Dzień: 2 października 2020

Październik

Tydzień pierwszy

Temat: Ja i moja rodzina

 • wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny
 • rozumie pojęcia: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, impresji plastycznych
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe
 • rozpoznaje litery e, E
 • kreśli wybrane litery
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

Tydzień drugi:

Temat: Bezpieczna droga do przedszkola

 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • wie, gdzie mieszka
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, technicznych, konstrukcji
 • wyraża szacunek wobec innych osób
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki
 • nie oddala się samowolnie od grupy słucha poleceń dorosłych
 • zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je stosować w ruchu pieszym
 • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe (w tym znaki pionowe, np. oznaczenie ścieżki rowerowej) i sygnały świetlne oraz wie, co oznaczają, np. znaki informacyjne, ostrzegawcze
 • gra na instrumentach
 • tańczy przy muzyce
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym

Tydzień trzeci:

Temat: Jesień w parku i w ogrodzie

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, związanych z życiem
 • zwierząt, roślin, ludzi, korzystania z dóbr przyrody określa położenie przedmiotów
 • przelicza elementy
 • wyraża ekspresję twórczą przez działania plastyczne
 • wykonuje czynności usprawniające chwyt pisarski
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykazuje się sprawnością ciała
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje, wykorzystując materiał naturalny
 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu
 • słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu, np. rzutne
 • opowiada o zdarzeniach
 • rozpoznaje cyfry

Tydzień czwarty:

Temat: Pobaw się ze mną

 • wykonuje eksperymenty graficzne
 • rozpoznaje litery i, I, którym jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • kreśli wybrane litery
 • czyta symbole
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia fizyczne
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją
 • uczestniczy w grach i zabawach przy stolikach – puzzle, układanki, gry planszowe – rozwijanie procesów poznawczych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie