Kategoria: Kotki

Obecnie uczymy się – marzec

Tydzień 1 – Temat: „Bawimy się kolorami.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne,
• dostrzega prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu,
• potrafi rozpoznać i nazwać barwy podstawowe i pochodne, dostrzega różne odcienie danego koloru,
• potrafi uzyskać i nazwać nową barwę w wyniku mieszania kolorów, umie liczyć wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
• uważnie obserwuje przebieg zjawisk, wnioskuje o prawdziwych i obserwowanych zmianach,
• dostrzega szczegóły przedstawione na obrazie i zadaje pytania z nimi związane,
• przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach,
• przelicza elementy, porównuje liczebność zbiorów,
• opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowywując kolejność zdarzeń,
• tworzy oryginalne konstrukcje przestrzenne, łącząc w całość drobne elementy,
• zna cechy charakterystyczne i nazwę aktualnej pory roku oraz miesiąca,
• dostrzega regularność w prostych układach, odczytuje je i potrafi kontynuować,
• łączy w pary rymujące się wyrazy ,
• stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać co się może zdarzyć,
• stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
• potrafi ruchem zilustrować muzykę, umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,

Tydzień 2 – Temat: „ Poznajemy instrumenty.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• stosuje w wypowiedziach poznane wyrazy dotyczące opisu pogody, oraz stosuje odpowiednie symbole zjawisk atmosferycznych,
• rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne,
• opowiada treść rysunków tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi,
• sprawnie posługuje się przyborami kreślarskimi, prawidłowo trzyma kredkę,
• rozpoznaje dźwięki z otoczenia oraz określa ich charakter, wskazuje kierunek dochodzenia dźwięku,
• zadaje pytania i uważnie słucha odpowiedzi,
• potrafi zapisywać informacje według przyjętego przez siebie kodu,
• umie odczytać informacje zakodowane za pomocą prostych symboli i przekazywać słownie ich treść,
• segreguje według określonej cechy,
• stosuje określenia; mały – duży, mniejszy – większy,
• akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego,
• właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania,
• interesuje się urządzeniami technicznymi, próbuje rozumieć jak one działają i zachowuje ostrożność podczas korzystania z nich,
• wykazuje się odpornością emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach,
• okazuje radość z prezentowania osiągnięć swoich i swoich kolegów
• określa kierunki, rozróżnia prawą i lewą stronę,

Tydzień 3 – Temat: „Szukamy wiosny.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń,
• zna cykliczne następstwo pór roku, zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną,
• stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku,
• rozpoznaje odgłosy przyrody i umie je naśladować,
• śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
• akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego,
• zna niektóre tradycje ludowe,
• rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty, rozumie pojęcie zwiastuny wiosny,
• rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące wiosną,
• uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi,
• dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo -ruchową potrzebną do stosowania techniki plastycznej wydzierania z papieru,
• zna fazy rozwoju rośliny i wie czego potrzebuje roślina do wzrostu,
• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,
• umie liczyć wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności, posługuje się poprawnie liczebnikami porządkowymi,
• rozwiązuje proste zadania matematyczne,
• rozpoznaje etapy wzrostu rośliny, oraz rozpoznaje i nazywa rośliny rozwijające się wczesną wiosną,

Tydzień 4 – Temat: „Wiosenne porządki.”
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• zna schemat ciała człowieka, potrafi nazywać i wskazywać części ciała,
• stosuje w wypowiedziach nowopoznane wyrazy dotyczące cech pór roku,
• wnioskuje o obserwowanych zmianach w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku,
• zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych, umie bezpiecznie posługiwać się nimi,
• zna etapy prac ogrodniczych i umie je wykonać pod opieką osoby dorosłej,
• tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki origami z kół,
• stara się odtwarzać z pamięci treść wiersza, odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
• wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia krokami,
• umie wyróżnić urządzenia elektryczne spośród sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym,
• rozumie, że wolno korzystać z urządzeń elektrycznych wyłącznie za zgoda i pod opieką dorosłych,
• rysuje ilustrację do opowiadania,
• grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne a te są inne,
• potrafi zapamiętać układ przedmiotów i dostrzega zmiany w ich położeniu,
• rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, tworzy kompozycje płaskie z wykorzystaniem mozaiki geometrycznej,
• łączy w pary identyczne rysunki,
• tworzy twórcze opowiadania, zachowując kolejność wydarzeń,

Obecnie uczymy się – luty

Obecnie uczymy się – luty

Krąg tematyczny 1- „Lubimy się śmiać”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej,
 • klasyfikuje przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych,
 • rozpoznaje i nazywa emocje,
 • dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy,
 • poprawnie stosuje liczebniki główne,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • projektuje kompozycje płaskie, umiejętnie przykleja drobne elementy,
 • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski,
 • gra na instrumentach perkusyjnych, reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa i dynamiki,
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski, łączy przyczynę ze skutkiem,
 • orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za siebie i innych, chętnie angażuje się we wspólne działania,
 • łączy przyczynę ze skutkiem, wnioskuje, objaśnia kolejność zdarzeń w historyjkach obrazkowych,

Krąg tematyczny 2 – „Lubimy eksperymentować”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • układa krótkie zdania i dłuższe wypowiedzi,
 • rozwija słuch fonematyczny, dzieli wyrazy na sylaby,
 • zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment,
 • wykazuje zainteresowanie pisaniem i czytaniem,
 • wykazuje płynność i dokładność ruchów w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, posługuje się nożyczkami,
 • interesuje się przyrodą, wymienia cechy aktualnej pory roku,
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska,
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, rozwija ciekawość badawczą,
 • poszukuje własnych sposobów rozwiązania problemów,
 • ustala równoliczność zbiorów, przelicza elementy zbioru,
 • rysuje, odtwarza kształt płatków śniegu.
 • zna i opisuje właściwości gliny,
 • wygrywa rytm muzyki na instrumentach, określa natężenie muzyki: cicho – głośno,
 • zna i rozumie pojęcie: pojemność naczyń,
 • potrafi szacować wielkość „na oko”,
 • samodzielnie bada produkty spożywcze oraz eksperymentuje z ich mieszaniem i łączeniem , zna produkty spożywcze potrzebne do wykonania naleśników,

Krąg tematyczny 3 – „Zimowe zabawy”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na temat ich treści,
 • przelicza w zakresie minimum 5, stosuje liczebniki porządkowe,
 • potrafi wskazać na mapie Polski góry,
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska,
 • umiejętnie posługuje się klejem, zwraca uwagę na estetyczne wykonanie pracy,
 • zna właściwości śniegu i wykorzystuje je podczas zabaw,
 • właściwie posługuje się określeniami stron (prawa, lewa), i potrafi je rozróżnić,
 • rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa – trójkąt,
 • układa kompozycje z figur geometrycznych,
 • ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową, układa obrazki pocięte na części,
 • zna właściwości lodu,
 • potrafi skoncentrować uwagę na wykonywanej czynności,
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu,
 • potrafi nazywać niektóre zjawiska atmosferyczne,

Krąg tematyczny 4 – „Kim będę, gdy dorosnę”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynnościami, potrafi identyfikować przedmioty z właściwym zawodem,
 • porozumiewa się za pomocą komunikatów niewerbalnych np. gestem, mimiką,
 • umie odpowiedzieć na podstawowe pytania,
 • rozpoznaje i nazywa odgłosy otoczenia,
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiału plastycznego,
 • potrafi wykonywać ćwiczenia manipulacyjne na przedmiotach i przewidywać ich skutki,
 • przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie minimum 5,
 • klasyfikuje według określonej cechy, zasady,
 • potrafi odtworzyć liczbę słyszanych dźwięków, powtarza usłyszane rytmy,
 • zna nazwy instrumentów,
 • stara się tańczyć zgodnie z dźwiękami muzyki,
 • obserwuje przyrodę, dostrzega piękno otaczającego świata zimą,

 

 

Obecnie uczymy się – styczeń.

Krąg tematyczny 1 – BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• odróżnia elementy fikcji od realnej rzeczywistości,
• dostrzega rytmiczny układ i potrafi go kontynuować,
• posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne skojarzenia,
• dostrzega szczegóły ilustracji i potrafi dokonać logicznego wyboru,
• sprawnie posługuje się techniką plastyczną – malowanie farbami plakatowymi z wykorzystaniem gąbki,
• dostosowuje ubranie do aktualnej pogody,
• dzieli proste wyrazy na sylaby,
• prawidłowo podaje liczbę przedmiotów, podaje liczebność zbioru,
• w skupieniu słucha muzyki poważnej,
• umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
• jest zainteresowane działaniem biblioteki, zadaje pytania, wypowiada się na temat książek, jest zainteresowane procesem powstawania książki,
• stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy: biblioteka, czytelnik, autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia,
• potrafi opisać cechy charakterystyczne książki, łącząc prawidłowo formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem,
• grupuje książki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: ta do tej pasuje, te są o podobnej tematyce, a te są inne,
• potrafi zapamiętać treść obrazków podczas krótkiej ekspozycji,
• segreguje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
• umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
• ustala wyniki dodawania i odejmowania,
• klasyfikuje przedmioty ze względu na ich przeznaczenie i przynależność,

Krąg tematyczny 2 – KARNAWAŁOWE STROJE.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
• dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne,
• dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim,
• zna znaczenie słowa karnawał, wie jakie tradycje są związane z okresem karnawału,
• stara się stosować w wypowiedziach poprawne formy artykulacyjne, gramatyczne, fleksyjne i składniowe,
• potrafi wykonać prosty instrument muzyczny zgodnie z instrukcją,
• umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
• umie łączyć wygląd i atrybuty bajkowych postaci z treścią bajek, w których występują,
• tworzy kompozycje typu kolaż z gotowych i dorysowanych elementów,
• dostrzega zależność pomiędzy sposobem wznoszenia konstrukcji, a jej stabilnością,
• rozpoznaje i nazywa ptaki mieszkające w najbliższej okolicy,
• opisuje wygląd masek karnawałowych,
• składa obrazek w całość, nie korzystając ze wzoru,
• liczy elementy zbioru w zakresie własnych możliwości, ustala równoliczność dwóch zbiorów,
• próbuje mierzyć przedmioty wspólną miarą i używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam,
• grupuje przedmioty według podanych kryteriów ( koloru i wielkości) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty sa podobne, a te są inne,
• zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas używania nożyczek i przyborów do majsterkowania,
• umie rozpoznawać dźwięk i wskazać jego źródło,
• zna tradycje karnawałowe, wie jak należy zachować się podczas uroczystości,
• potrafi zilustrować muzykę ruchem, z wykorzystaniem rekwizytów,

Krąg tematyczny 3 – PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• uważnie słucha opowiadania, zadaje pytania dotyczące jego treści i odpowiada na takie pytania,
• dostrzega potrzeby i pragnienia innych członków rodziny,
• posługuje się w wypowiedziach imionami członków rodziny,
• rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie,
• potrafi opisać wygląd swoich dziadków,
• dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka,
• wysłuchuje głoski w wyrazach,
• podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
• rozumie przyczynę i skutek określonych zdarzeń, próbuje łączyć je w logiczny ciąg, posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne skojarzenia,
• potrafi z pomocą nauczyciela skonstruować prostą grę matematyczną,
• próbuje celnie trafić przedmiotem w wyznaczone pole,
• odczuwa radość i przyjemność z przygotowywania upominków dla najbliższych osób,
• wykonuje kompozycje przestrzenne z masy solnej,
• wyprowadza kierunki od osi własnego ciała,
• umie odczytać przepis kulinarny zakodowany za pomocą prostych symboli,
• przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności związanych z łączeniem składników kulinarnych,
• projektuje zaproszenia według własnego pomysłu wybraną techniką plastyczną,
• wspólnie z innymi redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi (zaproszenie), zna tradycje składania życzeń okolicznościowych, stosuje formy grzecznościowe podczas ich składania,

Krąg tematyczny 4 – CZYJ TO DOM?
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• wykonuje kompozycje rytmiczne techniką stemplowania,
• przestrzega zasad kolejności wypowiadania się,
• zna różne znaczenia słów: dom, dom rodzinny,
• rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt,
• opisuje wygląd drzew w zimowej szacie, dostrzega prawidłowości i zależności w środowisku przyrodniczym,
• rozumie znaczenie słowa sąsiad,
• sprawnie stosuje technikę wydzierania z papieru kolorowego podczas wykonania pracy plastycznej,
• stosuje pojęcie para w sytuacjach zadaniowych,
• stosuje określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok i kierunków na prawo, na lewo,
• doskonali umiejętność liczenia; prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi,
• składa w całość bez korzystania ze wzoru obrazki pocięte na części i zawierające wiele szczegółów,
• wykazuje zainteresowanie architekturą najbliższego otoczenia, rozpoznaje różne rodzaje domów – budowli architektonicznych,
• wie jak zaplanować swoje działania, aby wykonać określoną pracę plastyczno – konstrukcyjną; współpracuje przy wykonywaniu zbiorowych prac,
• wykonuje proste konstrukcje przestrzenne z określonego materiału plastycznego; dostrzega różnice w fakturze i właściwościach fizycznych materiałów,

Obecnie uczymy się – Grudzień

Krąg tematyczny 1. MIKOŁAJU, CZEKAMY!

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
 • rozpoznaje krajobraz dalekiej Północy, zna wygląd i sposób życia reniferów,
 • zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, zasady składania życzeń świątecznych, stosuje formy grzecznościowe,
 • akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego – janczarów,
 • tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki kolażu,
 • prowadzi proste dialogi z wykorzystaniem form grzecznościowych,
 • dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne,
 • samodzielnie projektuje upominek dla bliskich,
 • w skupieniu słucha muzyki poważnej, potrafi ruchem ją zilustrować , umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
 • posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne, oryginalne skojarzenia,
 • umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
 • wykazuje się odpornością emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach – spokojnie czeka na swoją kolej, łagodnie reaguje w sytuacji przegranej,
 • umie odczytać przepis kulinarny zakodowany za pomocą prostych symboli,
 • właściwie używa prostych narzędzi kuchennych,
 • przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności związanych z łączeniem składników kulinarnych – wnioskuje o wprowadzanych i obserwowanych zmianach,
 • wypowiada się na temat pracy listonosza, zna drogę listu od nadawcy do adresata,
 • składa w całość, bez korzystania ze wzoru, obrazki pocięte na cztery lub więcej części i zawierające wiele szczegółów

 

Krąg tematyczny 2: ZABAWA W TEATR.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
 • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru
 • prawidłowo stosuje określenia związane z położeniem przedmiotów w
 • samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia, uczestniczy w zabawach badawczych, zaspokaja ciekawość,
 • łączy w pary logicznie pasujące obrazki,
 • wie jak powstaje cień, potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem techniki teatru cieni,
 • prawidłowo podaje liczbę dźwięków i liczebność zbioru,
 • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej,
 • reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięku,
 • formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne,
 • składa w całość, nie korzystając ze wzoru obrazki pocięte na cztery lub więcej części, zawierające wiele szczegółów,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
 • wyraża emocje za pomocą ekspresji plastycznej,

 

Krąg tematyczny 3: TROPY NA ŚNIEGU

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • przestrzega zasad poruszania się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej, nie oddala się od opiekuna,
 • potrafi nazwać aktualną porę roku (zimę) i opisać jej cechy charakterystyczne,
 • dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku,
 • wybiera spośród kilku obrazków ilustracje według podanych kryteriów,
 • potrafi wykorzystać właściwości niektórych materiałów (folii, papieru, szkła) do odtworzenia dźwięków z otoczenia,
 • nadaje swojej pracy plastycznej oryginalny charakter oraz odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • umie liczyć (kroki), wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
 • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru,
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem oraz próbuje przewidywać, co się może zdarzyć,
 • sprawnie łapie i rzuca piłkę do innych,
 • próbuje poruszać się w przestrzeni zgodnie z instrukcją zawierającą określenia: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu,
 • grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne,
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku,
 • tworzy obrazy stosując technikę „mokre na mokrym”,
 • sprawnie posługuje się sprzętem do zabaw na śniegu,
 • przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody,

 

Krąg tematyczny 4: STROIMY CHOINKĘ

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • opowiada treść obrazka, wymieniając jego elementy,
 • zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, wie jak należy zachować się podczas uroczystości,
 • przestrzega zasad kolejności wypowiadania się,
 • sprawnie posługuje się niektórymi technikami, materiałami i przyborami plastycznymi,
 • rozumie koniczność ochrony środowiska naturalnego,
 • liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego,
 • grupuje przedmioty według określonych kryteriów
 • sprawnie stosuje określenia wielkości: mały – duży, mniejszy – większy,
 • stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok,
 • wypowiada się na temat uczestnictwa w uroczystościach rodzinnych, ich nastroju i przebiegu,
 • umie zapisać informację w formie samodzielnie wymyślonego kodu i odkodować ją, przekazując innym,
 • potrafi ruchem zilustrować muzykę, rozpoznaje, odtwarza i wykonuje proste układy taneczne,
 • potrafi zadawać pytania i prowadzić dialog,
 • prawidłowo posługuje się przyborami kreślarskimi,
 • potrafi wykonywać kompozycje techniką stemplowania,
 • potrafi wykonać bombkę z masy papierowej i ją ozdobić,
 • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
 • wskazuje drzewa iglaste wśród innych drzew,

 

Obecnie uczymy się

              Listopad 2020

Krąg tematyczny 1: „Jakie to ciekawe”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • wykazuje płynność ruchów ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych,
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,
 • nazywa, rozpoznaje oraz podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk,
 • zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi,
 • przelicza elementy w zakresie 6,
 • rozróżnia prawą i lewą stronę oraz stosuje te pojęcia,
 • stosuje pojęcie para,
 • wyraża swoje myśli i emocje w formie muzycznej,
 • wygrywa rytm na samodzielnie wykonanym instrumencie,
 • porównuje wygląd, wielkość i kształt przedmiotów,
 • odnajduje cechy wspólne dwóch przedmiotów, dostrzega różnice i podobieństwa między przedmiotami,
 • wie, jakie warunki potrzebne są zwierzętom do życia,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków z najbliższej okolicy
 • samodzielnie prowadzi proste doświadczenia, wnioskuje o wprowadzanych i obserwowanych zmianach,

Krąg tematyczny 2: „Jestem Polakiem.”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • panuje nad nieprzyjemną emocją podczas czekania na swoją kolej w zabawie,
 • wie, że mieszka w Polsce, że stolica jest Warszawa,
 • zna symbole narodowe: flaga, hymn, godło,
 • zapoznaje się z mapą Polski, zapamiętuje jej kształt (kontur),
 • zna charakterystyczne miejsca w Polsce (góry, morze)
 • wykonuje kotylion w barwach narodowych według instrukcji, słuchając poleceń nauczyciela,
 • porusza się w takt muzyki, porusza się krokiem odstawno – dostawnym,
 • powtarza słowa piosenki, chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu, realizuje echo rytmiczne i melodyczne,
 • poznaje stroje do polskich tańców narodowych,
 • ćwiczy refleks i precyzję ruchów,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • podejmuje aktywności usprawniające motorykę małą,

Krąg tematyczny 3: „Nasze zwierzaki.”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt domowych, ptaków, zna zawód weterynarza,
 • interesuje się światem zwierząt, zna nazwy i rozpoznaje wygląd niektórych zwierząt hodowlanych,
 • dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt i sposobie ich życia,
 • rozróżnia i nazywa odgłosy zwierząt,
 • zna pojęcie schronisko dla zwierząt, posiada wiedzę na temat opiekowania się zwierzętami,
 • układa i kontynuuje rytmy,
 • doskonali umiejętność liczenia, przelicza w zakresie 6,
 • mierzy długość dowolnie obraną miarą,
 • posługuje się nożyczkami,
 • śpiewa piosenki,
 • reaguje właściwie ruchem na zmiany w muzyce,
 • planuje i organizuje własną pracę,
 • w prawidłowy sposób korzysta z zabawek i narzędzi,

Krąg tematyczny 4: „Idę z misiem do przedszkola.”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • uważnie słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,
 • potrafi prowadzić dialog, dzieli się posiadaną wiedzą,
 • układa zdania, dzieli je na wyrazy,
 • stopniuje przymiotniki: gruby – grubszy, chudy – chudszy, mały – mniejszy,
 • stosuje pojęcie para,
 • przelicza elementy w zakresie do 6,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew z najbliższej okolicy,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne koło,
 • stosuje określenia duży – mały,
 • dostrzega powtarzające się rytmy,
 • reaguje na sygnał dźwiękowy w zabawach ruchowych,
 • wykonuje podstawowe kroki taneczne,
 • potrafi nazywać niektóre zjawiska atmosferyczne chmury,
 • stosuje określenia na, pod, obok,
 • zna słowa związane z określoną tematyką np. przyjaźń, przyjaciel,

 

 

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2020

Krąg tematyczny 1: Droga do przedszkola

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • orientuje się w schemacie własnego ciała
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • stara się formułować dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi
 • potrafi przeliczać
 • dostrzega i układa rytmy
 • wycina nożyczkami
 • zna kolory sygnalizatora ulicznego i rozumie ich znaczenie
 • odwzorowuje układ elementów
 • stosuje pojęcia: mniejszy, większy, przed, za
 • w prawidłowy sposób korzysta z zabawek

Krąg tematyczny 2: Leśne odgłosy

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 •  zna charakterystyczne cechy danej pory roku
 • rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt
 • dostrzega piękno otaczającego świata
 • rozpoznaje pospolite gatunki drzew w ogrodzie
 • dostrzega rytm w następstwie pór roku
 • porównuje wielkość, kształt i kolor darów jesieni
 • podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów
 • szanuje przyrodę
 • rozpoznaje kształty trzech liści z różnych drzew
 • zna zwyczaje niektórych zwierząt

Krąg tematyczny 3: Kącik zabawek

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • rozpoznaje przedmioty za pomocą opisu słownego
 • porównuje przedmioty według określonych cech
 • dba o ład i porządek w miejscu pracy
 • ćwiczy orientację przestrzenną
 • rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
 • reaguje na sygnał dźwiękowy podczas zabaw ruchowych
 • jest sprawne ruchowo
 • rozpoznaje i nazywa emocje
 • zapamiętuje i odtwarza proste układy taneczne
 • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • posługuje się określeniami wyrażającymi stosunki przestrzenne oraz kierunki

Krąg tematyczny 4 :Kap, kap, kap

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • rozumie pojęcie prognoza pogody
 • interesuje się zjawiskami przyrody
 • umie opisać pogodę za oknem
 • potrafi ubrać się stosownie do pogody
 • ma bogaty zasób słownictwa czynnego umożliwiający wypowiadanie się na określony temat
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • sprawnie posługuje się pędzlem
 • wykonuje kompozycje plastyczne według własnego projektu
 • opowiada treść swoich rysunków, tworzy rozbudowane wypowiedzi
 • rozpoznaje wybrane figury geometryczne i je nazywa
 • rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • rozwija sprawność grafomotoryczną
 • stosuje różne techniki plastyczne

 

 

WRZESIEŃ 2020

Krąg tematyczny 1: Wesołe przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • potrafi współdziałać w grupie
 • akceptuje ustalone zasady kodeksu grupowego
 • zna pomieszczenia przedszkolne
 • posługuje się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • bierze udział w zajęciach ruchowych- wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

Krąg tematyczny 2: Razem jest wesoło

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • potrafi współdziałać w zespole
 • doskonali sprawność manualną
 • wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • doskonali sprawność oddechową w toku różnorodnych zabaw
 • podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • rozróżnia figury geometryczne
 • wyodrębnia głoski w prostych słowach

Krąg tematyczny 3: To ja

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • dostrzega podobieństwa i różnice w obserwowanych przedmiotach
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • potrafi prowadzić dialog
 • jest sprawne ruchowo
 • poznaje właściwości piasku
 • dostrzega powtarzalność rytmów w utworze muzycznym
 • stosuje różne techniki plastyczne- wykorzystuje materiał przyrodniczy
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas działalności plastyczno-konstrukcyjnej

Krąg tematyczny 4: Kosz Pani Jesieni

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne
 • odtwarza struktury dźwiękowe
 • ustala liczebność zbiorów
 • przestrzega ustalonych zasad
 • stosuje określenia: tyle samo, mniej, więcej
 • potrafi nazwać niektóre ptaki
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe
 • odpowiada na pytania, stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
 • potrafi zmieniać ruch zgodnie z usłyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu

 

CZERWIEC 2020

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

MAJ 2020

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

KWIECIEŃ 2020

Krąg tematyczny: „Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.
 • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

Krąg tematyczny: „Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

Krąg tematyczny: „Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.
 • Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.
 • Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Krąg tematyczny: „Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

MARZEC 2020

Krąg tematyczny: „Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Utrwalenie pojęcia „para”.
• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
• Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Krąg tematyczny: „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Krąg tematyczny: „Słychać śpiew wśród drzew i chmur-to artystów ptasich chór”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
• Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Krąg tematyczny: „Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.