Dzień: 1 października 2020

Czego uczymy się w październiku w grupie „MOTYLKÓW”

Tydzień : Moja rodzina

Tydzień : Światło czerwone, światło zielone

Tydzień : Jesień za oknem

Tydzień : Nasze zabawki

Umiejętności dziecka:

 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
 • Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
 • Rozwija aparat mowy
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych
 • Wypowiada się na temat treści obrazków
 • Dostrzega różnice i porównuje obrazki
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
 • Przelicza, wskazując kolejne elementy
 • Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
 • Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Lepi z plasteliny
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • Podejmuje próby cięcia nożyczkami
 • Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna rolę policjanta
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
 • Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
 • Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Doskonali sprawność ruchową
Obecnie uczymy się

TYGRYSKI

Październik 2020

 

TYDZIEŃ 1: MOJE PRZEDSZKOLE

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 • potrafi współdziałać w grupie
 • formułuje dłuższe wypowiedzi
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • przestrzega reguł obowiązujących w świecie dziecięcym i przedszkolnym
 • tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • rozbudza własną ciekawość poznawczą
 • potrafi dokonać pomiaru długości
 • przelicza elementy na ilustracji
 • słucha uważnie opowiadania
 • rozumie sens wysłuchanego opowiadania
 • powtarza proste wierszyki
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • ustala położenie obiektów
 • porównuje kolejność przedmiotów
 • układa obiekty w sensowny sposób
 • rozróżnia obiekty
 • słucha piosenki i uczy się jej na pamięć
 • śpiewa piosenkę w grupie
 • zapamiętuje i odtwarza układ ruchowy do piosenki
 • mówi płynnie, dostosowując ton do sytuacji
 • rozumie znaczenie przyjaźni
 • wymyśla ciąg dalszy historii
 • wie, co to jest portret
 • ogląda i opisuje obrazy
 • wykonuje portret farbami
 • stosuje różne techniki plastyczne

 

TYDZIEŃ 2: JA I TY TO MY

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • określa swój nastrój
 • nazywa emocje
 • mówi płynnie pod względem artykulacyjnym
 • rozumie znaczenie przyjaźni
 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych
 • odzwierciedla czynności ruchem
 • liczy
 • przedstawia emocje, używając mimiki twarzy
 • odgrywa role w zabawach, posługując się mimiką
 • rozpoznaje emocje przedstawione na ilustracji
 • opowiada historyjkę
 • łączy przyczynę ze skutkiem
 • określa wielkość
 • przelicza
 • próbuje znaleźć rozwiązanie na postawione pytanie
 • określa prawdziwość wypowiedzianych zdań
 • zapamiętuje i odtwarza układ ruchowy do piosenki
 • określa charakter muzyki
 • bada, poszukuje
 • rysuje po śladzie
 • zauważa podobieństwa i różnice między obrazkami
 • rozpoznaje głoskę na początku wyrazu
 • wymienia wyrazy rozpoczynające się od podanej głoski
 • koloruje
 • poznaje wygląd litery A
 • rozróżnia strony: prawą i lewą
 • rozpoznaje części ciała

 

 

TYDZIEŃ 3: TO JESTEM JA

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • rysuje swój portret
 • wykazuje zainteresowanie malarstwem
 • wie, kto to jest malarz
 • wie, co to jest autoportret
 • rozpoznaje pory roku
 • wie, jak należy zachować się na uroczystościach
 • rozumie ogólny sens recytowanego wiersza
 • rysuje po śladzie
 • koloruje
 • zauważa podobieństwa i różnice między obrazkami
 • liczy i podaje wynik liczenia
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • lepi z plasteliny
 • zna cyfrę 1
 • dokonuje samooceny
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt
 • stara się połączyć przyczynę ze skutkiem
 • reguluje swój oddech
 • współpracuje w parze
 • szanuje innych podczas zabawy
 • ćwiczy aparat mowy

 

TYDZIEŃ 4: BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • rozpoznaje na ilustracji postać policjanta
 • poznaje role pełnione przez ważne osoby
 • wie, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach
 • zna zagrożenia ze strony ludzi
 • zna wygląd i funkcję wozu policyjnego
 • dysponuje koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania
 • wie, jak wysłać list
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • ogląda materiał przez lupę
 • zna zasady przechodzenia przez ulicę
 • wie, w jaki sposób działa sygnalizacja świetlna
 • grupuje obiekty w sensowny sposób, odnajduje takie same i inne elementy
 • wyszukuje takie same obrazki
 • rozróżnia strony: prawą i lewą, określa kierunek
 • układa puzzle
 • zna zagrożenia płynące ze świata
 • wie, jak bezpiecznie zachować się na drodze
 • umie się przedstawić, podaje swoje imię i nazwisko
 • zna numery alarmowe
 • wie, gdzie można otrzymać pomoc w sytuacjach zagrożenia
 • przelicza
 • wskazuje strony i kierunki
 • wie, jak należy się zachowywać na ulicy
 • wypowiada się na temat zasad bezpieczeństwa na drodze
 • reaguje odpowiednio na kolory sygnalizatora
 • porównuje liczebność zbiorów
 • układa sekwencje
 • porównuje szacunkowo liczebność zbiorów
 • przelicza w zakresie 1–10
 • rozróżnia strony: prawą i lewą, określa kierunek \
 • rozpoznaje znaki zakazu, nakazu i ostrzegawcze (po jednym w danej kategorii), zna zasady bezpieczeństwa na drodze

 

TYDZIEŃ 5: LECĄ LIŚCIE KOLOROWE

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • posługuje się nożyczkami
 • grupuje obiekty w sensowny sposób
 • porównuje szacunkowo liczebności zbiorów
 • przelicza elementy zbiorów
 • rozpoznaje pory roku
 • przyporządkowuje ubiór do pory roku
 • wyklucza niepasujące obiekty
 • liczy obiekty
 • zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • podaje słowa na głoskę o
 • zna literę O
 • rysuje po śladzie
 • wie, jakie zasady obowiązują w sklepie
 • interesuje się pisaniem
 • nie naraża się na niebezpieczeństwo ze strony przyrody
 • zauważa piękno przyrody
 • zna gatunki drzew z najbliższego otoczenia
 • rozwiązuje zagadki dotykowe i słowne
 • zna pory roku