Kategoria: Jeżyki

Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę
Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę

Masurenhof to niezwykłe miejsce położone w miejscowości Szarejki, zaledwie 7 km od Ełku. Farma Mazurska, której właścicielami jest polsko- niemieckie małżeństwo Elsnerów, nie kusi ekskluzywnym SPA czy wykwintnym menu, ale oferuje: ciszę, wypoczynek blisko natury oraz moc atrakcji dla najmłodszych miłośników przyrody. To miejsce 24 września odwiedziły nasze Promyczki- Tygryski i Jeżyki.
Gospodarstwo zbudowane jest w stylu mazurskiej karczmy. Farma zajmuje 40 hektarów. Znajduje się tam najwyższe w okolicy wzniesienie z punktem widokowym. Nie ma drugiego takiego miejsca, skąd tak dobrze widać panoramę Ełku. Na farmie jest staw, sad i miniskansen. Państwo Elsnerowie gromadzą stare przedmioty codziennego użytku, które dawniej służyły mieszkańcom Mazur. Ponadto gospodarstwo małżeństwo prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym od ponad 10 lat. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom pracy w gospodarstwie, możliwość obcowania ze zwierzętami – krowami, owcami, gąskami, kurami, psami, kotami, a także zwrócenie uwagi na różnorodność środowiska naturalnego i jego ochronę.
Nasze Tygryski i Jeżyki były zachwycone wszystkimi zwierzętami, a niektórzy zdecydowali się nawet na dojenie kozy na specjalnym stanowisku. Na koniec wszystkie dzieci mogły spróbować takiego świeżego mleka.
Nasze przedszkolaki zwiedziły także ponad stuletnią kuchnię i właśnie tam poznały tajniki wypiekania chleba. Samodzielnie wyrobiły ciasto i uformowały swoje własne chlebki, które po upieczeniu zabrały ze sobą do domów.
Mamy nadzieję, że mieli Państwo okazję ich spróbować, ponieważ niektóre przedszkolaki już w autobusie dokonywały pierwszych degustacji
Po ciężkiej pracy w kuchni nasze Promyczki „szalały” na placu zabaw. Później wspólnie piekliśmy kiełbaski na ognisku, piliśmy domowy kompot oraz zajadaliśmy się jabłkami prosto z sadu. To był bardzo udany wyjazd. (więcej…)

Październik

Tydzień pierwszy

Temat: Ja i moja rodzina

 • wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny
 • rozumie pojęcia: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, impresji plastycznych
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe
 • rozpoznaje litery e, E
 • kreśli wybrane litery
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

Tydzień drugi:

Temat: Bezpieczna droga do przedszkola

 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • wie, gdzie mieszka
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, technicznych, konstrukcji
 • wyraża szacunek wobec innych osób
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki
 • nie oddala się samowolnie od grupy słucha poleceń dorosłych
 • zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je stosować w ruchu pieszym
 • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe (w tym znaki pionowe, np. oznaczenie ścieżki rowerowej) i sygnały świetlne oraz wie, co oznaczają, np. znaki informacyjne, ostrzegawcze
 • gra na instrumentach
 • tańczy przy muzyce
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym

Tydzień trzeci:

Temat: Jesień w parku i w ogrodzie

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, związanych z życiem
 • zwierząt, roślin, ludzi, korzystania z dóbr przyrody określa położenie przedmiotów
 • przelicza elementy
 • wyraża ekspresję twórczą przez działania plastyczne
 • wykonuje czynności usprawniające chwyt pisarski
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykazuje się sprawnością ciała
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje, wykorzystując materiał naturalny
 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu
 • słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu, np. rzutne
 • opowiada o zdarzeniach
 • rozpoznaje cyfry

Tydzień czwarty:

Temat: Pobaw się ze mną

 • wykonuje eksperymenty graficzne
 • rozpoznaje litery i, I, którym jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • kreśli wybrane litery
 • czyta symbole
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia fizyczne
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją
 • uczestniczy w grach i zabawach przy stolikach – puzzle, układanki, gry planszowe – rozwijanie procesów poznawczych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie

Wrzesień

Pierwszy tydzień

Wspominamy wakacje

 • rozstaje się z rodzicami bez lęku
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie

 • wykonuje czynności samoobsługowe
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • potrafi współdziałać podczas zabawy

 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • zna pomieszczenia przedszkola
 • nie odchodzi samowolnie od grupy
 • odczuwa przynależność od grupy przedszkolnej
 • dostrzega różnice między obrazkami
 • dopasowuje do siebie elementy tego samego rodzaju
 • słucha uważnie czytanego tekstu
 • formułuje poprawnie dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje chętnie dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • umie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • posługuje się określeniami kierunków

 • potrafi współdziałać w czasie zabawy

 • szanuje emocje swoje i innych osób

 • odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami i obrazkami

 • zna typowe krajobrazy Polski

 • zauważą zmiany w przyrodzie

Drugi tydzień

Ja i ty to my

 • wie, że imiona pisze się wielką literą
 • odczytuje swoje imię
 • rysuje po śladzie
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • wykonuje pracę techniczną – kostkę
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje na podstawie schematycznych
 • wypowiada się z szacunkiem na temat innych osób
 • odgrywa scenki
 • porusza się do muzyki; reaguje na sygnał dźwiękowy
 • wyrażą swoje wyobrażenia w rysunku
 • rozumie znaczenie pojęć: przyjaźń, przyjaciel
 • wykonuje autoportret
 • zna schemat ciała
 • rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia
 • rozróżnia stronę lewą i prawą
 • zna literę a, A
 • czyta wyrazy w połączeniu z obrazkiem
 • wskazuje literę a, A w wyrazach
 • liczy i podaje poprawnie liczbę przedmiotów
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia posługuje się określeniami czasu; nazywa i wymienia w kolejności dni tygodnia

Tydzień trzeci:

To jestem ja

 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne

 • rozróżnia kierunki

 • uczestniczy w zabawach ruchowych

 • wie, ile ma lat

 • rysuje przedmioty w odpowiedniej liczbie, zgodnie z poleceniem

 • dzieli wyrazy na sylaby

 • liczy sylaby w wyrazie
 • zauważa takie same kształty przedmiotów i łączy je w pary
 • zna określenia liczebników porządkowych i kierunki: lewa – prawa
 • ustala położenie przedmiotów w przestrzeni
 • śpiewa piosenki, bawi się przy muzyce

 • ma poczucie rytmu
 • zauważa i kontynuuje regularność w układzie elementów
 • wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć

 • nazywa głoski na początku wyrazów

 • zna określone zjawiska atmosferyczne

 • poprawnie posługuje się liczebnikami głównymi

Tydzień czwarty:

Lecą liście kolorowe

 • rozumie podstawowe zasady prawidłowego odżywiania

 • umie dokonywać prostych operacji matematycznych na konkretach

 • współdziała w czasie zabawy

 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje
 • wie, czym zajmuje się osoba wykonująca zawód kucharki

 • myje ręce przed przygotowaniem i jedzeniem posiłku

 • posiada podstawowe informacje na temat życia ptaków

 • wie, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń
 • liczy i dodaje po 1

 • wylepia plasteliną szablon litery

 • zna literę O

 • zna charakterystyczne cechy jesieni

 • słucha uważnie wiersza

 • wypowiada się nt., odpowiada na pytania

 • zna gatunki drzew w najbliższym otoczeniu