczy i podaje poprawnie liczbę przedmiotów
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia posługuje się określeniami czasu; nazywa i wymienia w kolejności dni tygodnia

Tydzień trzeci:

To jestem ja

 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne

 • rozróżnia kierunki

 • uczestniczy w zabawach ruchowych

 • wie, ile ma lat

 • rysuje przedmioty w odpowiedniej liczbie, zgodnie z poleceniem

 • dzieli wyrazy na sylaby

 • liczy sylaby w wyrazie
 • zauważa takie same kształty przedmiotów i łączy je w pary
 • zna określenia liczebników porządkowych i kierunki: lewa – prawa
 • ustala położenie przedmiotów w przestrzeni
 • śpiewa piosenki, bawi się przy muzyce

 • ma poczucie rytmu
 • zauważa i kontynuuje regularność w układzie elementów
 • wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć

 • nazywa głoski na początku wyrazów

 • zna określone zjawiska atmosferyczne

 • poprawnie posługuje się liczebnikami głównymi

Tydzień czwarty:

Lecą liście kolorowe

 • rozumie podstawowe zasady prawidłowego odżywiania

 • umie dokonywać prostych operacji matematycznych na konkretach

 • współdziała w czasie zabawy

 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje
 • wie, czym zajmuje się osoba wykonująca zawód kucharki

 • myje ręce przed przygotowaniem i jedzeniem posiłku

 • posiada podstawowe informacje na temat życia ptaków

 • wie, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń
 • liczy i dodaje po 1

 • wylepia plasteliną szablon litery

 • zna literę O

 • zna charakterystyczne cechy jesieni

 • słucha uważnie wiersza

 • wypowiada się nt., odpowiada na pytania

 • zna gatunki drzew w najbliższym otoczeniu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

miesiąc WRZESIEŃ

TYDZIEŃ 1: Moje przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • odczuwa przynależność od grupy przedszkolnej
 • dostrzega różnice między obrazkami
 • słucha uważnie czytanego tekstu
 • formułuje poprawnie dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje chętnie dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • umie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • potrafi współdziałać w czasie zabawy
 • szanuje emocje swoje i innych osób
 • odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami i obrazkami
 • zna typowe krajobrazy Polski
 • potrafi współdziałać podczas gry
 • wypowiada się swobodnie na bliskie mu tematy
 • zna pojęcie przyjaciel
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne
 • reaguje na sygnał dźwiękowy
 • rozróżnia kierunki
 • przestrzega reguł gry
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • stara się regulować swój oddech
 • klasyfikuje przedmioty
 • myśli logicznie
 • rysuje po śladzie
 • przelicza elementy
 • porównuje liczebność zbiorów
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami i obrazkami
 • wnioskuje na temat obserwowanych zjawisk
 • uczestniczy chętnie w rozmowach
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

TYDZIEŃ 2: Ja i ty to my

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wie, że imiona pisze się wielką literą
 • odczytuje swoje imię
 • rysuje po śladzie
 • łączy przedmioty w pary
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje na podstawie schematycznych rysunków
 • wypowiada się swobodnie na temat treści utworu i obrazków
 • odgrywa scenki
 • porusza się do muzyki; reaguje na sygnał dźwiękowy
 • wyrażą swoje wyobrażenia w rysunku
 • rozumie znaczenie pojęć: przyjaźń, przyjaciel
 • wykonuje autoportret
 • zna schemat ciała
 • rozpoznaje głosy osób z grupy przedszkolnej
 • rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia
 • proponuje rozwiązania konfliktu między dziećmi
 • wskazuje sposoby radzenia sobie ze smutkiem, złością
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • zna prawa i obowiązki swoje i innych osób
 • wie, że wszyscy ludzie odczuwają te same emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • odczuwa przynależność do swojej rodziny
 • zauważa imiona rozpoczynające się tą samą litera
 • opowiada na podstawie historyjki obrazkowe
 • wyodrębnia głoski
 • buduje model wyrazu
 • zna literę a, A
 • czyta wyrazy w połączeniu z obrazkiem
 • wskazuje literę a, A w wyrazach
 • zauważa i kontynuuje regularność w układzie przedmiotów

TYDZIEŃ 3: To jestem ja

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • rozróżnia kierunki
 • rysuje przedmioty w odpowiedniej liczbie, zgodnie z poleceniem
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • liczy sylaby w wyrazie
 • zauważa takie same kształty przedmiotów i łączy je w pary
 • zna określenia liczebników porządkowych i kierunki: lewa – prawa
 • jest samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu się (sznuruje buty, wiążąc kokardkę, zasuwa suwak)
 • zauważa podobnie ułożone elementy
 • lepi z plasteliny
 • wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie
 • umie podać nazwę przedmiotu, która rozpoczyna się lub kończy określoną głoską
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • posiada podstawowe informacje na temat ptaków żyjących w najbliższym otoczeniu
 • zapamiętuje i odtwarza ruchy
 • dokonuje obserwacji przyrodniczych
 • liczy i dodaje elementy
 • rozumie pojęcie para
 • rysuje swoje ulubione owoce

TYDZIEŃ 4: Lecą liście kolorowe

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • zna gatunki drzew w najbliższym otoczeniu
 • klasyfikuje i układa materiał przyrodniczy
 • zauważa i kontynuuje regularność w układzie elementów
 • liczy elementy
 • używa określeń liczebników głównych i porządkowych
 • porównuje długość szeregów
 • rozwiązuje zagadki tekstowe
 • wie, z czego składa się drzewo
 • rozpoznaje i nazywa niektóre warzywa i owoce
 • zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania
 • odgaduje wyraz na podstawie informacji o jego sylabach i literach
 • wyróżnia głoski
 • buduje model wyrazu
 • zna literę o, O
 • czyta wyrazy w połączeniu z obrazkiem
 • wskazuje literę o, O w wyrazach
 • pisze po śladzie literę o, O
 • wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć
 • nazywa głoski na początku wyrazów
 • rysuje wybrane przedmioty
 • liczy i dodaje po 1
 • zna charakterystyczne cech jesieni
 • słucha muzyki poważnej
 • umie dokonywać prostych operacji matematycznych na konkretach
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia wg instrukcji słownej i pokazu
 • posiada podstawowe informacje na temat życia ptaków
 • wie, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń
 • zna pojęcie klucz ptaków

Czego uczymy się we wrześniu

Tydzień 1: Nasze przedszkole

Tydzień 2: Wszyscy razem

Tydzień 3: Jestem przedszkolakiem

Tydzień 4: Witamy Panią Jesień

Umiejętności dziecka:

 • Stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi
 • Poznaje przedszkole
 • Rozpoznaje swój znaczek
 • Stara się rozpoznawać i nazywać własne uczucia
 • Podaje swoje imię i poznaje imiona dzieci z grupy
 • Słucha krótkich tekstów literackich
 • Odpowiada na proste pytania
 • Opowiada treść obrazków
 • Powtarza proste rymowanki
 • Łączy w pary logicznie pasujące do siebie obrazki
 • Podejmuje próby przeliczania elementów
 • Rozumie i stosuje pojęcia wielkości: mały – duży
 • Nazywa i wskazuje części ciała
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • Wykonuje prace plastyczne: rysuje, maluje
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Buduje z klocków proste konstrukcje
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane dary jesieni
 • Rozumie, że jedzenie owoców i warzyw jest korzystne dla zdrowia
 • Odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych

Czego uczymy się we wrześniu

Tydzień 1: Nasze przedszkole

Tydzień 2: Wszyscy razem

Tydzień 3: Jestem przedszkolakiem

Tydzień 4: Witamy Panią Jesień

Umiejętności dziecka:

 • Stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi
 • Poznaje przedszkole
 • Rozpoznaje swój znaczek
 • Stara się rozpoznawać i nazywać własne uczucia
 • Podaje swoje imię i poznaje imiona dzieci z grupy
 • Słucha krótkich tekstów literackich
 • Odpowiada na proste pytania
 • Opowiada treść obrazków
 • Powtarza proste rymowanki
 • Łączy w pary logicznie pasujące do siebie obrazki
 • Podejmuje próby przeliczania elementów
 • Rozumie i stosuje pojęcia wielkości: mały – duży
 • Nazywa i wskazuje części ciała
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • Wykonuje prace plastyczne: rysuje, maluje
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Buduje z klocków proste konstrukcje
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane dary jesieni
 • Rozumie, że jedzenie owoców i warzyw jest korzystne dla zdrowia
 • Odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych