Kategoria: Pszczółki

Październik 2018r

Krąg tematyczny: Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj ( blok 2 tygodniowy )

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna kolejność i nazwy pór roku orz ich charakterystyczne cechy.

Dostrzega i opisuje zamiany w przyrodzie związane z jesienią.

Podziwia piękno jesiennego kolorytu przyrody oraz uczy się rozpoznawać gatunki drzew.

Rozwija wrażliwość zmysłową i słownictwo podczas działań badawczych związanych z poznawaniem jesiennej przyrody.

Wykazuje postawę proekologiczną, samodzielnie planuje działania ratujące przyrodę.

Komponuje improwizacje muzyczne związane z jesienią.

Prawidłowo przelicza na materiale konkretnym.

Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe rozumiejąc potrzebę spożywania warzyw i owoców.

Poznanie reguły transakcji wymiennej typu kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żetonów na towar.

Zna pochodzenie wybranych produktów spożywczych.

Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowania przyrodnicze i uczy się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.

Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych.

Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy.

Ma świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznaje sposoby jej wdrażania poprzez zakładanie rezerwatów, zachowania proekologiczne.

Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosunku do zwierząt leśnych.

Wykazuje się logicznym myśleniem podczas klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

Krąg tematyczny: Dzieła sztuki wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzega piękno i różnorodność architektury, poznaje przykłady pięknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu.

Wskazuje istotne różnice między obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami.

Rozwija umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej.

Rozumie znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki i przeciwstawiania się wszelkim przejawom wandalizmu.

Poznaje własne możliwości i uzdolnienia, odczuwa radość tworzenia.

Wzbogaca wiedzę na temat form teatralnych, uczestniczy w zabawach inscenizacyjnych posługując się różnymi środkami wyrazu.

Kształtuje umiejętność porządkowania przedmiotów według wielkości i stosowania określeń stopniujących.

 

WRZESIEŃ 2018 r.

Krąg tematyczny: Sztuka bycia w grupie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integruje się z grupą, potrafi zaprezentować się na forum grupy.
 • Klasyfikuje przedmioty, tworząc kąciki tematyczne.
 • Czyta globalnie proste wyrazy.
 • Zna zasady obowiązujące w grupie i przestrzega ich.
 • Poznaje obowiązki dyżurnego.
 • Odkodowuje informacje zapisane za pomocą symboli i przekazane gestami.
 • Poprawnie wypowiada się na temat wysłuchanych utworów, potrafi wyciągać wnioski.

Krąg tematyczny: Ziemia pod lupą i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze.

Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Potrafi wskazać podstawowe elementy na globusie i mapie.

Wymienia różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Odczuwa więź i zainteresowanie rodzinnym regionem.

Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przelicza.

Czyta globalnie.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Współpracuje z innymi dziećmi.

Krąg tematyczny: Mapa ciekawych podróży

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowanie tradycjami, historią i kulturą własnego kraju.

Doskonali umiejętność wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc oraz rodzinnego regionu i miejscowości.

Przejawia szacunek wobec symboli narodowych oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla Polaków.
• Dostrzega piękno i bogactwo regionów naszego kraju oraz wskazuje wyróżniające elementy poszczególnych krajobrazów.

Poznaje folklor i wytwory sztuki ludowej, dostrzega elementy wzornictwa charakterystyczne dla rodzinnego regionu.

Poprawnie układa dłuższe wypowiedzi na podany temat.

Wyodrębnia głoski w nagłosie.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Krąg tematyczny: Ważne znaki, ważne zasady

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu.

Kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe: potrafi przewidzieć skutki przedstawianych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania.

Dokonuje klasyfikacji środków transportu lądowego ze względu na różne kryteria.

Dostrzega różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczy się, jak ich unikać, jak postępować.

Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonuje klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.

Nabiera zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych.

Wykazuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

Obecnie uczymy się

Czerwiec 2018

Krąg tematyczny: Podróże podniebne i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.

Przelicza i porównuje liczebność elementów.

Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.

Poznaje maszyny latające.

Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.

Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

Krąg tematyczny: Polska z lotu ptaka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.

Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.

Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.

Uczy się zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.

Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.

Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

Krąg tematyczny: Podróż przez cztery żywioły

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.

Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.

Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.

Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.

Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno – techniczne.

Maj 2018

Krąg tematyczny: Zefirek i jego drużyna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.

Wypowiada się na forum grupy na podany temat.

Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.

Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.

Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno – techniczne.

Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.

Krąg tematyczny: Skrzydlate opowieści

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.

Poznaje wybrane zwierzęta latające.

Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.

Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.

Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

Krąg tematyczny: Rodzina ponad wszystko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.

Przelicza w zakresie 1–6.

Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.

Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.

Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.

Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

Krąg tematyczny: Spotkanie z dziećmi świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.

Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.

Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.

Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.

Wykonuje prace plastyczno- techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

Marzec 2018

Krąg tematyczny: Opowieści mórz i oceanów

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.

Poznaje zwierzęta wodne.

Bada czystość wody.

Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

Odróżnia poprawne liczenie od błędnego

Krąg tematyczny: Płynąć nie tylko pod żaglami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.

Grupuje obiekty ze względu na ciężar.

Poznaje środki transportu wodnego.

Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.

Poznaje sporty wodne.

Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.

Krąg tematyczny: Tęczowa wiosna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.

Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.

Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.

Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.

Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Krąg tematyczny: Lany poniedziałek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.

Zakłada hodowlę roślin.

Poznaje tradycje wielkanocne.

Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.

Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

Krąg tematyczny: Spotkania na łące

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obserwuje wiosenną przyrodę.

Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.

Przelicza w zakresie 1–6.

Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.

Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

 

Luty 2018

Krąg tematyczny: Jest woda – jest życie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje uproszczony schemat obiegu wody w przyrodzie.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.
 • Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.
 • Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.
 • Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.
 • Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar ich poruszania się.

Krąg tematyczny: Odpływamy w świat marzeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.
 • Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.
 • Przekształca swoje myśli na obraz.
 • Przelicza elementy w dostępnym zakresie.
 • Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.
 • Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Krąg tematyczny: Kolory i dźwięki wody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
 • Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
 • Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
 • Przelicza w zakresie 1–6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
 • Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.

Krąg tematyczny: W krainie baniek mydlanych

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wie, jak powstają bańki mydlane.
 • Stopniuje przymiotniki określające wysokość.
 • Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.
 • Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków chemicznych.
 • Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

Styczeń 2018

Krąg tematyczny: W drodze do gwiazd
Przewidywane osiągnięcia:
• Poznaje tradycje żegnania starego i witania nowego roku
• Dostrzega regularności rytmiczne związane z czasem
• Poznaje nazwy dni tygodnia i miesięcy
• Uczy się pojęć: wczoraj, jutro
• Z uwagą słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści
• Poznaje pojęcia przestrzeń kosmiczna i układ słoneczny
• Doskonali orientację przestrzenną

Krąg tematyczny: Gdy śnieg pada…
Przewidywane osiągnięcia
• Nazywa sporty zimowe
• Poznaje zasady bezpieczeństwa potrzebne podczas uprawiania sportów zimowych
• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
• Przelicza elementy w dostępnym zakresie
• Współpracuje w zespole
• Kończy rozpoczęte zdanie
• Przelicza wyrazy w rymowance

Krąg tematyczny: Przysmaki z babcinego garnuszka
Przewidywane osiągnięcia
• Rozwiązuje zagadki tekstowe
• Klasyfikuje przedmioty kuchenne ze względu na ich przeznaczenie
• Nazywa sposoby przyrządzania potraw
• Tworzy zbiory równoliczne
• Stosuje zasady savoir -vivr’u podczas nakrywania do stołu
• Wie, na czym polega zdrowe odżywianie
• Wymienia korzyści wynikające ze zdrowego odżywiania się
• Tworzy drzewo genealogiczne

Krąg tematyczny: Zimowe wieczory w świetle lampki
Przewidywane osiągnięcia
• Rozumie pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka
• Wymienia różnice między czasopismem a książką
• Opowiada treść utworu własnymi słowami
• Wykazuje dbałość o książki

Pszczółki Obecnie uczymy się