Grudzień 2019

Pomagamy zwierzętom

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • słucha informacji, zapamiętuje ją i przekazuje
 • prawidłowo artykułuje głoskę „y”
 • segreguje obrazki według podanej cechy
 • tworzy pary na zasadzie skojarzeń
 • opisuje wybrane gatunki ptaków
 • potrafi opowiedzieć o różnych sposobach przygotowania się zwierząt do zimy
 • potrafi nazwać i zastosować wybrane formy opieki nad zwierzętami
 • posługuje się określeniami wielkości
 • opowiada wysłuchaną bajkę z uwzględnieniem kolejności wydarzeń
 • wyróżnia głoski „d” w różnych pozycjach w wyrazie
 • rozpoznaje literę „y”
 • rozpoznaje i nazywa drukowaną literę „d”, „D”
 • potrafi przeczytać sylaby i krótki tekst z nowo poznaną literą
 • pisze literę „y” po śladzie
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozwiązuje zagadki i rebusy
 • rozpoznaje i różnicuje dźwięki (odgłosy z otoczenia, głosy ptaków)
 • wskazuje głoskę, która zmienia znaczenie słowa
 • czyta ze zrozumieniem krótki tekst

Wszystko wokół się zmienia – poznajemy urządzenia

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat

 • wypowiada się na temat swojej pracy

 • aktywnie uczestniczy w inscenizacji

 • estetycznie wykonuje rzeźbę według własnego pomysłu

 • wymienia gatunki zwierząt, potrafi określić ich cechy oraz w jakich warunkach żyją

 • opowiada o potrzebach zwierząt leśnych w czasie zimy

 • liczy elementy, ustala liczebność

 • opisuje obrazy i fotografie

 • dostrzega różnice w przedstawieniu świata na obrazach i na fotografiach

 • wskazuje główne postacie utworu literackiego

 • zauważa różnice między fikcją a rzeczywistością

 • ustala kolejność wydarzeń w utworze literackim

 • rozpoznaje i nazywa literę „k”, „K”

 • odczytuje sylaby i wyrazy oraz czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

 • układa wyrazy z sylab

 • rozpoznaje głoskę „k” jako spółgłoskę

 • prawidłowo określa kolejność liczb – stosuje liczebniki porządkowe

 • rozpoznaje i tworzy kontrasty dynamiczne

 • wie, w jakich książkach można znaleźć informacje o zwierzętach

 • opowiada o własnych doświadczeniach związanych z wykorzystaniem komputera

 • nazywa podstawowe części komputer

 • wie, do czego może służyć Internet

  Święta za pasem i w domu pachnie lasem

  Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • utrzymuje porządek w miejscu pracy i zabawy
 • interpretuje słownie treść wiersza

 • opowiada o relacjach łączących najbliższych w swojej rodzinie

 • mówi wiersz z pamięci

 • bierze udział w zabawach parateatralnych – wciela się w role

 • prezentuje swoje umiejętności przed rodzicami

 • śpiewa w grupie kolędy, pastorałki, piosenki

 • wykonuje dekoracje świąteczne

 • wymienia cechy charakterystyczne dla zimy jako pory roku

 • dodaje i odejmuje na konkretach, w zakresie poznanych liczb

 • wskazuje zbiór pusty, określając go liczbą 0

 • posługuje się pojęciami określającymi wysokość

 • opisuje przedmiot

 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu

 • czyta wyrazy w zakresie poznanych liter

 • reaguje empatycznie na trudne sytuacje innych dzieci

 • współorganizuje spotkanie wigilijne dla rodziców

 • składa życzenia świąteczne

 • opowiada o właściwościach magnesu oraz elektryczności statycznej

Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • układa opowiadanie twórcze
 • potrafi wykonać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste doświadczenia
 • uważnie obserwuje oraz wyciąga wnioski
 • szereguje barwy od najjaśniejszej do najciemniejszej
 • bierze udział w zabawach twórczych, konstrukcyjnych
 • nazywa części roślin znajdujące się w ziemi
 • przelicza do 6, wskazuje cyfrę 6
 • potrafi zdefiniować pojęcie „rok”
 • zapamiętuje i układa wzór
 • czyta wyrazy w zakresie poznanych liter
 • nazywa uczucia ludzi w czasie obchodzenia świąt
 • wie, że nieostrożne obchodzenie się z ogniem grozi pożarem
 • wie, że powietrze znajduje się wszędzie, zna jego właściwości
 • wymienia właściwości ognia
 • wie, jakie są sposoby rozniecania ognia
 • wie, jakie bogactwa kryje w sobie ziemia
 • określa właściwości wody
 • podaje przykłady przedmiotów, które pływają i toną w wodzie
 • wymienia stany skupienia wody
 • zna tradycje związane z obchodzeniem Sylwester