Czerwiec 2020r.

Krąg tematyczny: Dla wszystkich dzieci słońce przyjaźnie świeci.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
 • Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Prezentacja zabaw, w które bawią się dzieci na różnych kontynentach – doświadczenia własne, informacje z mediów.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

  Krąg tematyczny: Utrwalenie zdobytych wiadomości z edukacji polonistycznej

  i matematycznej.

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Utrwalenie poznanych liter.
  • Podział wyrazów na głoski, sylaby.
  • Układanie prostych zdań, wskazywanie liczby wyrazów.
  • Układanie treści do prostych zadań matematycznych, przeliczanie dziesiątkami.
  • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

  • Zabawy – Kodowanie na Dywanie.

  • Utrwalenie pojęć: „Przyjaźń”, „Przyjaciel”.

  Krąg tematyczny: Szukamy lata na łące, w lesie, na drzewach i w kwiatach.

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się, uważne słuchanie.
 •  Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących np. w środowisku w lecie rośliny i zwierzęta w różnych ekosystemach o różnych porach roku.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych w grupie – wdrażanie do uważnego słuchania, zabawy w echo.
 • Kształtowanie rozumienia stałości objętości płynu.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu.
 • Rozwijanie postawy poszanowania środowiska – rozmowa na temat ochrony lasów oraz na temat korzyści, jakie człowiek czerpie z lasu – tworzenie „Kodeksu lasu”.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter. Utrwalenie poznanych liter.Krąg tematyczny: Żegnamy przedszkole, po wakacjach spotkamy się w szkole

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Kształtowanie, w trakcie planowania zabaw, postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz osób uczestniczących w zabawach.
 • Przygotowanie do podjęcia roli ucznia, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej.
 • Kształcenie umiejętności planowania swoich działań.
 • Doskonalenie umiejętności recytowania wierszy, śpiewania piosenek, aktywnego uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 • Uświadomienie dzieciom bezwarunkowej miłości rodzicielskiej.
 • Zachęcanie do okazywania szacunku i miłości swoim rodzicom (ojcu).
 • Kształtowanie potrzeby spędzania czasu z rodziną w zgodzie i poszanowaniu potrzeb wszystkich jej członków