Kategoria: Kotki

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2020

Krąg tematyczny 1: Droga do przedszkola

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • orientuje się w schemacie własnego ciała
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • stara się formułować dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi
 • potrafi przeliczać
 • dostrzega i układa rytmy
 • wycina nożyczkami
 • zna kolory sygnalizatora ulicznego i rozumie ich znaczenie
 • odwzorowuje układ elementów
 • stosuje pojęcia: mniejszy, większy, przed, za
 • w prawidłowy sposób korzysta z zabawek

Krąg tematyczny 2: Leśne odgłosy

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 •  zna charakterystyczne cechy danej pory roku
 • rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt
 • dostrzega piękno otaczającego świata
 • rozpoznaje pospolite gatunki drzew w ogrodzie
 • dostrzega rytm w następstwie pór roku
 • porównuje wielkość, kształt i kolor darów jesieni
 • podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów
 • szanuje przyrodę
 • rozpoznaje kształty trzech liści z różnych drzew
 • zna zwyczaje niektórych zwierząt

Krąg tematyczny 3: Kącik zabawek

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • rozpoznaje przedmioty za pomocą opisu słownego
 • porównuje przedmioty według określonych cech
 • dba o ład i porządek w miejscu pracy
 • ćwiczy orientację przestrzenną
 • rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
 • reaguje na sygnał dźwiękowy podczas zabaw ruchowych
 • jest sprawne ruchowo
 • rozpoznaje i nazywa emocje
 • zapamiętuje i odtwarza proste układy taneczne
 • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • posługuje się określeniami wyrażającymi stosunki przestrzenne oraz kierunki

Krąg tematyczny 4 :Kap, kap, kap

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • rozumie pojęcie prognoza pogody
 • interesuje się zjawiskami przyrody
 • umie opisać pogodę za oknem
 • potrafi ubrać się stosownie do pogody
 • ma bogaty zasób słownictwa czynnego umożliwiający wypowiadanie się na określony temat
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • sprawnie posługuje się pędzlem
 • wykonuje kompozycje plastyczne według własnego projektu
 • opowiada treść swoich rysunków, tworzy rozbudowane wypowiedzi
 • rozpoznaje wybrane figury geometryczne i je nazywa
 • rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • rozwija sprawność grafomotoryczną
 • stosuje różne techniki plastyczne

 

 

WRZESIEŃ 2020

Krąg tematyczny 1: Wesołe przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • potrafi współdziałać w grupie
 • akceptuje ustalone zasady kodeksu grupowego
 • zna pomieszczenia przedszkolne
 • posługuje się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • bierze udział w zajęciach ruchowych- wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

Krąg tematyczny 2: Razem jest wesoło

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • potrafi współdziałać w zespole
 • doskonali sprawność manualną
 • wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • doskonali sprawność oddechową w toku różnorodnych zabaw
 • podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • rozróżnia figury geometryczne
 • wyodrębnia głoski w prostych słowach

Krąg tematyczny 3: To ja

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • dostrzega podobieństwa i różnice w obserwowanych przedmiotach
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • potrafi prowadzić dialog
 • jest sprawne ruchowo
 • poznaje właściwości piasku
 • dostrzega powtarzalność rytmów w utworze muzycznym
 • stosuje różne techniki plastyczne- wykorzystuje materiał przyrodniczy
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas działalności plastyczno-konstrukcyjnej

Krąg tematyczny 4: Kosz Pani Jesieni

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne
 • odtwarza struktury dźwiękowe
 • ustala liczebność zbiorów
 • przestrzega ustalonych zasad
 • stosuje określenia: tyle samo, mniej, więcej
 • potrafi nazwać niektóre ptaki
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe
 • odpowiada na pytania, stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
 • potrafi zmieniać ruch zgodnie z usłyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu

 

CZERWIEC 2020

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

MAJ 2020

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

KWIECIEŃ 2020

Krąg tematyczny: „Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.
 • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

Krąg tematyczny: „Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

Krąg tematyczny: „Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.
 • Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.
 • Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Krąg tematyczny: „Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

MARZEC 2020

Krąg tematyczny: „Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Utrwalenie pojęcia „para”.
• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
• Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Krąg tematyczny: „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Krąg tematyczny: „Słychać śpiew wśród drzew i chmur-to artystów ptasich chór”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
• Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Krąg tematyczny: „Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.