Dzień: 29 stycznia 2021

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc LUTY

Czego uczymy się w lutym w grupie Biedronki?

Tydzień 1: Tydzień uśmiechu

Tydzień 2: Mali badacze

Tydzień 3: Zabawy na śniegu

Tydzień 4: Poznajemy zawody

Umiejętności dziecka:

• Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi. Stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.
• Rozpoznaje litery (T, t, F, f, W, w).
• Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.
• Czyta globalnie proste wyrazy.
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Określa prawą i lewą stronę.
• Rozpoznaje cyfry (cyfra 6).
• Stosuje liczebniki porządkowe.
• Doskonali umiejętność liczenia: przelicza elementy, porównuje liczebność elementów w zbiorach.
• Porównuje wielkość przedmiotów.
• Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje.
• Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad.
• Zna figury geometryczne.
• Śpiewa piosenki.
• Rozpoznaje tempo i nastrój muzyki. Rozwija poczucie rytmu.
• Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty.
• Improwizuje na instrumentach perkusyjnych.
• Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą prac plastycznych.
• Eksperymentuje z mieszaniem kolorów farb.
• Rozumie terminy: portret, pejzaż, martwa natura.
• Wie, co to są barwy ciepłe i barwy zimne.
• Rozwija sprawność grafomotoryczną: pisze i rysuje po śladzie.
• Rozwija spostrzegawczość.
• Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.
• Dostrzega i szanuje emocje innych osób.
• Rozumie potrzebę dbania o zdrowie (zdrowe zęby).
• Uczestniczy w zajęciach ruchowych i gimnastycznych.
• Rozwija świadomość ekologiczną.
• Obserwuje przyrodę. Nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku (zimy).
• Zna i nazywa niektóre sporty zimowe.
• Rozpoznaje i nazywa niektóre zawody. Potrafi powiedzieć, na czym polega praca osób, które je wykonują. Wie, na czym polega praca piekarza.