Obecnie uczymy się

LISTOPAD
Tydzień 1
Temat: Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• uczestniczy w zabawach integracyjnych
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• uczestniczy w zabawach badawczych
• tworzy zbiory według podanych kryteriów
• odgrywa role w scenkach dramowych
• gra na instrumentach perkusyjnych
• wyraża swoje emocje, ilustrując różne nastroje ruchem, dźwiękami i barwą
• wykonuje prace plastyczne
• rozpoznaje i wymienia zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla danej pory roku
• liczy elementy, ustala liczebność
• identyfikuje liczbę 3 z cyfrą
• rozpoznaje graficzny obraz litery „l”, „L” i identyfikuje go z głoską „l”
• intuicyjnie rozpoznaje głoskę „l” jako spółgłoskę
• czyta wyrazy z poznanych liter

Tydzień 2
Temat: My, Polacy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• dba o swoją odzież i jej estetyczny wygląd
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• tworzy zbiory zawierające parzystą liczbę elementów
• uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
• uczy się na pamięć wybranych wierszy
• słucha w skupieniu prezentowanych utworów muzyki poważnej
• wykonuje prace plastyczne
• przelicza przedmioty
• liczy elementy, ustala liczebność
• słucha utworów literackich
• opowiada o wydarzeniach i bohaterach prezentowanego utworu literackiego
• rozpoznaje w zbiorze liter litery „i”, „I”
• rozpoznaje graficzny obraz litery „i”, „I” i identyfikuje go z głoską „i”
• intuicyjnie rozpoznaje głoskę „i” jako samogłoskę
• czyta globalnie
• czyta ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter
• tworzy liczbę mnogą podanych rzeczowników
• zna symbole narodowych i hymn

Tydzień 3
Temat: Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• w sposób opanowany reaguje na porażkę lub zwycięstwo w zawodach
• dba o higienę osobistą
• utrzymuje porządek w miejscu zabawy i pracy
• dba o swoją odzież i jej estetyczny wygląd
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• tworzy zbiory według podanych kryteriów
• jest aktywne w czasie zabaw sportowych
• bierze udział w scenkach darmowych, odgrywając ustalone role
• projektuje urządzenia według własnego pomysłu
• identyfikuje liczbę 4 z cyfrą
• posługuje się pojęciami: długi – dłuższy – najdłuższy, krótki – krótszy – najkrótszy, gruby – grubszy – najgrubszy, cienki – cieńszy – najcieńszy
• tworzy i nazywa figury geometryczne
• dzieli wyrazy na sylaby
• rozpoznaje i wskazuje literę „e”, „E” wśród innych
• rozwiązuje zagadki rysunkowe

Tydzień 4
Temat: Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny
do zabawy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• wypowiada się na temat swojej pracy
• aktywnie uczestniczy w inscenizacji
• estetycznie wykonuje rzeźbę według własnego pomysłu
• wymienia gatunki zwierząt, potrafi określić ich cechy oraz w jakich warunkach żyją
• opowiada o potrzebach zwierząt leśnych w czasie zimy
• liczy elementy, ustala liczebność
• opisuje obrazy i fotografie
• dostrzega różnice w przedstawieniu świata na obrazach i na fotografiach
• wskazuje główne postacie utworu literackiego
• zauważa różnice między fikcją a rzeczywistością
• ustala kolejność wydarzeń w utworze literackim
• rozpoznaje i nazywa literę „k”, „K”
• odczytuje sylaby i wyrazy oraz czyta ze zrozumieniem krótkie teksty
• układa wyrazy z sylab
• rozpoznaje głoskę „k” jako spółgłoskę
• prawidłowo określa kolejność liczb – stosuje liczebniki porządkowe