Dzień: 3 stycznia 2021

Obecnie uczymy się – styczeń.

Krąg tematyczny 1 – BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• odróżnia elementy fikcji od realnej rzeczywistości,
• dostrzega rytmiczny układ i potrafi go kontynuować,
• posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne skojarzenia,
• dostrzega szczegóły ilustracji i potrafi dokonać logicznego wyboru,
• sprawnie posługuje się techniką plastyczną – malowanie farbami plakatowymi z wykorzystaniem gąbki,
• dostosowuje ubranie do aktualnej pogody,
• dzieli proste wyrazy na sylaby,
• prawidłowo podaje liczbę przedmiotów, podaje liczebność zbioru,
• w skupieniu słucha muzyki poważnej,
• umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
• jest zainteresowane działaniem biblioteki, zadaje pytania, wypowiada się na temat książek, jest zainteresowane procesem powstawania książki,
• stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy: biblioteka, czytelnik, autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia,
• potrafi opisać cechy charakterystyczne książki, łącząc prawidłowo formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem,
• grupuje książki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: ta do tej pasuje, te są o podobnej tematyce, a te są inne,
• potrafi zapamiętać treść obrazków podczas krótkiej ekspozycji,
• segreguje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
• umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
• ustala wyniki dodawania i odejmowania,
• klasyfikuje przedmioty ze względu na ich przeznaczenie i przynależność,

Krąg tematyczny 2 – KARNAWAŁOWE STROJE.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
• dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne,
• dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim,
• zna znaczenie słowa karnawał, wie jakie tradycje są związane z okresem karnawału,
• stara się stosować w wypowiedziach poprawne formy artykulacyjne, gramatyczne, fleksyjne i składniowe,
• potrafi wykonać prosty instrument muzyczny zgodnie z instrukcją,
• umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
• umie łączyć wygląd i atrybuty bajkowych postaci z treścią bajek, w których występują,
• tworzy kompozycje typu kolaż z gotowych i dorysowanych elementów,
• dostrzega zależność pomiędzy sposobem wznoszenia konstrukcji, a jej stabilnością,
• rozpoznaje i nazywa ptaki mieszkające w najbliższej okolicy,
• opisuje wygląd masek karnawałowych,
• składa obrazek w całość, nie korzystając ze wzoru,
• liczy elementy zbioru w zakresie własnych możliwości, ustala równoliczność dwóch zbiorów,
• próbuje mierzyć przedmioty wspólną miarą i używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam,
• grupuje przedmioty według podanych kryteriów ( koloru i wielkości) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty sa podobne, a te są inne,
• zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas używania nożyczek i przyborów do majsterkowania,
• umie rozpoznawać dźwięk i wskazać jego źródło,
• zna tradycje karnawałowe, wie jak należy zachować się podczas uroczystości,
• potrafi zilustrować muzykę ruchem, z wykorzystaniem rekwizytów,

Krąg tematyczny 3 – PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• uważnie słucha opowiadania, zadaje pytania dotyczące jego treści i odpowiada na takie pytania,
• dostrzega potrzeby i pragnienia innych członków rodziny,
• posługuje się w wypowiedziach imionami członków rodziny,
• rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie,
• potrafi opisać wygląd swoich dziadków,
• dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka,
• wysłuchuje głoski w wyrazach,
• podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
• rozumie przyczynę i skutek określonych zdarzeń, próbuje łączyć je w logiczny ciąg, posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne skojarzenia,
• potrafi z pomocą nauczyciela skonstruować prostą grę matematyczną,
• próbuje celnie trafić przedmiotem w wyznaczone pole,
• odczuwa radość i przyjemność z przygotowywania upominków dla najbliższych osób,
• wykonuje kompozycje przestrzenne z masy solnej,
• wyprowadza kierunki od osi własnego ciała,
• umie odczytać przepis kulinarny zakodowany za pomocą prostych symboli,
• przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności związanych z łączeniem składników kulinarnych,
• projektuje zaproszenia według własnego pomysłu wybraną techniką plastyczną,
• wspólnie z innymi redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi (zaproszenie), zna tradycje składania życzeń okolicznościowych, stosuje formy grzecznościowe podczas ich składania,

Krąg tematyczny 4 – CZYJ TO DOM?
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• wykonuje kompozycje rytmiczne techniką stemplowania,
• przestrzega zasad kolejności wypowiadania się,
• zna różne znaczenia słów: dom, dom rodzinny,
• rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt,
• opisuje wygląd drzew w zimowej szacie, dostrzega prawidłowości i zależności w środowisku przyrodniczym,
• rozumie znaczenie słowa sąsiad,
• sprawnie stosuje technikę wydzierania z papieru kolorowego podczas wykonania pracy plastycznej,
• stosuje pojęcie para w sytuacjach zadaniowych,
• stosuje określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok i kierunków na prawo, na lewo,
• doskonali umiejętność liczenia; prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi,
• składa w całość bez korzystania ze wzoru obrazki pocięte na części i zawierające wiele szczegółów,
• wykazuje zainteresowanie architekturą najbliższego otoczenia, rozpoznaje różne rodzaje domów – budowli architektonicznych,
• wie jak zaplanować swoje działania, aby wykonać określoną pracę plastyczno – konstrukcyjną; współpracuje przy wykonywaniu zbiorowych prac,
• wykonuje proste konstrukcje przestrzenne z określonego materiału plastycznego; dostrzega różnice w fakturze i właściwościach fizycznych materiałów,