Kategoria: Biedronki

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc LUTY

Czego uczymy się w lutym w grupie Biedronki?

Tydzień 1: Tydzień uśmiechu

Tydzień 2: Mali badacze

Tydzień 3: Zabawy na śniegu

Tydzień 4: Poznajemy zawody

Umiejętności dziecka:

• Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi. Stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.
• Rozpoznaje litery (T, t, F, f, W, w).
• Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.
• Czyta globalnie proste wyrazy.
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Określa prawą i lewą stronę.
• Rozpoznaje cyfry (cyfra 6).
• Stosuje liczebniki porządkowe.
• Doskonali umiejętność liczenia: przelicza elementy, porównuje liczebność elementów w zbiorach.
• Porównuje wielkość przedmiotów.
• Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje.
• Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad.
• Zna figury geometryczne.
• Śpiewa piosenki.
• Rozpoznaje tempo i nastrój muzyki. Rozwija poczucie rytmu.
• Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty.
• Improwizuje na instrumentach perkusyjnych.
• Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą prac plastycznych.
• Eksperymentuje z mieszaniem kolorów farb.
• Rozumie terminy: portret, pejzaż, martwa natura.
• Wie, co to są barwy ciepłe i barwy zimne.
• Rozwija sprawność grafomotoryczną: pisze i rysuje po śladzie.
• Rozwija spostrzegawczość.
• Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.
• Dostrzega i szanuje emocje innych osób.
• Rozumie potrzebę dbania o zdrowie (zdrowe zęby).
• Uczestniczy w zajęciach ruchowych i gimnastycznych.
• Rozwija świadomość ekologiczną.
• Obserwuje przyrodę. Nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku (zimy).
• Zna i nazywa niektóre sporty zimowe.
• Rozpoznaje i nazywa niektóre zawody. Potrafi powiedzieć, na czym polega praca osób, które je wykonują. Wie, na czym polega praca piekarza.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc STYCZEŃ

Czego uczymy się w styczniu w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Dawno, dawno temu…

Tydzień 2: Zabawa karnawałowa

Tydzień 3: Święto Babci i Dziadka

Tydzień 4: Gdzie mieszkasz?

Umiejętności dziecka:

• Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych, stara się wyciągać wnioski
• Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
• Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
• Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
• Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
• Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
• Posługuje się nazwami miesięcy , posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
• Mierzy przedmioty
• Wie, co to jest karnawał
• Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługuje się symbolami
• Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
• Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
• Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
• Próbuje odczytywać proste nazwy
• Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
• Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
• Śpiewa piosenkę, tańczy przy muzyce
• Okazuje szacunek do czyjejś własności
• Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P, b, B, l, L, d, D, t, T drukowaną i pisaną
• Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
• Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
• Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5
• Przygotowuje się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
• Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
• Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
• Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
• Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc GRUDZIEŃ

Czego uczymy się w grudniu w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Listy do Mikołaja

Tydzień 2: Zapraszamy na przedstawienie

Tydzień 3: Ślady na śniegu

Tydzień 4: Świąteczne drzewko

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, wie, że zwierzętom trzeba pomagać podczas zimy
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Zna określenia związane z teatrem: aktor, scena, lalka teatralna (pacynka, kukiełka, marionetka)
 • Próbuje odczytywać proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P drukowaną i pisaną
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3
 • Uczestniczy w przygotowywaniu pierniczków
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji
 • Zdaje sobie sprawę, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, wie, że należy je otaczać troską
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc LISTOPAD

Czego uczymy się w listopadzie w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Jesienny deszcz

Tydzień 2: Ciekawe, dlaczego…

Tydzień 3: Mój zwierzak

Tydzień 4: Dzień Pluszowego Misia

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmiana pory roku
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Posługuje się pojęciami: tęcza, deszcz, burza
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Zna nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe: godło, flagę, hymn
 • Próbuje odczytywać z mapy proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa hymn Polski
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M drukowaną i pisaną
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2
 • Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji
 • Zdaje sobie sprawę, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, wie, że należy je otaczać troską
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze miesiąc PAŹDZIERNIK

Czego uczymy się w październiku w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Ja i moja rodzina

Tydzień 2: Bezpieczna droga do przedszkola

dzień 3: Jesień w parku i ogrodzie

Tydzień 4: Pobaw się ze mną

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmiana pory roku
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Posługuje się pojęciami: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem oraz terminami: długi, krótki, dłuższy, krótszy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Uczy się piosenek, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów
 • Słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I drukowaną i pisaną
 • Rozwija umiejętność dodawania i odejmowania w sytuacjach codziennych, zapoznaje się z pieniędzmi
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2
 • Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji.
Biedronki. Obecnie uczymy się

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

miesiąc WRZESIEŃ

TYDZIEŃ 1: Moje przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • odczuwa przynależność od grupy przedszkolnej
 • dostrzega różnice między obrazkami
 • słucha uważnie czytanego tekstu
 • formułuje poprawnie dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje chętnie dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • umie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • potrafi współdziałać w czasie zabawy
 • szanuje emocje swoje i innych osób
 • odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami i obrazkami
 • zna typowe krajobrazy Polski
 • potrafi współdziałać podczas gry
 • wypowiada się swobodnie na bliskie mu tematy
 • zna pojęcie przyjaciel
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne
 • reaguje na sygnał dźwiękowy
 • rozróżnia kierunki
 • przestrzega reguł gry
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • stara się regulować swój oddech
 • klasyfikuje przedmioty
 • myśli logicznie
 • rysuje po śladzie
 • przelicza elementy
 • porównuje liczebność zbiorów
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami i obrazkami
 • wnioskuje na temat obserwowanych zjawisk
 • uczestniczy chętnie w rozmowach
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

TYDZIEŃ 2: Ja i ty to my

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wie, że imiona pisze się wielką literą
 • odczytuje swoje imię
 • rysuje po śladzie
 • łączy przedmioty w pary
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje na podstawie schematycznych rysunków
 • wypowiada się swobodnie na temat treści utworu i obrazków
 • odgrywa scenki
 • porusza się do muzyki; reaguje na sygnał dźwiękowy
 • wyrażą swoje wyobrażenia w rysunku
 • rozumie znaczenie pojęć: przyjaźń, przyjaciel
 • wykonuje autoportret
 • zna schemat ciała
 • rozpoznaje głosy osób z grupy przedszkolnej
 • rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia
 • proponuje rozwiązania konfliktu między dziećmi
 • wskazuje sposoby radzenia sobie ze smutkiem, złością
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • zna prawa i obowiązki swoje i innych osób
 • wie, że wszyscy ludzie odczuwają te same emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • odczuwa przynależność do swojej rodziny
 • zauważa imiona rozpoczynające się tą samą litera
 • opowiada na podstawie historyjki obrazkowe
 • wyodrębnia głoski
 • buduje model wyrazu
 • zna literę a, A
 • czyta wyrazy w połączeniu z obrazkiem
 • wskazuje literę a, A w wyrazach
 • zauważa i kontynuuje regularność w układzie przedmiotów

TYDZIEŃ 3: To jestem ja

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • rozróżnia kierunki
 • rysuje przedmioty w odpowiedniej liczbie, zgodnie z poleceniem
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • liczy sylaby w wyrazie
 • zauważa takie same kształty przedmiotów i łączy je w pary
 • zna określenia liczebników porządkowych i kierunki: lewa – prawa
 • jest samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu się (sznuruje buty, wiążąc kokardkę, zasuwa suwak)
 • zauważa podobnie ułożone elementy
 • lepi z plasteliny
 • wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie
 • umie podać nazwę przedmiotu, która rozpoczyna się lub kończy określoną głoską
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • posiada podstawowe informacje na temat ptaków żyjących w najbliższym otoczeniu
 • zapamiętuje i odtwarza ruchy
 • dokonuje obserwacji przyrodniczych
 • liczy i dodaje elementy
 • rozumie pojęcie para
 • rysuje swoje ulubione owoce

TYDZIEŃ 4: Lecą liście kolorowe

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • zna gatunki drzew w najbliższym otoczeniu
 • klasyfikuje i układa materiał przyrodniczy
 • zauważa i kontynuuje regularność w układzie elementów
 • liczy elementy
 • używa określeń liczebników głównych i porządkowych
 • porównuje długość szeregów
 • rozwiązuje zagadki tekstowe
 • wie, z czego składa się drzewo
 • rozpoznaje i nazywa niektóre warzywa i owoce
 • zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania
 • odgaduje wyraz na podstawie informacji o jego sylabach i literach
 • wyróżnia głoski
 • buduje model wyrazu
 • zna literę o, O
 • czyta wyrazy w połączeniu z obrazkiem
 • wskazuje literę o, O w wyrazach
 • pisze po śladzie literę o, O
 • wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć
 • nazywa głoski na początku wyrazów
 • rysuje wybrane przedmioty
 • liczy i dodaje po 1
 • zna charakterystyczne cech jesieni
 • słucha muzyki poważnej
 • umie dokonywać prostych operacji matematycznych na konkretach
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia wg instrukcji słownej i pokazu
 • posiada podstawowe informacje na temat życia ptaków
 • wie, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń
 • zna pojęcie klucz ptaków
Biedronki. Obecnie uczymy się
Czerwiec 2020r.
Krąg tematyczny: Dzieci świata
Dziecko:
• Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
• Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
• Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
• Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
• Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.
Krąg tematyczny: Marzenia do spełnienia.
Dziecko:
• Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.
• Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.
• Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.
• Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.
• Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.
• Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.
Krąg tematyczny: Eko-tydzień
Dziecko:
• Doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu.
• Uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie.
• Poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich.
• Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową.
• Uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia.
• Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku.
• Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.
Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami
Dziecko:
• Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację na mapie Polski.
• Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.
• Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.
• Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.
• Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
Biedronki. Obecnie uczymy się

Marzec 2020

W tym miesiącu skupiamy się na doskonaleniu myślenia przyczynowo-skutkowego podczas omawiania historyjek obrazkowych i sytuacji codziennych.

Tematy relizowane w Marcu:

 1. Wodne odgłosy i eksperymenty
 2. Woda dla zdrowia
 3. Tajemnice wodnego świata
 4. Sztuka bycia odważnym

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne przewidywane do osiągnięcia w Marcu, dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny.
 • odmierza płyny i porównuje poziom wody w naczyniach.
 • pogłębia wiedzę przyrodniczą na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia.
 • poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „p”, ,,j”, ,,s”,  doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • poznaje stany skupienia wody i jej obieg w przyrodzie.
 • nazywa części roślin i zna ich funkcje.
 • obserwowanie siły strumienia wody zależnej od różnych zmiennych w „butelkowej fontannie”.
 • poznaje zasady zdrowego żywienia.
 • przestrzega zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków.
 • prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po.
 • odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia.
 • wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych.
 • potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie i główne porty morskie.
 • poznaje zapis cyfry „0”, porównuje liczebność zbiorów.
 • dostrzega podstawowe prawidłowości dotyczące sposobu życia i rozmnażania wybranych zwierząt środowisk wodnych związanez przynależnością do gatunku.
 • doskonalenie grafomotoryki podczas kreślenia linii falistych.
 • dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych.
 • wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.
 • dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie.
 • rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą.
 • wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków.
 • określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby.
 • zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania masy przedmiotów z wykorzystaniem wagi szalkowej.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach kształtujących poczucie równowagi poprzez chodzenie po linie lub niskiej równoważni.
 • integrowanie się z grupą podczas zabaw i rozgrywek drużynowych.
 • doskonalenie myślenie przyczynowo-skutkowego podczas omawiania historyjek obrazkowych.

Luty 2020

Najważniejsze, wybrane zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w  Lutym:

 • poznanie fauny i flory Morza Bałtyckiego.
 • poznanie legendy związanej ze stolicą Polski.
 • poznanie obrazu graficznego malej i wielkiej litery „n”,
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego [prostych wyrazów.
 • poznanie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • poznanie obrazu graficznego liczby 8,9
 • utrwalania nazw liczebnikówporządkowych.
 • określanie strony ciała i kierunku w przestrzeni.
 • uczestniczenie w rozgrywkach zespołowych, uczenie się zasad uczciwej rywalizacji, respektowania prawa innych do zabawy.
 • poznanie kultury, mieszkańców i zwierząt Ameryki.
 • zapoznanie z cechami charakterystycznymi krajobrazu Afryki i Australii oraz żyjącymi tam zwierzętami.
 • Uważnie słucha muzyki i gra na instrumentach perkusyjnych.

 

Styczeń 2020

Najważniejsze, wybrane zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w  Styczniu:

 • wzbogacanie wiedzy i słownictwa dotyczącego kosmosu oraz historii podróży i badań kosmicznych,
 • rozwijanie umiejętności zapisywania imienia używając liter pisanych,
 • kształtowanie kreatywności i ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych,
 • utrwalanie obraz graficzny poznanych liter i cyfr,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych opartych na podstawowych wartościach, takich jak zgoda, sprawiedliwość,
 • dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, wskazując pozytywne i negatywne zachowania i cechy,
 • poznanie skutecznych sposobów łagodzenia konfliktów i dochodzenia sprawiedliwości unikając krzyku, agresji i obrażania,
 • wykazywanie krytycznego stosunku  wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, wyszydzania czy wyśmiewania innych,
 • kształtowanie umiejetności przestrzegania reguł gry i kontroli emocjonalnej w sytuacji przegranej,
 • ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej podczas zabaw słownych.

Grudzień 2019

Najważniejsze, wybrane zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w Grudniu:

 • dostrzeganie zjawiski pogodowych charakterystycznych dla zimy,
 • poznanie  zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych,
 • doskonalenie umiejetności klasyfikowania, tworzenia zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów,
 • kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania oraz dostrzeganie wartości wzajemnej pomocy,
 • utrwalanie znajomość poznanych liter
 • uczestniczenie w zabawach dramowych, odgrywanie scenek dotyczących życia codziennego, kształtowanie właściwych postaw,
 • kszałtowanie więzi emocjonalnej z rodziną i aktywne włączanie się w przygotowania do świąt,
 • rozwijanie kreatywności i zmysłów estetycznych podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej,
 • zdobywanie dalszych doświadczeń w zakresie porównywania długości z zastosowaniem określeń stopniujących,
 • poznawanie tradycji i zwyczajów związane ze świętami Bożego Narodzenie,
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej w codziennych sytuacjach,
 • aktywne uczestnictwo we wspólnym kolędowaniu i świątecznym dekorowaniu sali,
 • przygotowanie i prezentowanie programu artystycznego o tematyce świątecznej.

 

Listopad 2019

Najważniejsze, wybrane zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w Listopadzie:

 • utrwalanie poznanych liter małych i wielkich: A, E,I,O,U,Y,D,R,M,T
 • kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • kształtowanie postaw empatii wobec rówieśników
 • wzbogacanie słownictwa służącego do określania cech charakteru, postaw
 • rozwijanie znaczenia współpracy w dążeniu do celu
 • nazywanie emocji na podstawie mimiki
 • tworzenie zbiorów równolicznych
 • wykazywaine zainteresowania historią Ziemi
 • poznawania wybranych bogactw naturlanych naszej planety oraz związanych z nimi korzyści dla człowieka
 • poznanie właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka.

Październik 2019

Najważniejsze, wybrane zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne relizowane w Październiku:

 • rozpoznawanie wybranych gatunków drzew
 • kształtowanie um. przeliczania
 • poznawanie reguł wymiany kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żeton za towar
 • dostrzeganie piękna i różnordności architektury
 • klasyfikacja przedmiotów wg wielkości, wysokości
 • rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków i zwierząt leśnych
 • wzbogacanie wiedzy o sposoby przygotowywanie się zwierząt do zimy
 • nauka pisowni cyfry 2
 • poznanie litery M, m, Wyróżnianie wyrazó rozpoczynających się na głoskę M

Wrzesień 2019

Najważniejsze, wybrane zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne relizowane we Wrześniu:

  • poznanie obowiązków dyżurnego
  • wyciąganie wniosków na podstawie wysłuchanych utworów literackich
  • ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
  • wyodrębnianie samogłosek na początku wyrazów
  • poznawanie 4 żywiołów: ziemia, ogień, woda, powietrze
  • poznanie nazw kontynetów świata
  • utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania sie po drodze i podczas korzystania ze środków transportu
  • kszłtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • klasyfikacja środków transportu
  • utrwalenie wyglądu graficznego litery O,o
  • wyodrębnianie wyrazów zaczynających sie na głoskę ,,O”