Kategoria: Pszczółki

Luty 2019

Krąg tematyczny: Woda – źródło życia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uczestniczy w polisensorycznym badaniu wody.

Potrafi wskazać zbiorniki i cieki wodne na mapie i globusie.

Poznaje faunę i florę Morza Bałtyckiego.

Słucha legendy związanej ze stolicą Polski.

Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „n”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.

Poznaje obraz graficzny cyfry 8.

Wymienia nazwy zawodów związanych z wodą.

Poznaje bieg wody od ujęcia do kranu.

Rozumie konieczność ochrony czystości wód.

Krąg tematyczny: Sztuka bycia szczęśliwym

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wie, jak wyrażać emocje w akceptowalny dla otoczenia sposób.

Potrafi mówić o swoich emocjach i wyrażać je za pomocą mimiki i gestów.

Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „y” , doskonali analizę i syntezę głoskową.

Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Określa strony ciała i kierunki w przestrzeni.

Potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie.

Dostrzega własny wpływ na odczucia i nastroje innych osób, czerpie radość z zabawy z rówieśnikami.

Krąg tematyczny: Płyniemy na daleki ląd

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Słucha tekstów, wypowiada się na dany temat i potrafi działać zgodnie z instrukcją.

Ćwiczy koordynację wzrokową-ruchową i orientację na kartce.

Poznaje zapis graficzny cyfry 9.

Prowadzi badania i obserwacje, prawidłowo formułuje wnioski.

Odczytuje wybrane symbole na mapie i globusie.

Poznaje kulturę, mieszkańców i zwierzęta Ameryki.

Poznaje cechy charakterystyczne krajobrazu Afryki i Australii oraz żyjące tam zwierzęta.

Uważnie słucha muzyki i gra na instrumentach perkusyjnych.

Ćwiczy analizę i syntezę głoskową, czyta globalnie proste wyrazy.

Krąg tematyczny: Wodne odgłosy i eksperymenty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny.

Odmierza płyny i porównuje poziom wody w naczyniach.

Pogłębia wiedzę przyrodniczą na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia.

Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „p”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne.

Poznaje stany skupienia wody i jej obieg w przyrodzie.

Nazywa części roślin i zna ich funkcje.

Rozumie znaczenie wody dla roślin.

Z wizytą w pewnej pracowni….
Z wizytą w pewnej pracowni….

20.12.2018r dzieci z „Pszczółek” odwiedziły „Pracownię św. Mikołaja”, która mieści się w Ełku przy ul. Kościuszki. Pierwszą atrakcją wyprawy był przejazd autobusem MZK:) Po przybyciu zwiedziliśmy dwie najprawdziwsze pracownie, tj. krawiecką i stolarnię. Dzieci mogły również podpatrzeć np., jak pracuje drukarka 3D, co jest potrzebne do szycia i jakie maszyny służą do pracy w stolarni.

Główną atrakcją w pracowni było własnoręczne przygotowanie i upiększenie ozdób choinkowych. W międzyczasie Pszczółki brały udział w zorganizowanych konkurencjach. Była praca, ale również dobra zabawa! Dziękujemy rodzicom za to, że umożliwili swoim pociechom pobyt w nowym i można by rzec, nietypowym miejscu:) (więcej…)

Styczeń 2019r.

Krąg tematyczny: Opowieści zimowego nieba

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu oraz dostrzega zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

• Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące kosmosu oraz historii podróży i badań kosmicznych.

• Rozumie w podstawowym zakresie następstwa ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół własnej osi.

• Wskazuje na globusie krainy polarne i wie, że panuje tam odmienny klimat.

• Rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych.

• Utrwala obraz graficzny poznanych liter i cyfr.

Krąg tematyczny: Z babcią i dziadkiem przy kominku

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną, wykazuje zainteresowanie losami, życiem zawodowym członków rodziny.

• Rozumie swoją rolę w rodzinie oraz konieczność respektowania prawa do spokoju i wypoczynku innych osób w najbliższym otoczeniu.

• Zna podstawowe więzi pokrewieństwa w swojej rodzinie oraz potrafi wymienić imiona najbliższych jej członków.

• Dostrzega indywidualność własnej rodziny, zna jej zwyczaje, tradycje i zainteresowania.

• Formułuje wypowiedzi na temat swoich dziadków, doceniając ich uczucia, wkład i zaangażowanie w życie rodziny.

• Odczuwa radość sprawiania przyjemności najbliższym, kultywowania świąt o charakterze rodzinnym.

• Docenia wartość pamiątek i zdjęć rodzinnych i rozumie potrzebę ich szanowania.

Krąg tematyczny: Sztuka życia w zgodzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtuje pozytywne postawy społeczne oparte na podstawowych wartościach, takich jak zgoda, sprawiedliwość.

• Dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich, wskazując pozytywne i negatywne zachowania i cechy.

• Poznaje skuteczne sposoby łagodzenia konfliktów i dochodzenia sprawiedliwości unikając krzyku, agresji i obrażania.

• Rozumie, że każdy człowiek jest sprawny na swój sposób i jego możliwości nie stanowią o jego wartości.

• Wykazuje krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, wyszydzania czy wyśmiewania innych.

• Uczy się przestrzegania reguł gry i kontroli emocjonalnej w sytuacji przegranej.

• Wzbogaca doświadczenia w zakresie porównywania masy z wykorzystaniem wagi szalkowej.

Krąg tematyczny: Czas na bal

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznaje tradycje zabaw karnawałowych.

• Słucha piosenek i utworów muzycznych ze zwróceniem uwagi na treść, język, okoliczności w jakich są śpiewane, charakterystyczne elementy rytmiczne, melodyczne.

• Doskonali umiejętność dostrzegania, określania i reagowania ruchem, gestem na zmiany: dynamiki, tempa i rejestru w utworach muzycznych.
• Odtwarza i wygrywa własne rytmy, indywidualnie i zespołowo, na dostępnych instrumentach muzycznych.
• Integruje się z innymi dziećmi oraz odczuwa radość i nastrój wspólnej zabawy.
• Aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, doskonaląc umiejętność posługiwania się słowem, gestem, mimiką, ruchem i rekwizytem, w celu wyrażenia określonych treści i emocji.

Grudzień 2018r.

Krąg tematyczny: Sztuka bycia dobrym człowiekiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy.

Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych.

Odczytuje komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach.

Nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt.

Poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi.

Utrwala znajomość poznanych liter.

Włącza się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym na potrzeby środowiska lokalnego.

Krąg tematyczny: Zimowe zabawy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem.

Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury.

Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych.

Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów.

Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać.

Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej.

Krąg tematyczny: Świąteczne smaki i zapachy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenie.

Dostrzega piękno sztuki ludowej oraz zdobnictwo charakterystyczne dla własnego regionu.

Odczuwa więź emocjonalną z rodziną i aktywnie włącza się w przygotowania do świąt.

Wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej.

Zdobywa dalsze doświadczenia w zakresie porównywania długości z zastosowaniem określeń stopniujących.

Poznaje smaki i zapachy świątecznej kuchni oraz sposoby przyrządzania tradycyjnych potraw.

 

Listopad 2018r.

Krąg tematyczny: Z dziejów Ziemi…

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowanie historią Ziemi.

Poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka.

Uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym.

Rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się, jak należy je wykonywać.

Potraf korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań i pogłębienia wiedzy.

Dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.

Odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole – Ziemi.

Krąg tematyczny: Ogień – gorący żywioł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła.

Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych.

Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4.

Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc.

Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.

Odczytuje symbole na mapie.

Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.

Krąg tematyczny: Światło i ciepło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozumie znaczenie ciepła i światła dla ludzi, roślin i zwierząt.

Zna zasady bezpiecznego korzystania z przedmiotów elektrycznych.

Uczestniczy w obserwacjach i eksperymentach; wyciąga wnioski i dostrzega prawidłowości.

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z komputera i telewizora.

Uważnie i ze zrozumieniem słucha dłuższych utworów literackich.

Dostrzega znaczenie mówienia ciepłych słów, okazywania przyjaznych gestów dla budowania pozytywnych relacji.

Określa kierunki w przestrzeni i położenie przedmiotów.

Wycieczka „Pszczółek” do Centrum Tradycji Mleczarstwa w Grajewie
Wycieczka „Pszczółek” do Centrum Tradycji Mleczarstwa w Grajewie

8.10.2018r. Nasze „Pszczółki” odwiedziły nowo powstałe Muzeum Mleka w Grajewie. Warto wspomnieć, że jest to jedyna tego typu placówka w Polsce!
Podczas prawie dwu- godzinnego zwiedzania multimedialnego obiektu, dzieci miały możliwość uczestnictwa w pokazowych eksperymentach, które jednocześnie bawiły, jak również, umożliwiały pozyskanie wiedzy na temat procesów powstawania produktów pochodzenia mlecznego. Zwiedzając dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o mleku
i jego roli w historii i współczesnym świecie. „Pszczółki” brały również udział
w warsztatach plastycznych, podczas których własnoręcznie wykonały,
z przygotowanych materiałów, krówki pasące się na kolorowej łące:) (więcej…)

Październik 2018r

Krąg tematyczny: Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj ( blok 2 tygodniowy )

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna kolejność i nazwy pór roku orz ich charakterystyczne cechy.

Dostrzega i opisuje zamiany w przyrodzie związane z jesienią.

Podziwia piękno jesiennego kolorytu przyrody oraz uczy się rozpoznawać gatunki drzew.

Rozwija wrażliwość zmysłową i słownictwo podczas działań badawczych związanych z poznawaniem jesiennej przyrody.

Wykazuje postawę proekologiczną, samodzielnie planuje działania ratujące przyrodę.

Komponuje improwizacje muzyczne związane z jesienią.

Prawidłowo przelicza na materiale konkretnym.

Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe rozumiejąc potrzebę spożywania warzyw i owoców.

Poznanie reguły transakcji wymiennej typu kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żetonów na towar.

Zna pochodzenie wybranych produktów spożywczych.

Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowania przyrodnicze i uczy się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.

Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych.

Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy.

Ma świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznaje sposoby jej wdrażania poprzez zakładanie rezerwatów, zachowania proekologiczne.

Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosunku do zwierząt leśnych.

Wykazuje się logicznym myśleniem podczas klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

Krąg tematyczny: Dzieła sztuki wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzega piękno i różnorodność architektury, poznaje przykłady pięknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu.

Wskazuje istotne różnice między obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami.

Rozwija umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej.

Rozumie znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki i przeciwstawiania się wszelkim przejawom wandalizmu.

Poznaje własne możliwości i uzdolnienia, odczuwa radość tworzenia.

Wzbogaca wiedzę na temat form teatralnych, uczestniczy w zabawach inscenizacyjnych posługując się różnymi środkami wyrazu.

Kształtuje umiejętność porządkowania przedmiotów według wielkości i stosowania określeń stopniujących.

 

WRZESIEŃ 2018 r.

Krąg tematyczny: Sztuka bycia w grupie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integruje się z grupą, potrafi zaprezentować się na forum grupy.
 • Klasyfikuje przedmioty, tworząc kąciki tematyczne.
 • Czyta globalnie proste wyrazy.
 • Zna zasady obowiązujące w grupie i przestrzega ich.
 • Poznaje obowiązki dyżurnego.
 • Odkodowuje informacje zapisane za pomocą symboli i przekazane gestami.
 • Poprawnie wypowiada się na temat wysłuchanych utworów, potrafi wyciągać wnioski.

Krąg tematyczny: Ziemia pod lupą i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze.

Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Potrafi wskazać podstawowe elementy na globusie i mapie.

Wymienia różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Odczuwa więź i zainteresowanie rodzinnym regionem.

Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przelicza.

Czyta globalnie.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Współpracuje z innymi dziećmi.

Krąg tematyczny: Mapa ciekawych podróży

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowanie tradycjami, historią i kulturą własnego kraju.

Doskonali umiejętność wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc oraz rodzinnego regionu i miejscowości.

Przejawia szacunek wobec symboli narodowych oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla Polaków.
• Dostrzega piękno i bogactwo regionów naszego kraju oraz wskazuje wyróżniające elementy poszczególnych krajobrazów.

Poznaje folklor i wytwory sztuki ludowej, dostrzega elementy wzornictwa charakterystyczne dla rodzinnego regionu.

Poprawnie układa dłuższe wypowiedzi na podany temat.

Wyodrębnia głoski w nagłosie.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Krąg tematyczny: Ważne znaki, ważne zasady

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu.

Kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe: potrafi przewidzieć skutki przedstawianych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania.

Dokonuje klasyfikacji środków transportu lądowego ze względu na różne kryteria.

Dostrzega różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczy się, jak ich unikać, jak postępować.

Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonuje klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.

Nabiera zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych.

Wykazuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

Obecnie uczymy się

Czerwiec 2018

Krąg tematyczny: Podróże podniebne i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.

Przelicza i porównuje liczebność elementów.

Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.

Poznaje maszyny latające.

Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.

Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

Krąg tematyczny: Polska z lotu ptaka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.

Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.

Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.

Uczy się zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.

Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.

Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

Krąg tematyczny: Podróż przez cztery żywioły

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.

Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.

Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.

Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.

Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno – techniczne.

Maj 2018

Krąg tematyczny: Zefirek i jego drużyna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.

Wypowiada się na forum grupy na podany temat.

Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.

Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.

Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno – techniczne.

Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.

Krąg tematyczny: Skrzydlate opowieści

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.

Poznaje wybrane zwierzęta latające.

Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.

Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.

Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

Krąg tematyczny: Rodzina ponad wszystko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.

Przelicza w zakresie 1–6.

Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.

Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.

Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.

Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

Krąg tematyczny: Spotkanie z dziećmi świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.

Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.

Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.

Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.

Wykonuje prace plastyczno- techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

Marzec 2018

Krąg tematyczny: Opowieści mórz i oceanów

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.

Poznaje zwierzęta wodne.

Bada czystość wody.

Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

Odróżnia poprawne liczenie od błędnego

Krąg tematyczny: Płynąć nie tylko pod żaglami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.

Grupuje obiekty ze względu na ciężar.

Poznaje środki transportu wodnego.

Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.

Poznaje sporty wodne.

Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.

Krąg tematyczny: Tęczowa wiosna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.

Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.

Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.

Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.

Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Krąg tematyczny: Lany poniedziałek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.

Zakłada hodowlę roślin.

Poznaje tradycje wielkanocne.

Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.

Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

Krąg tematyczny: Spotkania na łące

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obserwuje wiosenną przyrodę.

Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.

Przelicza w zakresie 1–6.

Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.

Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

 

Luty 2018

Krąg tematyczny: Jest woda – jest życie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje uproszczony schemat obiegu wody w przyrodzie.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.
 • Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.
 • Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.
 • Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.
 • Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar ich poruszania się.

Krąg tematyczny: Odpływamy w świat marzeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.
 • Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.
 • Przekształca swoje myśli na obraz.
 • Przelicza elementy w dostępnym zakresie.
 • Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.
 • Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Krąg tematyczny: Kolory i dźwięki wody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
 • Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
 • Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
 • Przelicza w zakresie 1–6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
 • Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.

Krąg tematyczny: W krainie baniek mydlanych

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wie, jak powstają bańki mydlane.
 • Stopniuje przymiotniki określające wysokość.
 • Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.
 • Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków chemicznych.
 • Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

Styczeń 2018

Krąg tematyczny: W drodze do gwiazd
Przewidywane osiągnięcia:
• Poznaje tradycje żegnania starego i witania nowego roku
• Dostrzega regularności rytmiczne związane z czasem
• Poznaje nazwy dni tygodnia i miesięcy
• Uczy się pojęć: wczoraj, jutro
• Z uwagą słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści
• Poznaje pojęcia przestrzeń kosmiczna i układ słoneczny
• Doskonali orientację przestrzenną

Krąg tematyczny: Gdy śnieg pada…
Przewidywane osiągnięcia
• Nazywa sporty zimowe
• Poznaje zasady bezpieczeństwa potrzebne podczas uprawiania sportów zimowych
• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
• Przelicza elementy w dostępnym zakresie
• Współpracuje w zespole
• Kończy rozpoczęte zdanie
• Przelicza wyrazy w rymowance

Krąg tematyczny: Przysmaki z babcinego garnuszka
Przewidywane osiągnięcia
• Rozwiązuje zagadki tekstowe
• Klasyfikuje przedmioty kuchenne ze względu na ich przeznaczenie
• Nazywa sposoby przyrządzania potraw
• Tworzy zbiory równoliczne
• Stosuje zasady savoir -vivr’u podczas nakrywania do stołu
• Wie, na czym polega zdrowe odżywianie
• Wymienia korzyści wynikające ze zdrowego odżywiania się
• Tworzy drzewo genealogiczne

Krąg tematyczny: Zimowe wieczory w świetle lampki
Przewidywane osiągnięcia
• Rozumie pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka
• Wymienia różnice między czasopismem a książką
• Opowiada treść utworu własnymi słowami
• Wykazuje dbałość o książki