Kategoria: Misie

Aktualności

Czego uczymy się w marcu w grupie trzylatków?

Tydzień 25: Lubimy rysować i malować
Tydzień 26: Lubimy śpiewać i grać
Tydzień 27: Wiosna, wiosna
Tydzień 28: Wiosenne porządki

Umiejętności dziecka:

• Słucha utworów literackich i dzieli się wrażeniami na ich temat.
• Ilustruje ruchem i gestem treść utworów literackich.
• Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.
• Bierze udział w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
• Wypowiada się na temat własnoręcznie wykonanych prac.
• Ogląda reprodukcje obrazów i opowiada o nich.
• Chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami: maluje, lepi z plasteliny, rysuje.
• Podejmuje próby wycinania nożyczkami.
• Słucha fragmentów utworów muzyki klasycznej.
• Określa, czy muzyka jest głośna, czy cicha, szybka czy wolna.
• Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.
• Stara się zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym.
• Wyklaskuje rytm.
• Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia.
• Klasyfikuje przedmioty według określonych cech.
• Zna i stosuje pojęcie para.
• Doskonali umiejętność liczenia minimum do 3.
• Porównuje liczbę elementów.
• Dostrzega powtarzalność w układach różnych elementów.
• Rozpoznaje kształty.
• Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed.
• Łączy obrazki w logiczne pary.
• Współuczestniczy w wykonaniu prostej gry planszowej.
• Przestrzega ustalonych reguł gry.
• Wie, że w grze można zwyciężyć lub przegrać.
• Łączy przyczynę ze skutkiem.
• Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie.
• Współpracuje podczas zabaw i wykonywania wspólnej pracy.
• Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny.
• Dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku.
• Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty.
• Nazywa narzędzia ogrodnicze.
• Rozumie, że rośliny należy pielęgnować. Wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła.

Aktualności

Czego uczymy się w lutym w grupie trzylatków?

Tydzień 21: Śmiech to zdrowie
Tydzień 22: Eksperymentujemy
Tydzień 23: Idziemy na sanki
Tydzień 24: Poznajemy różne zawody

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

Zna przybory higieniczne i sposoby ich używania.
Ma świadomość konieczności dbania o higienę i swoje zdrowie.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.
Wie, na czym polega bezpieczna zabawa na śniegu.
Zna i nazywa części ciała.
Współdziała podczas zabawy i zajęć grupowych.
Posługuje się pędzlem podczas malowania; stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania.
Wykonuje proste prace plastyczno-techniczne, np. wiatraczek, wyklejanka z kolorowego papieru.
Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe; łączy obrazki w logiczne ciągi.
Stosuje określenia najpierw, potem.
Rozwija umiejętność liczenia.
Grupuje elementy według określonych zasad.
Stosuje określenia cięższy, lżejszy, dużo, mało, tyle samo.
Układa proste kształty zgodnie ze wzorem.
Słucha z uwagą wierszy i opowiadań; rozumie i opowiada ich treść.
Wie, na czym polega praca dentysty, kucharza, lekarza, fryzjera, piekarza.
Rozwija ciekawość badawczą; chętnie wykonuje proste doświadczenia.
Poznaje właściwości wody, magnesu, śniegu.
Wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń, doświadczeń i zdobytej wiedzy.
Zadaje pytania.
Stara się prawidłowo wypowiadać głoski.
Nazywa sprzęty wykorzystywane do uprawiania sportów zimowych.
Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych.
Uczestniczy w zabawach rytmiczno- muzycznych.
Śpiewa proste piosenki.
Odgrywa role w prostych zabawach parateatralnych.
Rozpoznaje zmianę tempa muzyki.
Kształtuje prawidłowy oddech.
Rozwija spostrzegawczość, porównuje obrazki.
Stara się określać temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno.
Uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody.

Aktualności

Czego uczymy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień 17: W krainie bajek

Tydzień 18: Bal karnawałowy

Tydzień 19: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 20: Kto tu mieszka?

Umiejętności dziecka:

 • Zna treść popularnych bajek
 • Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek
 • Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe
 • Próbuje wymyślać zakończenie bajki
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
 • Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy
 • Ilustruje ruchem treść piosenki
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod
 • Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki
 • Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Przelicza elementy zbiorów
 • Posługuje się liczebnikami głównymi
 • Porównuje liczebność elementów w zbiorach
 • Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wie, co to jest karnawał
 • Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne
 • Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt
 • Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie
 • Rozpoznaje niektóre ptaki z najbliższego otoczenia
 • Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Odczuwa radość z przygotowywania upominku dla innych – laurek dla babci i dziadka
Aktualności

Czego uczymy się w grudniu w grupie Misiów?

Tydzień 13: Czekamy na Mikołaja

Tydzień 14: Teatrzyk przedszkolaka

Tydzień 15: Zwierzęta zimą

Tydzień 16: Wesoła choinka

Umiejętności dziecka:

 • Wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja
 • Poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki
 • Wspólnie z innymi układa krótkie życzenia świąteczne
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Wie, na czym polega zwyczaj mikołajek
 • Słucha krótkich tekstów literackich
 • Poznaje różne pojęcia związane z teatrem
 • Stara się śledzić treść przedstawiania i opowiadać kolejność wydarzeń
 • Wyraża spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przygód bohaterów
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Tworzy prace plastyczno-techniczne na podany temat
 • Odtwarza rytm melodii ruchem
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Rozpoznaje w zabawie różne elementy muzyki: zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenie tyle samo
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Rozwija spostrzegawczość, porównując dwa obrazki
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Doskonali prawidłowe trzymanie nożyczek podczas wycinania
 • Próbuje mieścić się w konturze podczas kolorowania
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta spędzające zimę w naszym kraju
 • Rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel, gołąb) żyjące w najbliższym środowisku Rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta zimą
 • Wypowiada się na temat cech zimowej pogody
 • Rozwija sprawność ruchową podczas różnorodnych zajęć gimnastycznych
 • Odczuwa radość ze sprawiania przyjemności innym
 • Czerpie radość z efektu wspólnie wykonanej pracy
Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2020

Tydzień 9: Kapryśna pogoda

Tydzień 10: Mali konstruktorzy

Tydzień 11: Mój przyjaciel zwierzak

Tydzień 12: Dzień Pluszowego Misia

 

Umiejętności dziecka:

 • Doskonali aparat mowy, wykonując ćwiczenia ortofoniczne
 • Próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Słucha krótkich tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Powtarza krótkie rymowanki
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 • Układa płaskie kompozycje z różnych materiałów
 • Wznosi proste konstrukcje z klocków
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozumie i stosuje określenia, np.: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
 • Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni, np.: na, pod, za, przed
 • Rozpoznaje figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt
 • Klasyfikuje przedmioty według podanej cechy
 • Jest zainteresowane przyrodą
 • Wie, że zwierzętami domowymi należy się opiekować
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta domowe
 • Uczestniczy w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, wykleja, lepi z plasteliny i masy solnej
 • Uczy się rysować po śladzie
 • Próbuje wycinać nożyczkami
 • Stara się śpiewać proste piosenki
 • Uczestniczy w zabawach pantomimicznych
 • Przestrzega obowiązujących reguł zabawy
Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień 1 : Moja rodzina

Tydzień 2: Światło czerwone, światło zielone

Tydzień 3: Jesień za oknem

Tydzień 4 : Nasze zabawki

Umiejętności dziecka:

 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
 • Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
 • Rozwija aparat mowy
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych
 • Wypowiada się na temat treści obrazków
 • Dostrzega różnice i porównuje obrazki
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
 • Przelicza, wskazując kolejne elementy
 • Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
 • Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Lepi z plasteliny
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • Podejmuje próby cięcia nożyczkami
 • Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna rolę policjanta
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
 • Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
 • Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Doskonali sprawność ruchową
Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2020

Krąg tematyczny 1: Nasze przedszkole

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

Krąg tematyczny 2: Wszyscy razem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią
• Doskonalenie znajomości kolorów i barw
• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia
• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat

Krąg tematyczny 3: Jestem przedszkolakiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków
• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości
• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania
• Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci

Krąg tematyczny 4: Witamy Panią Jesień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym
• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych
• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2020

Krąg tematyczny 1: Droga do przedszkola

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • orientuje się w schemacie własnego ciała
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • stara się formułować dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi
 • potrafi przeliczać
 • dostrzega i układa rytmy
 • wycina nożyczkami
 • zna kolory sygnalizatora ulicznego i rozumie ich znaczenie
 • odwzorowuje układ elementów
 • stosuje pojęcia: mniejszy, większy, przed, za
 • w prawidłowy sposób korzysta z zabawek

Krąg tematyczny 2: Leśne odgłosy

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 •  zna charakterystyczne cechy danej pory roku
 • rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt
 • dostrzega piękno otaczającego świata
 • rozpoznaje pospolite gatunki drzew w ogrodzie
 • dostrzega rytm w następstwie pór roku
 • porównuje wielkość, kształt i kolor darów jesieni
 • podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów
 • szanuje przyrodę
 • rozpoznaje kształty trzech liści z różnych drzew
 • zna zwyczaje niektórych zwierząt

Krąg tematyczny 3: Kącik zabawek

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • rozpoznaje przedmioty za pomocą opisu słownego
 • porównuje przedmioty według określonych cech
 • dba o ład i porządek w miejscu pracy
 • ćwiczy orientację przestrzenną
 • rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
 • reaguje na sygnał dźwiękowy podczas zabaw ruchowych
 • jest sprawne ruchowo
 • rozpoznaje i nazywa emocje
 • zapamiętuje i odtwarza proste układy taneczne
 • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • posługuje się określeniami wyrażającymi stosunki przestrzenne oraz kierunki

Krąg tematyczny 4 :Kap, kap, kap

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • rozumie pojęcie prognoza pogody
 • interesuje się zjawiskami przyrody
 • umie opisać pogodę za oknem
 • potrafi ubrać się stosownie do pogody
 • ma bogaty zasób słownictwa czynnego umożliwiający wypowiadanie się na określony temat
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • sprawnie posługuje się pędzlem
 • wykonuje kompozycje plastyczne według własnego projektu
 • opowiada treść swoich rysunków, tworzy rozbudowane wypowiedzi
 • rozpoznaje wybrane figury geometryczne i je nazywa
 • rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • rozwija sprawność grafomotoryczną
 • stosuje różne techniki plastyczne

 

 

WRZESIEŃ 2020

Krąg tematyczny 1: Wesołe przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • potrafi współdziałać w grupie
 • akceptuje ustalone zasady kodeksu grupowego
 • zna pomieszczenia przedszkolne
 • posługuje się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • bierze udział w zajęciach ruchowych- wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

Krąg tematyczny 2: Razem jest wesoło

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • potrafi współdziałać w zespole
 • doskonali sprawność manualną
 • wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • doskonali sprawność oddechową w toku różnorodnych zabaw
 • podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • rozróżnia figury geometryczne
 • wyodrębnia głoski w prostych słowach

Krąg tematyczny 3: To ja

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • dostrzega podobieństwa i różnice w obserwowanych przedmiotach
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • potrafi prowadzić dialog
 • jest sprawne ruchowo
 • poznaje właściwości piasku
 • dostrzega powtarzalność rytmów w utworze muzycznym
 • stosuje różne techniki plastyczne- wykorzystuje materiał przyrodniczy
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas działalności plastyczno-konstrukcyjnej

Krąg tematyczny 4: Kosz Pani Jesieni

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne
 • odtwarza struktury dźwiękowe
 • ustala liczebność zbiorów
 • przestrzega ustalonych zasad
 • stosuje określenia: tyle samo, mniej, więcej
 • potrafi nazwać niektóre ptaki
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe
 • odpowiada na pytania, stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
 • potrafi zmieniać ruch zgodnie z usłyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu

 

CZERWIEC 2020

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

MAJ 2020

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

KWIECIEŃ 2020

Krąg tematyczny: „Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.
 • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

Krąg tematyczny: „Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

Krąg tematyczny: „Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.
 • Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.
 • Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Krąg tematyczny: „Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

MARZEC 2020

Krąg tematyczny: „Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Utrwalenie pojęcia „para”.
• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
• Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Krąg tematyczny: „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Krąg tematyczny: „Słychać śpiew wśród drzew i chmur-to artystów ptasich chór”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
• Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Krąg tematyczny: „Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.