Kategoria: Pszczółki

Marzec 2020r.

Krąg tematyczny: Świat oczami artysty.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.

Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia. prowadzenie litery drukowanej i pisanej „p”, „P”.

Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.

Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.

Krąg tematyczny: Zimo! Do zobaczenia za rok!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.

Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.

Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.

Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, Zbudź się, rzeczko”.

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, „Ł”.

Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

Krąg tematyczny: Już przybyła wiosna miła

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.

Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.

Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.

Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.

Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.

LUTY 2020 r.

W tym miesiącu skupiamy się na kształtowaniu poczucia obowiązkowości.

Krąg tematyczny: Gdzieś daleko, za śnieżną górą i zamarzniętą rzeką.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.

• zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.

• kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.

• kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.

• rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.

• prowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

Krąg tematyczny: To poważna sprawa- mamy swoje prawa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.

• kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działa.

• uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.

• kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.

• wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.

• kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

Krąg tematyczny: W świecie bajek i baśni.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami filmową i rysunkową.

•doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.

• rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.

• rozwijanie twórczego myślenia.

• kształtowanie pojęcia liczby 10.

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G ”.

Krąg tematyczny: Gotowi do jazdy?- znamy różne pojazdy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego. • zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.

• zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi

i zagranicznymi.

• zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.

• uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.

• kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.

STYCZEŃ 2020 R.

Kalendarze i zegary

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Dziecko:

 • wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie w każdej porze roku
 • liczy w zakresie 7, stosując liczebniki główne i porządkowe
 • rozkłada liczbę na składniki i ponownie je łączy, stosując pojęcie „dodać”
 • rozpoznaje cyfry od 0 do 7
 • wymienia nazwy pór roku i miesięcy
 • dostrzega regularność dni i nocy
 • ustala kolejność zdarzeń i morał wysłuchanej baśni
 • rozpoznaje i nazywa literę „r”, „R”
 • rozpoznaje głoskę „r” jako spółgłoskę
 • układa ilustracje/historyjkę obrazkową zgodnie z czytanym tekstem
 • prawidłowo posługuje się pojęciami: „dziś”, „wczoraj”, „przedwczoraj”, „jutro”, pojutrze”
 • układa rytmy według dostrzeżonej regularności
 • wie, jakie funkcje pełni kalendarz i zegar

Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Dziecko:

 • bierze aktywny udział w przeprowadzanych doświadczeniach
 • tworzy serie rosnące i malejące
 • aktywnie uczestniczy w grach i zabawach na wolnym powietrzu
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych
 • bierze aktywny udział w inscenizacji wiersza i piosenki,

  uczestniczy w zabawach parateatralnych

 • tańczy prosty układ taneczny, krokiem walczyka
 • estetycznie i precyzyjnie wykonuje pracę plastyczno- techniczną
 • wybiera ubrania stosownie do pogody
 • rozkłada liczbę 8 na składniki
 • różnicuje stronę prawą od lewej, określa położenie obiektów na kartce
 • słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • rozpoznaje i nazywa litery „n”, „N”
 • czyta sylaby, wyrazy i krótkie teksty w zakresie poznanych liter
 • podejmuje próby układania zagadek słownych
 • rozwiązuje zagadki o zimie
 • posługuje się liczebnikiem 8 w aspekcie głównym i porządkowym
 • nazywa sporty zimowe oraz sprzęt do tych sportów
Na pewno to wiecie, że babci i dziadek najlepsi są na świecie

Zamierzenia wychowawco- dydaktyczne:

Dziecko:

 • uczestniczy w grach i zabawach
 • jest współgospodarzem w grupie przedszkolnej
 • redaguje ustne wypowiedzi na podany temat
 • bierze udział w inscenizacji wiersza
 • śpiewa piosenkę przygotowaną na uroczystość
 • wykonuje laurkę
 • przelicza do 10, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • posługuje się poznanymi liczbami/cyframi
 • uważnie słucha czytanych utworów literackich
 • opowiada o kolejnych wydarzeniach w wysłuchanej bajce, rozumiejąc ich następstwo
 • czyta proste zdania pod ilustracjami
 • czyta wyrazy z podziałem na sylaby i całe wyrazy
 • recytuje wiersz z pamięci
My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Dziecko:

 • przestrzega zasad kulturalnego zachowania się podczas balu
 • śpiewa piosenkę o tematyce zimowej
 • dostosowuje ruch do charakteru i tempa muzyki
 • przejawia aktywność twórczą w różnych formach zabaw: słownych, tanecznych,

  manualnych

 • estetycznie i precyzyjnie wykonuje prace plastyczne
 • posługuje się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym w zakresie 9
 • swobodnie wypowiada się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • ustala miejsce wybranej głoski w wyrazie
 • wyodrębnia spółgłoski w wygłosie
 • rozpoznaje literę „b”, „B” wśród innych liter
 • czyta ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter
 • ilustruje tańcem opowiadanie oraz odczytuje treści wyrażone tańcem, ruchem, mimiką
 • zapamiętuje i układa figury w szeregach
 • tworzy zakończenie opowiadania ułożonego na podstawie ilustracji

Grudzień 2019

Pomagamy zwierzętom

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • słucha informacji, zapamiętuje ją i przekazuje
 • prawidłowo artykułuje głoskę „y”
 • segreguje obrazki według podanej cechy
 • tworzy pary na zasadzie skojarzeń
 • opisuje wybrane gatunki ptaków
 • potrafi opowiedzieć o różnych sposobach przygotowania się zwierząt do zimy
 • potrafi nazwać i zastosować wybrane formy opieki nad zwierzętami
 • posługuje się określeniami wielkości
 • opowiada wysłuchaną bajkę z uwzględnieniem kolejności wydarzeń
 • wyróżnia głoski „d” w różnych pozycjach w wyrazie
 • rozpoznaje literę „y”
 • rozpoznaje i nazywa drukowaną literę „d”, „D”
 • potrafi przeczytać sylaby i krótki tekst z nowo poznaną literą
 • pisze literę „y” po śladzie
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozwiązuje zagadki i rebusy
 • rozpoznaje i różnicuje dźwięki (odgłosy z otoczenia, głosy ptaków)
 • wskazuje głoskę, która zmienia znaczenie słowa
 • czyta ze zrozumieniem krótki tekst

Wszystko wokół się zmienia – poznajemy urządzenia

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat

 • wypowiada się na temat swojej pracy

 • aktywnie uczestniczy w inscenizacji

 • estetycznie wykonuje rzeźbę według własnego pomysłu

 • wymienia gatunki zwierząt, potrafi określić ich cechy oraz w jakich warunkach żyją

 • opowiada o potrzebach zwierząt leśnych w czasie zimy

 • liczy elementy, ustala liczebność

 • opisuje obrazy i fotografie

 • dostrzega różnice w przedstawieniu świata na obrazach i na fotografiach

 • wskazuje główne postacie utworu literackiego

 • zauważa różnice między fikcją a rzeczywistością

 • ustala kolejność wydarzeń w utworze literackim

 • rozpoznaje i nazywa literę „k”, „K”

 • odczytuje sylaby i wyrazy oraz czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

 • układa wyrazy z sylab

 • rozpoznaje głoskę „k” jako spółgłoskę

 • prawidłowo określa kolejność liczb – stosuje liczebniki porządkowe

 • rozpoznaje i tworzy kontrasty dynamiczne

 • wie, w jakich książkach można znaleźć informacje o zwierzętach

 • opowiada o własnych doświadczeniach związanych z wykorzystaniem komputera

 • nazywa podstawowe części komputer

 • wie, do czego może służyć Internet

  Święta za pasem i w domu pachnie lasem

  Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • utrzymuje porządek w miejscu pracy i zabawy
 • interpretuje słownie treść wiersza

 • opowiada o relacjach łączących najbliższych w swojej rodzinie

 • mówi wiersz z pamięci

 • bierze udział w zabawach parateatralnych – wciela się w role

 • prezentuje swoje umiejętności przed rodzicami

 • śpiewa w grupie kolędy, pastorałki, piosenki

 • wykonuje dekoracje świąteczne

 • wymienia cechy charakterystyczne dla zimy jako pory roku

 • dodaje i odejmuje na konkretach, w zakresie poznanych liczb

 • wskazuje zbiór pusty, określając go liczbą 0

 • posługuje się pojęciami określającymi wysokość

 • opisuje przedmiot

 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu

 • czyta wyrazy w zakresie poznanych liter

 • reaguje empatycznie na trudne sytuacje innych dzieci

 • współorganizuje spotkanie wigilijne dla rodziców

 • składa życzenia świąteczne

 • opowiada o właściwościach magnesu oraz elektryczności statycznej

Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • układa opowiadanie twórcze
 • potrafi wykonać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste doświadczenia
 • uważnie obserwuje oraz wyciąga wnioski
 • szereguje barwy od najjaśniejszej do najciemniejszej
 • bierze udział w zabawach twórczych, konstrukcyjnych
 • nazywa części roślin znajdujące się w ziemi
 • przelicza do 6, wskazuje cyfrę 6
 • potrafi zdefiniować pojęcie „rok”
 • zapamiętuje i układa wzór
 • czyta wyrazy w zakresie poznanych liter
 • nazywa uczucia ludzi w czasie obchodzenia świąt
 • wie, że nieostrożne obchodzenie się z ogniem grozi pożarem
 • wie, że powietrze znajduje się wszędzie, zna jego właściwości
 • wymienia właściwości ognia
 • wie, jakie są sposoby rozniecania ognia
 • wie, jakie bogactwa kryje w sobie ziemia
 • określa właściwości wody
 • podaje przykłady przedmiotów, które pływają i toną w wodzie
 • wymienia stany skupienia wody
 • zna tradycje związane z obchodzeniem Sylwester
Wizyta „Pszczółek” na Cmentarzu Komunalnym w Ełku

W piątek, 8 listopada, nasze Promyczki wybrały się autobusem MZK na ełcki cmentarz. Celem tej wizyty było zapalenie zniczy na grobach poległych w wojnach żołnierzy. W ten sposób dzieci oddały hołd i obiecały pamięć żołnierzom. „Pszczółki” potraktowały tę wizytę z ogromną powagą i kulturą. Była to piękna lekcja historii oraz szacunku dla wartości i bohaterów narodowych. (więcej…)

Listopad 2019

My Polacy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

Zaznajomienie z symbolami narodowymi.

Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach okazji świąt narodowych.

Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych– zuchy, harcerze.

Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.

Wprowadzenie litery pisanej i drukowane j„ i”, „I”.

Kształcenie poczucia tożsamości narodowej :język ojczysty ,symbole narodowe, wybrane zdarzenia

z historii Polski.

Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach kultu, np. na cmentarzu, oraz w czasie uroczystości państwowych.

Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby4.

 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.
 • Kształcenie umiejętności akceptowania różnorodności wyglądu, zachowania, gustów i potrzeb rówieśników.

 • Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad zachowania się wobec przyjaciół.
 • Kształcenie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Wdrażanie dzieci do dbania o higienę jako warunku utrzymania dobrego zdrowia.
 • Zachęcanie dzieci do dbania o zdrowie poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w grach i zabawach sportowych z zachowaniem zasad fair play.

Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole oraz estetycznego spożywania posiłków.

Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią

i bezpośrednią.

Utrwalanie udziec i zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.

Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.

Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.

Rozbudzanie wyobraźni dziecka.

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K”.

Wdrażanie do ostrożnej i kulturalnej korespondencji za pomocą Internetu.

Uświadomienie dzieciom, że ilustracje i utwory dostępne w Internecie mają autorów i nie należy traktować ich, jako własne.

Kształcenie umiejętności pełnienia roli aktora i widza.

Wycieczka „Motylków” i „Pszczółek” do Centrum Edukacji Ekologicznej
Wycieczka „Motylków” i „Pszczółek” do Centrum Edukacji Ekologicznej

4 października, w Światowym Dniu Zwierząt, dzieci z dwóch najstarszych grup, wybrały się na Festiwal „Uśmiechnięte cztery łapy” zorganizowany przez CEE w Ełku.
Warunkiem uczestnictwa w tej akcji była zbiórka w placówce, do której uczęszczają dzieci, karmy dla naszych czworonożnych przyjaciół.
Na przedszkolaki oraz dzieci starsze, czekało w CEE w tym dniu mnóstwo atrakcji. A ponieważ pogoda dopisała, festiwal odbywał się na świeżym powietrzu. Dzieci mogły
m. in.: zdobywać wiedzę i sprawności w specjalnie przygotowanych na ten dzień stoiskach. Brały również udział w kącikach gier i zabaw oraz dmuchańcach. Podczas festiwalu rozstrzygnięto konkurs plastyczny: „Dbam o zwierzęta” dotyczący opieki nad zwierzętami, w którym nasz Promyczek- Hania Kwiatkowska zdobyła dyplom
i nagrodę za najlepszą pracę! 🙂 Gratulujemy:)
Na zakończenie imprezy dzieci brały udział w ognisku z kiełbaskami oraz objadały się pyszną watą cukrową….
To był bardzo ciekawy i udany dzień, w którym przypomnieliśmy sobie,że żyją wśród nas piękne stworzenia, o które należy dbać i je pielęgnować! (więcej…)

Wizyta „Pszczółek” i „Motylków” w „Zjawiskolandzie”
Wizyta „Pszczółek” i „Motylków” w „Zjawiskolandzie”

27 września Promyczki z najstarszych grup wybrały się autokarem na ciekawą wycieczkę do bardzo tajemniczego miejsca…
Na miejscu zastaliśmy prawie wszystko na opak. Dom, na przykład, stał do góry nogami;
w specjalnym tunelu nie obowiązywała siła grawitacji:) i jakby tego było mało, skomplikowany labirynt pokonany został przez dzieci w kilkanaście sekund….
Cała masa atrakcji czekała na nasze dzieciaczki: karmienie kóz i królików, skoki na trampolinie, zwiedzanie „magicznego” domu i wiele, wiele innych.
Niewątpliwie naszym ogromnym sprzymierzeńcem tego dnia była przepiękna, słoneczna pogoda, której nie zapowiadał wcale bardzo mglisty poranek…. Widocznie nasi aniołowie stróżowie nam sprzyjają i nie pozwalają nam się nudzić:)
Na zakończenie tej wspaniałej wycieczki, dzieci wzięły udział w ognisku z pysznymi kiełbaskami! (więcej…)

Październik 2019

Tydzień 1

By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.

• Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.

• Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.

• Rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu.

• Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Kształcenie umiejętności kulturalnego witania się z osobami dorosłymi oraz z dziećmi.

• Doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym

• Uwrażliwianie dzieci na obecność osób niepełnosprawnych.

• Wdrażanie do stosowania w sytuacjach codziennych zwrotów grzecznościowych, takich jak: „przepraszam”, „dziękuję”, „poproszę”.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych: miłość, zaufanie, nadzieja, szacunek, uczciwość…

• Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmów z dorosłymi i dziećmi.

Tydzień 2

Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.

• Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.

• Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.

• Nauka piosenki „Malowała jesień”.

• Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wycieczki w lesie, parku, na łące.

• Doskonalenie właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

• Wdrażanie do okazywania zainteresowania i sympatii rówieśnikom.

• Wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie – dbanie czystość otoczenia.

• Kształcenie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Tydzień 3

Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.

• Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.

• Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.

• Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.

• Kształtowanie pojęcia liczby 1.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady

• Wdrażanie do właściwych zachowań wobec osób nieznajomych – obcych.

• Kształcenie umiejętności zachowywania się wobec nieznanych zwierząt.

• Wdrażanie do właściwych zachowań w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

• Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole w czasie posiłków.

Tydzień 4

W naszej rodzinie miło czas płynie.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzmacnianie więzi rodzinnej.

• Poznawanie struktury rodziny.

• Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.

• Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.

• Kształtowanie pojęcia liczby 2.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym.

• Kształcenie umiejętności zachowywania się wobec swojego rodzeństwa.

• Wdrażanie do właściwych zachowań wobec swoich rodziców.

• Zachęcanie do szanowania potrzeb członków swojej rodziny.

• Wdrażanie do angażowania się w organizację i wykonywanie prac domowych.

• Kształcenie umiejętności zachowania się w czasie uroczystości: urodziny, imieniny.

Wrzesień 2019

Tydzień 1.

Rok szkolny zaczynamy, a więc książki zabieramy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawanie imion rówieśników.

Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.

Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliższych znajomości.

Rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

Zachęcanie dzieci do zagospodarowywania kącików zabaw i zainteresowań.

Wspólne ustalanie z dziećmi norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

Kształcenie umiejętności kulturalnego witania się i żegnania.

Kształcenie umiejętności czekania na swoją kolej.

Wdrażanie do poszanowania cudzej prywatności i własności.

Zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy w grupie

Doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym.

Tydzień 2.

Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

Rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów pejzażu Polski.

Omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata.

Rozbudzanie świadomości fonologicznej.

Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Nauka piosenki „Kończy się lato”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie podróży.

Kształcenie potrzeby dbałości o higienę osobistą i schludny wygląd.

Wdrażanie do liczenia się z potrzebami innych i okazywania szacunku ludziom i zwierzętom.

Wdrażanie do dbałości o utrzymanie porządku w sali oraz szanowanie zabawek i sprzętu przedszkolnego.

Kształcenie umiejętności przyjmowania pochwał.

Tydzień 3.

Co nam jesień w koszu niesie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie przez dzieci różnic między roślinami i zwierzętami żyjącymi w lesie i w parku.

Wielozmysłowe poznawanie przez dzieci warzyw i owoców, utrwalanie ich cech.

Zapoznawanie dzieci z gatunkami grzybów jadalnych i trujących.

Klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów według podanego kryterium.

Porównywanie przez dzieci liczebności zbiorów.

Nauka na pamięć wiersza J. Tuwima „Warzywa”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

Doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

Wdrażanie do dbałości o czystość miejsca spożywania posiłków.

Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie pieszych wycieczek.

Wdrażanie do poszanowania roślin i respektowania potrzeb zwierząt szczególnie w ich środowisku.

Doskonalenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy oraz dbałości o estetyczny wygląd.

Tydzień 4

Wiemy, gdzie mieszkamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania.

Poznawanie przez dzieci wybranych zasad ruchu drogowego.

Utrwalanie kierunków w przestrzeni.

Doskonalenie u dzieci umiejętności orientacji w przestrzeni w trakcie spacerów po okolicy.

Kształcenie u dzieci umiejętności zachowania się w miejscach publicznych; w sklepie, na ulicy, w parku.

Zainteresowanie dzieci pracą policjanta.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

Wdrażanie do właściwego zachowania się w czasie podróży: spożywanie posiłków, informowanie o złym samopoczuciu czy potrzebach fizjologicznych.

Kształcenie umiejętności kulturalnego zwracania się do osób dorosłych.

Wdrażanie do bezpiecznego zachowywania się w czasie wycieczek.

Kształcenie umiejętności zachowania się w wypadku zgubienia się na ulicy, sklepie.