Dzień: 31 stycznia 2021

Obecnie uczymy się – luty

Obecnie uczymy się – luty

Krąg tematyczny 1- „Lubimy się śmiać”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej,
 • klasyfikuje przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych,
 • rozpoznaje i nazywa emocje,
 • dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy,
 • poprawnie stosuje liczebniki główne,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • projektuje kompozycje płaskie, umiejętnie przykleja drobne elementy,
 • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski,
 • gra na instrumentach perkusyjnych, reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa i dynamiki,
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski, łączy przyczynę ze skutkiem,
 • orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za siebie i innych, chętnie angażuje się we wspólne działania,
 • łączy przyczynę ze skutkiem, wnioskuje, objaśnia kolejność zdarzeń w historyjkach obrazkowych,

Krąg tematyczny 2 – „Lubimy eksperymentować”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • układa krótkie zdania i dłuższe wypowiedzi,
 • rozwija słuch fonematyczny, dzieli wyrazy na sylaby,
 • zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment,
 • wykazuje zainteresowanie pisaniem i czytaniem,
 • wykazuje płynność i dokładność ruchów w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, posługuje się nożyczkami,
 • interesuje się przyrodą, wymienia cechy aktualnej pory roku,
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska,
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, rozwija ciekawość badawczą,
 • poszukuje własnych sposobów rozwiązania problemów,
 • ustala równoliczność zbiorów, przelicza elementy zbioru,
 • rysuje, odtwarza kształt płatków śniegu.
 • zna i opisuje właściwości gliny,
 • wygrywa rytm muzyki na instrumentach, określa natężenie muzyki: cicho – głośno,
 • zna i rozumie pojęcie: pojemność naczyń,
 • potrafi szacować wielkość „na oko”,
 • samodzielnie bada produkty spożywcze oraz eksperymentuje z ich mieszaniem i łączeniem , zna produkty spożywcze potrzebne do wykonania naleśników,

Krąg tematyczny 3 – „Zimowe zabawy”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na temat ich treści,
 • przelicza w zakresie minimum 5, stosuje liczebniki porządkowe,
 • potrafi wskazać na mapie Polski góry,
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska,
 • umiejętnie posługuje się klejem, zwraca uwagę na estetyczne wykonanie pracy,
 • zna właściwości śniegu i wykorzystuje je podczas zabaw,
 • właściwie posługuje się określeniami stron (prawa, lewa), i potrafi je rozróżnić,
 • rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa – trójkąt,
 • układa kompozycje z figur geometrycznych,
 • ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową, układa obrazki pocięte na części,
 • zna właściwości lodu,
 • potrafi skoncentrować uwagę na wykonywanej czynności,
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu,
 • potrafi nazywać niektóre zjawiska atmosferyczne,

Krąg tematyczny 4 – „Kim będę, gdy dorosnę”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynnościami, potrafi identyfikować przedmioty z właściwym zawodem,
 • porozumiewa się za pomocą komunikatów niewerbalnych np. gestem, mimiką,
 • umie odpowiedzieć na podstawowe pytania,
 • rozpoznaje i nazywa odgłosy otoczenia,
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiału plastycznego,
 • potrafi wykonywać ćwiczenia manipulacyjne na przedmiotach i przewidywać ich skutki,
 • przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie minimum 5,
 • klasyfikuje według określonej cechy, zasady,
 • potrafi odtworzyć liczbę słyszanych dźwięków, powtarza usłyszane rytmy,
 • zna nazwy instrumentów,
 • stara się tańczyć zgodnie z dźwiękami muzyki,
 • obserwuje przyrodę, dostrzega piękno otaczającego świata zimą,