Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2018

TEMAT: Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • dostrzega zagrożenia płynące z ze strony natury
 • odgrywa role w scenkach dramowych
 • klasyfikuje elementy według podanego kryterium
 • wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku
 • śpiewa piosenkę
 • słucha utworów muzyki poważnej
 • wykonuje prace plastyczne
 • dostrzega rytm i potrafi go kontynuować
 • słucha utworów literackich
 • odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • odczytuje globalnie wyrazy
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • odczytuje informacje przedstawione na mapie

TEMAT: Co nam jesień w koszu niesie?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje elementy według jednej i więcej cech, tworzy zbiory
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe
 • obserwuje i bada rośliny w bezpośrednim kontakcie
 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa oraz grzyby
 • określa kierunki na kartce
 • dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie związane z aktualną porą roku
 • odróżnia liczenie błędne od poprawnego
 • porównuje liczebność zbiorów
 • odczytuje globalnie wyrazy

TEMAT: Wiemy, gdzie mieszkamy

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • przedstawia się i podaje podstawowe informacje o sobie
 • usprawnia narządy artykulacyjne
 • łączy skutek z przyczyną i ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • rozpoznaje wybrane litery
 • wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • określa kierunki w przestrzeni oraz na płaszczyźnie
 • analizuje i wypowiada się na temat obrazka
 • szacuje liczebność zbiorów
 • słucha utworów literackich
 • dokonuje analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • ocenia postępowanie bohatera opowiadania
 • zna wybrane znaki drogowe