Miesiąc: Styczeń 2021

Obecnie uczymy się – luty

Obecnie uczymy się – luty

Krąg tematyczny 1- „Lubimy się śmiać”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej,
 • klasyfikuje przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych,
 • rozpoznaje i nazywa emocje,
 • dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy,
 • poprawnie stosuje liczebniki główne,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • projektuje kompozycje płaskie, umiejętnie przykleja drobne elementy,
 • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski,
 • gra na instrumentach perkusyjnych, reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa i dynamiki,
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski, łączy przyczynę ze skutkiem,
 • orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za siebie i innych, chętnie angażuje się we wspólne działania,
 • łączy przyczynę ze skutkiem, wnioskuje, objaśnia kolejność zdarzeń w historyjkach obrazkowych,

Krąg tematyczny 2 – „Lubimy eksperymentować”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • układa krótkie zdania i dłuższe wypowiedzi,
 • rozwija słuch fonematyczny, dzieli wyrazy na sylaby,
 • zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment,
 • wykazuje zainteresowanie pisaniem i czytaniem,
 • wykazuje płynność i dokładność ruchów w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, posługuje się nożyczkami,
 • interesuje się przyrodą, wymienia cechy aktualnej pory roku,
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska,
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, rozwija ciekawość badawczą,
 • poszukuje własnych sposobów rozwiązania problemów,
 • ustala równoliczność zbiorów, przelicza elementy zbioru,
 • rysuje, odtwarza kształt płatków śniegu.
 • zna i opisuje właściwości gliny,
 • wygrywa rytm muzyki na instrumentach, określa natężenie muzyki: cicho – głośno,
 • zna i rozumie pojęcie: pojemność naczyń,
 • potrafi szacować wielkość „na oko”,
 • samodzielnie bada produkty spożywcze oraz eksperymentuje z ich mieszaniem i łączeniem , zna produkty spożywcze potrzebne do wykonania naleśników,

Krąg tematyczny 3 – „Zimowe zabawy”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na temat ich treści,
 • przelicza w zakresie minimum 5, stosuje liczebniki porządkowe,
 • potrafi wskazać na mapie Polski góry,
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska,
 • umiejętnie posługuje się klejem, zwraca uwagę na estetyczne wykonanie pracy,
 • zna właściwości śniegu i wykorzystuje je podczas zabaw,
 • właściwie posługuje się określeniami stron (prawa, lewa), i potrafi je rozróżnić,
 • rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa – trójkąt,
 • układa kompozycje z figur geometrycznych,
 • ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową, układa obrazki pocięte na części,
 • zna właściwości lodu,
 • potrafi skoncentrować uwagę na wykonywanej czynności,
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu,
 • potrafi nazywać niektóre zjawiska atmosferyczne,

Krąg tematyczny 4 – „Kim będę, gdy dorosnę”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynnościami, potrafi identyfikować przedmioty z właściwym zawodem,
 • porozumiewa się za pomocą komunikatów niewerbalnych np. gestem, mimiką,
 • umie odpowiedzieć na podstawowe pytania,
 • rozpoznaje i nazywa odgłosy otoczenia,
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiału plastycznego,
 • potrafi wykonywać ćwiczenia manipulacyjne na przedmiotach i przewidywać ich skutki,
 • przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie minimum 5,
 • klasyfikuje według określonej cechy, zasady,
 • potrafi odtworzyć liczbę słyszanych dźwięków, powtarza usłyszane rytmy,
 • zna nazwy instrumentów,
 • stara się tańczyć zgodnie z dźwiękami muzyki,
 • obserwuje przyrodę, dostrzega piękno otaczającego świata zimą,

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc LUTY

Czego uczymy się w lutym w grupie Biedronki?

Tydzień 1: Tydzień uśmiechu

Tydzień 2: Mali badacze

Tydzień 3: Zabawy na śniegu

Tydzień 4: Poznajemy zawody

Umiejętności dziecka:

• Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi. Stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.
• Rozpoznaje litery (T, t, F, f, W, w).
• Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.
• Czyta globalnie proste wyrazy.
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Określa prawą i lewą stronę.
• Rozpoznaje cyfry (cyfra 6).
• Stosuje liczebniki porządkowe.
• Doskonali umiejętność liczenia: przelicza elementy, porównuje liczebność elementów w zbiorach.
• Porównuje wielkość przedmiotów.
• Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje.
• Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad.
• Zna figury geometryczne.
• Śpiewa piosenki.
• Rozpoznaje tempo i nastrój muzyki. Rozwija poczucie rytmu.
• Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty.
• Improwizuje na instrumentach perkusyjnych.
• Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą prac plastycznych.
• Eksperymentuje z mieszaniem kolorów farb.
• Rozumie terminy: portret, pejzaż, martwa natura.
• Wie, co to są barwy ciepłe i barwy zimne.
• Rozwija sprawność grafomotoryczną: pisze i rysuje po śladzie.
• Rozwija spostrzegawczość.
• Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.
• Dostrzega i szanuje emocje innych osób.
• Rozumie potrzebę dbania o zdrowie (zdrowe zęby).
• Uczestniczy w zajęciach ruchowych i gimnastycznych.
• Rozwija świadomość ekologiczną.
• Obserwuje przyrodę. Nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku (zimy).
• Zna i nazywa niektóre sporty zimowe.
• Rozpoznaje i nazywa niektóre zawody. Potrafi powiedzieć, na czym polega praca osób, które je wykonują. Wie, na czym polega praca piekarza.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc STYCZEŃ

Czego uczymy się w styczniu w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Dawno, dawno temu…

Tydzień 2: Zabawa karnawałowa

Tydzień 3: Święto Babci i Dziadka

Tydzień 4: Gdzie mieszkasz?

Umiejętności dziecka:

• Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych, stara się wyciągać wnioski
• Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
• Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
• Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
• Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
• Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
• Posługuje się nazwami miesięcy , posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
• Mierzy przedmioty
• Wie, co to jest karnawał
• Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługuje się symbolami
• Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
• Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
• Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
• Próbuje odczytywać proste nazwy
• Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
• Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
• Śpiewa piosenkę, tańczy przy muzyce
• Okazuje szacunek do czyjejś własności
• Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P, b, B, l, L, d, D, t, T drukowaną i pisaną
• Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
• Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
• Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5
• Przygotowuje się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
• Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
• Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
• Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
• Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji

Obecnie uczymy się – styczeń.

Krąg tematyczny 1 – BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• odróżnia elementy fikcji od realnej rzeczywistości,
• dostrzega rytmiczny układ i potrafi go kontynuować,
• posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne skojarzenia,
• dostrzega szczegóły ilustracji i potrafi dokonać logicznego wyboru,
• sprawnie posługuje się techniką plastyczną – malowanie farbami plakatowymi z wykorzystaniem gąbki,
• dostosowuje ubranie do aktualnej pogody,
• dzieli proste wyrazy na sylaby,
• prawidłowo podaje liczbę przedmiotów, podaje liczebność zbioru,
• w skupieniu słucha muzyki poważnej,
• umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
• jest zainteresowane działaniem biblioteki, zadaje pytania, wypowiada się na temat książek, jest zainteresowane procesem powstawania książki,
• stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy: biblioteka, czytelnik, autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia,
• potrafi opisać cechy charakterystyczne książki, łącząc prawidłowo formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem,
• grupuje książki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: ta do tej pasuje, te są o podobnej tematyce, a te są inne,
• potrafi zapamiętać treść obrazków podczas krótkiej ekspozycji,
• segreguje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
• umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
• ustala wyniki dodawania i odejmowania,
• klasyfikuje przedmioty ze względu na ich przeznaczenie i przynależność,

Krąg tematyczny 2 – KARNAWAŁOWE STROJE.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
• dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne,
• dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim,
• zna znaczenie słowa karnawał, wie jakie tradycje są związane z okresem karnawału,
• stara się stosować w wypowiedziach poprawne formy artykulacyjne, gramatyczne, fleksyjne i składniowe,
• potrafi wykonać prosty instrument muzyczny zgodnie z instrukcją,
• umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
• umie łączyć wygląd i atrybuty bajkowych postaci z treścią bajek, w których występują,
• tworzy kompozycje typu kolaż z gotowych i dorysowanych elementów,
• dostrzega zależność pomiędzy sposobem wznoszenia konstrukcji, a jej stabilnością,
• rozpoznaje i nazywa ptaki mieszkające w najbliższej okolicy,
• opisuje wygląd masek karnawałowych,
• składa obrazek w całość, nie korzystając ze wzoru,
• liczy elementy zbioru w zakresie własnych możliwości, ustala równoliczność dwóch zbiorów,
• próbuje mierzyć przedmioty wspólną miarą i używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam,
• grupuje przedmioty według podanych kryteriów ( koloru i wielkości) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty sa podobne, a te są inne,
• zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas używania nożyczek i przyborów do majsterkowania,
• umie rozpoznawać dźwięk i wskazać jego źródło,
• zna tradycje karnawałowe, wie jak należy zachować się podczas uroczystości,
• potrafi zilustrować muzykę ruchem, z wykorzystaniem rekwizytów,

Krąg tematyczny 3 – PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• uważnie słucha opowiadania, zadaje pytania dotyczące jego treści i odpowiada na takie pytania,
• dostrzega potrzeby i pragnienia innych członków rodziny,
• posługuje się w wypowiedziach imionami członków rodziny,
• rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie,
• potrafi opisać wygląd swoich dziadków,
• dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka,
• wysłuchuje głoski w wyrazach,
• podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
• rozumie przyczynę i skutek określonych zdarzeń, próbuje łączyć je w logiczny ciąg, posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne skojarzenia,
• potrafi z pomocą nauczyciela skonstruować prostą grę matematyczną,
• próbuje celnie trafić przedmiotem w wyznaczone pole,
• odczuwa radość i przyjemność z przygotowywania upominków dla najbliższych osób,
• wykonuje kompozycje przestrzenne z masy solnej,
• wyprowadza kierunki od osi własnego ciała,
• umie odczytać przepis kulinarny zakodowany za pomocą prostych symboli,
• przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności związanych z łączeniem składników kulinarnych,
• projektuje zaproszenia według własnego pomysłu wybraną techniką plastyczną,
• wspólnie z innymi redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi (zaproszenie), zna tradycje składania życzeń okolicznościowych, stosuje formy grzecznościowe podczas ich składania,

Krąg tematyczny 4 – CZYJ TO DOM?
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• wykonuje kompozycje rytmiczne techniką stemplowania,
• przestrzega zasad kolejności wypowiadania się,
• zna różne znaczenia słów: dom, dom rodzinny,
• rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt,
• opisuje wygląd drzew w zimowej szacie, dostrzega prawidłowości i zależności w środowisku przyrodniczym,
• rozumie znaczenie słowa sąsiad,
• sprawnie stosuje technikę wydzierania z papieru kolorowego podczas wykonania pracy plastycznej,
• stosuje pojęcie para w sytuacjach zadaniowych,
• stosuje określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok i kierunków na prawo, na lewo,
• doskonali umiejętność liczenia; prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi,
• składa w całość bez korzystania ze wzoru obrazki pocięte na części i zawierające wiele szczegółów,
• wykazuje zainteresowanie architekturą najbliższego otoczenia, rozpoznaje różne rodzaje domów – budowli architektonicznych,
• wie jak zaplanować swoje działania, aby wykonać określoną pracę plastyczno – konstrukcyjną; współpracuje przy wykonywaniu zbiorowych prac,
• wykonuje proste konstrukcje przestrzenne z określonego materiału plastycznego; dostrzega różnice w fakturze i właściwościach fizycznych materiałów,

Aktualności

Czego uczymy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień 17: W krainie bajek

Tydzień 18: Bal karnawałowy

Tydzień 19: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 20: Kto tu mieszka?

Umiejętności dziecka:

 • Zna treść popularnych bajek
 • Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek
 • Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe
 • Próbuje wymyślać zakończenie bajki
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
 • Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy
 • Ilustruje ruchem treść piosenki
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod
 • Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki
 • Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Przelicza elementy zbiorów
 • Posługuje się liczebnikami głównymi
 • Porównuje liczebność elementów w zbiorach
 • Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wie, co to jest karnawał
 • Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne
 • Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt
 • Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie
 • Rozpoznaje niektóre ptaki z najbliższego otoczenia
 • Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Odczuwa radość z przygotowywania upominku dla innych – laurek dla babci i dziadka
Aktualności

Czego uczymy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień 17: W krainie bajek

Tydzień 18: Bal karnawałowy

Tydzień 19: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 20: Kto tu mieszka?

Umiejętności dziecka:

 • Zna treść popularnych bajek
 • Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek
 • Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe
 • Próbuje wymyślać zakończenie bajki
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
 • Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy
 • Ilustruje ruchem treść piosenki
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod
 • Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki
 • Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Przelicza elementy zbiorów
 • Posługuje się liczebnikami głównymi
 • Porównuje liczebność elementów w zbiorach
 • Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wie, co to jest karnawał
 • Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne
 • Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt
 • Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie
 • Rozpoznaje niektóre ptaki z najbliższego otoczenia
 • Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Odczuwa radość z przygotowywania upominku dla innych – laurek dla babci i dziadka
Obecnie uczymy się

LUTY

1.Tydzień uśmiechu
•doskonali oddech (I 9)
•uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych i naśladowczych
•eksperymentuje dźwiękiem i tworzy muzykę
•wykazuje sprawność i koordynację ciała
•rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje
•przedstawia emocje i odczucia
•rozróżnia emocje i odczucia przyjemne i nieprzyjemne
•wczuwa się w emocje osób z najbliższego otoczenia
•wyraża ekspresję twórczą podczas zabawy plastycznej i konstrukcyjnej
•odczuwa radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami
•opowiada o zdarzeniach
•układa historyjki
•zna części ciała
•klasyfikuje przedmioty według koloru
•przelicza obiekty
•rozumie konieczność dbania o zęby
•uczestniczy w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych
•wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
•wykonuje eksperyment
•zna działanie magnesu
•określa położenie przedmiotów
•przewiduje skutki swoich działań
•inicjuje zabawy konstrukcyjne
•wie, jak zachować się wobec gościa
•wie, czym się zajmuje stomatolog

2. Mali badacze

•zna wielką literę drukowaną F
•segreguje obiekty pod względem długości
•przelicza i podaje wynik liczenia
•odczuwa radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami
•uczestniczy w przeprowadzaniu eksperymentów
•wyciąga wnioski
•wie, że olej unosi się na wodzie
•przeprowadza samodzielnie eksperymenty
•opisuje przedmioty
•zna i nazywa instrumenty muzyczne
•wie, czym są pieniądze
•przelicza monety

3. Zabawa karnawałowa

•doskonali sprawność grafomotoryczną
•zna wielką literę drukowaną L
•podaje wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
•wykleja szablon litery, używając litery
•koloruje
•doskonali sprawność grafomotoryczną
•nazywa obrazki
•dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
•wie, czym zajmuje się cukiernik
•przelicza i podaje wynik liczenia

4. Poznajemy zawody

•orientuje się w schemacie w ciała
•zauważa i kontynuuje regularności w układzie
•wskazuje lewą i prawą stronę
•rozpoznaje i nazywa zawody
•obdarza uwagą dorosłych
•słucha tekstu literackiego
•wypowiada się na zadany temat
•rozumie, skąd się biorą i do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
•odgaduje zagadki pantomimiczne
•wyraża siebie w pracy plastycznej
•uczestniczy w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych
•ubiera się stosownie do pogody
•zna kształt cyfry 6
•wykazuje podstawową wiedzę o kosmosie
•wie, jak powstaje chleb
•rozpoznaje zboże, z którego robi się pieczywo
•rozpoznaje modele monet
•rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
•nazywa wyroby cukiernicze
•rozpoznaje i nazywa narzędzie kuchenne
•przygotowuje deser według przepisu słownego i pokazu