Dzień: 4 stycznia 2021

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc STYCZEŃ

Czego uczymy się w styczniu w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Dawno, dawno temu…

Tydzień 2: Zabawa karnawałowa

Tydzień 3: Święto Babci i Dziadka

Tydzień 4: Gdzie mieszkasz?

Umiejętności dziecka:

• Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych, stara się wyciągać wnioski
• Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
• Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
• Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
• Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
• Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
• Posługuje się nazwami miesięcy , posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
• Mierzy przedmioty
• Wie, co to jest karnawał
• Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługuje się symbolami
• Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
• Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
• Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
• Próbuje odczytywać proste nazwy
• Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
• Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
• Śpiewa piosenkę, tańczy przy muzyce
• Okazuje szacunek do czyjejś własności
• Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P, b, B, l, L, d, D, t, T drukowaną i pisaną
• Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
• Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
• Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5
• Przygotowuje się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
• Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
• Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
• Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
• Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji