Dzień: 3 listopada 2020

Obecnie uczymy się

              Listopad 2020

Krąg tematyczny 1: „Jakie to ciekawe”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • wykazuje płynność ruchów ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych,
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,
 • nazywa, rozpoznaje oraz podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk,
 • zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi,
 • przelicza elementy w zakresie 6,
 • rozróżnia prawą i lewą stronę oraz stosuje te pojęcia,
 • stosuje pojęcie para,
 • wyraża swoje myśli i emocje w formie muzycznej,
 • wygrywa rytm na samodzielnie wykonanym instrumencie,
 • porównuje wygląd, wielkość i kształt przedmiotów,
 • odnajduje cechy wspólne dwóch przedmiotów, dostrzega różnice i podobieństwa między przedmiotami,
 • wie, jakie warunki potrzebne są zwierzętom do życia,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków z najbliższej okolicy
 • samodzielnie prowadzi proste doświadczenia, wnioskuje o wprowadzanych i obserwowanych zmianach,

Krąg tematyczny 2: „Jestem Polakiem.”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • panuje nad nieprzyjemną emocją podczas czekania na swoją kolej w zabawie,
 • wie, że mieszka w Polsce, że stolica jest Warszawa,
 • zna symbole narodowe: flaga, hymn, godło,
 • zapoznaje się z mapą Polski, zapamiętuje jej kształt (kontur),
 • zna charakterystyczne miejsca w Polsce (góry, morze)
 • wykonuje kotylion w barwach narodowych według instrukcji, słuchając poleceń nauczyciela,
 • porusza się w takt muzyki, porusza się krokiem odstawno – dostawnym,
 • powtarza słowa piosenki, chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu, realizuje echo rytmiczne i melodyczne,
 • poznaje stroje do polskich tańców narodowych,
 • ćwiczy refleks i precyzję ruchów,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • podejmuje aktywności usprawniające motorykę małą,

Krąg tematyczny 3: „Nasze zwierzaki.”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt domowych, ptaków, zna zawód weterynarza,
 • interesuje się światem zwierząt, zna nazwy i rozpoznaje wygląd niektórych zwierząt hodowlanych,
 • dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt i sposobie ich życia,
 • rozróżnia i nazywa odgłosy zwierząt,
 • zna pojęcie schronisko dla zwierząt, posiada wiedzę na temat opiekowania się zwierzętami,
 • układa i kontynuuje rytmy,
 • doskonali umiejętność liczenia, przelicza w zakresie 6,
 • mierzy długość dowolnie obraną miarą,
 • posługuje się nożyczkami,
 • śpiewa piosenki,
 • reaguje właściwie ruchem na zmiany w muzyce,
 • planuje i organizuje własną pracę,
 • w prawidłowy sposób korzysta z zabawek i narzędzi,

Krąg tematyczny 4: „Idę z misiem do przedszkola.”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • uważnie słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,
 • potrafi prowadzić dialog, dzieli się posiadaną wiedzą,
 • układa zdania, dzieli je na wyrazy,
 • stopniuje przymiotniki: gruby – grubszy, chudy – chudszy, mały – mniejszy,
 • stosuje pojęcie para,
 • przelicza elementy w zakresie do 6,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew z najbliższej okolicy,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne koło,
 • stosuje określenia duży – mały,
 • dostrzega powtarzające się rytmy,
 • reaguje na sygnał dźwiękowy w zabawach ruchowych,
 • wykonuje podstawowe kroki taneczne,
 • potrafi nazywać niektóre zjawiska atmosferyczne chmury,
 • stosuje określenia na, pod, obok,
 • zna słowa związane z określoną tematyką np. przyjaźń, przyjaciel,

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc LISTOPAD

Czego uczymy się w listopadzie w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Jesienny deszcz

Tydzień 2: Ciekawe, dlaczego…

Tydzień 3: Mój zwierzak

Tydzień 4: Dzień Pluszowego Misia

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmiana pory roku
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Posługuje się pojęciami: tęcza, deszcz, burza
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Zna nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe: godło, flagę, hymn
 • Próbuje odczytywać z mapy proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa hymn Polski
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M drukowaną i pisaną
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2
 • Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji
 • Zdaje sobie sprawę, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, wie, że należy je otaczać troską