Kategoria: Motylki

Obecnie uczymy się

Maj 2019

TEMAT: Polska i Europa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.

• Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.

• Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.

• Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.

• Nauka wybranego tańca ludowego.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

TEMAT: Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.

• Założenie hodowli fasoli, ustalenie cyklu rozwoju fasoli – kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.

• Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.

• Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.

• Kształcenie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.

• Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.

TEMAT: Praca różnych ludzi – poznajemy wybrane zawody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).

• Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera.

• Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.

• Prezentacja drogi listu od nadawcy do adresata – kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Gromadzenie doświadczeń w zakresie tworzenia kolekcji.

• Zaznajomienie z różnymi narzędziami pomiaru długości.

TEMAT: Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.

• Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.

• Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.

• Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.

• Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.

• Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.

• Dostrzeganie zmian odwracalnych, nieodwracalnych i częściowo odwracalnych.

 
Obecnie uczymy się

MARZEC 2019

TEMAT: Świat oczami artysty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
⦁ Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.
⦁ Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia.
⦁ Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „p”, „P”.
⦁ Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.
⦁ Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.
⦁ Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.

TEMAT: Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie dzieci do występów publicznych w wybranej przez siebie formie ekspresji.
• Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
• Uwrażliwianie dzieci na sztukę przez udział w przedstawieniach jako widz oraz aktor.
• Doskonalenie u dzieci umiejętności przeliczania i dodawania elementów z wykorzystaniem słów „i”, „to”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „c”, „C”.
• Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie.

TEMAT: Zimo! Do zobaczenia za rok!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.
• Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.
• Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.
• Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek: „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, „Zbudź się, rzeczko”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, „Ł”.
• Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

TEMAT: Już przybyła wiosna miła

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.
• Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.
• Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
• Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.

Obecnie uczymy się

LUTY 2019

TEMAT: Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
• Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
• Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
• Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
• Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

TEMAT: To poważna sprawa – mamy swoje prawa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
• Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
• Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
• Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
• Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
• Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

TEMAT: W świecie baśni i bajek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową i rysunkową.
• Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.
• Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
• Rozwijanie twórczego myślenia.
• Kształtowanie pojęcia liczby 10.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

TEMAT: Gotowi do jazdy? – Znamy różne pojazdy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
• Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
• Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.
• Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
• Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
• Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.

Obecnie uczymy się

LISTOPAD
Tydzień 1
Temat: Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• uczestniczy w zabawach integracyjnych
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• uczestniczy w zabawach badawczych
• tworzy zbiory według podanych kryteriów
• odgrywa role w scenkach dramowych
• gra na instrumentach perkusyjnych
• wyraża swoje emocje, ilustrując różne nastroje ruchem, dźwiękami i barwą
• wykonuje prace plastyczne
• rozpoznaje i wymienia zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla danej pory roku
• liczy elementy, ustala liczebność
• identyfikuje liczbę 3 z cyfrą
• rozpoznaje graficzny obraz litery „l”, „L” i identyfikuje go z głoską „l”
• intuicyjnie rozpoznaje głoskę „l” jako spółgłoskę
• czyta wyrazy z poznanych liter

Tydzień 2
Temat: My, Polacy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• dba o swoją odzież i jej estetyczny wygląd
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• tworzy zbiory zawierające parzystą liczbę elementów
• uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
• uczy się na pamięć wybranych wierszy
• słucha w skupieniu prezentowanych utworów muzyki poważnej
• wykonuje prace plastyczne
• przelicza przedmioty
• liczy elementy, ustala liczebność
• słucha utworów literackich
• opowiada o wydarzeniach i bohaterach prezentowanego utworu literackiego
• rozpoznaje w zbiorze liter litery „i”, „I”
• rozpoznaje graficzny obraz litery „i”, „I” i identyfikuje go z głoską „i”
• intuicyjnie rozpoznaje głoskę „i” jako samogłoskę
• czyta globalnie
• czyta ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter
• tworzy liczbę mnogą podanych rzeczowników
• zna symbole narodowych i hymn

Tydzień 3
Temat: Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• w sposób opanowany reaguje na porażkę lub zwycięstwo w zawodach
• dba o higienę osobistą
• utrzymuje porządek w miejscu zabawy i pracy
• dba o swoją odzież i jej estetyczny wygląd
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• tworzy zbiory według podanych kryteriów
• jest aktywne w czasie zabaw sportowych
• bierze udział w scenkach darmowych, odgrywając ustalone role
• projektuje urządzenia według własnego pomysłu
• identyfikuje liczbę 4 z cyfrą
• posługuje się pojęciami: długi – dłuższy – najdłuższy, krótki – krótszy – najkrótszy, gruby – grubszy – najgrubszy, cienki – cieńszy – najcieńszy
• tworzy i nazywa figury geometryczne
• dzieli wyrazy na sylaby
• rozpoznaje i wskazuje literę „e”, „E” wśród innych
• rozwiązuje zagadki rysunkowe

Tydzień 4
Temat: Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny
do zabawy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• wypowiada się na temat swojej pracy
• aktywnie uczestniczy w inscenizacji
• estetycznie wykonuje rzeźbę według własnego pomysłu
• wymienia gatunki zwierząt, potrafi określić ich cechy oraz w jakich warunkach żyją
• opowiada o potrzebach zwierząt leśnych w czasie zimy
• liczy elementy, ustala liczebność
• opisuje obrazy i fotografie
• dostrzega różnice w przedstawieniu świata na obrazach i na fotografiach
• wskazuje główne postacie utworu literackiego
• zauważa różnice między fikcją a rzeczywistością
• ustala kolejność wydarzeń w utworze literackim
• rozpoznaje i nazywa literę „k”, „K”
• odczytuje sylaby i wyrazy oraz czyta ze zrozumieniem krótkie teksty
• układa wyrazy z sylab
• rozpoznaje głoskę „k” jako spółgłoskę
• prawidłowo określa kolejność liczb – stosuje liczebniki porządkowe

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ 1

Temat tygodnia: By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze:

 • opowiada historyjkę obrazkową
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • nazywa części ciała, rozróżnia prawą i lewą stronę
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • dostrzega podobieństwa i różnice na ilustracjach
 • rysuje postać ludzką
 • wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie
 • rozpoznaje literę „a”, „A” i identyfikuje ją z głoską „a”
 • pisze litery po śladzie
 • rozpoznaje i nazywa emocje
 • rozpoznaje i nazywa źródła dźwięków
 • dostrzega różnicę między fantazją a kłamstwem

 

TYDZIEŃ 2

Tematy tygodnia: Między drzewami przemyka promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • prawidłowo artykułuje słowa
 • określa nastrój utworu literackiego
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • tworzy akompaniament do piosenki
 • wykonuje prace plastyczne
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska przyrodnicze
 • przelicza elementy zbioru, ustala liczebność
 • odczytuje symbole pogody
 • rozpoznaje literę „o”, „O” i identyfikuje ją z głoską „o”
 • odczytuje globalnie wyrazy
 • rysuje wzory po śladzie
 • szacuje ciężar przedmiotów
 • wskazuje wyrazy rymujące się

 

TYDZIEŃ 3

Temat tygodnia: Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zna zasady dotyczące zachowania się w czasie wizyt towarzyskich
 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • identyfikuje liczbę 1 z cyfrą
 • rozpoznaje literę „m”, „M” i identyfikuje ją z głoską „m”
 • czyta sylaby i wyrazy zbudowane z poznanych liter
 • kreśli po śladzie poznane litery
 • rozpoznaje i nazywa postawy życiowe i wartości
 • zna zasady bezpieczeństwa i wie, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach

 

 

TYDZIEŃ 4

Temat: W naszej rodzinie miło czas płynie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze:

 • zna i stosuje zasady dotyczące zachowania się w domu, w przedszkolu
 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje przedmioty w oparciu o różne kryteria
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • identyfikuje liczbę 2 z cyfrą
 • rysuje postać ludzką
 • rozpoznaje literę „t”, „T” i identyfikuje ją z głoską „t”
 • czyta sylaby i wyrazy zbudowane z poznanych liter
 • wyraża uczucia i przeżycia za pomocą niewerbalnych środków wyrazu

 

Śladami Jaćwingów
Śladami Jaćwingów

13 czerwca „Misie” i „Motylki” udały się na wycieczkę do gospodarstwa „Przystanek Lipińskie”, by poznać zwyczaje pradawnych Jaćwingów i…odszukać zaginiony skarb. Nasi odkrywcy mieli także okazję nauczyć się strzelać z łuku, pokonać wrogiego Krzyżaka oraz wykonać z gliny swoje własne skarby. Po wielu atrakcjach były też pyszne kiełbaski z ogniska. „Promyczki” przez długi czas będą pamiętać to wyjątkowe miejsce! (więcej…)

Obecnie uczymy się

CZERWIEC

 

Tydzień I

Krąg tematyczny: Dzieci świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
 • Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
 • Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
 • Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

 

Tydzień II

Krąg tematyczny: Marzenia do spełnienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.
 • Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.
 • Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.
 • Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.
 • Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.
 • Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

 

Tydzień III

Krąg tematyczny: Ekotydzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu.
 • Uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie.
 • Poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich.
 • Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową.
 • Uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia.
 • Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku.
 • Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

 

 

Tydzień IV

Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację

na mapie Polski.

 • Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.
 • Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.
 • Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

Wycieczka Motylków do Lecznicy Weterynarii
Wycieczka Motylków do Lecznicy Weterynarii

W środę 30 Maja Motylki odwiedziły Lecznicę Weterynarii Państwa Zyzman. Dzieci poznały specyfikę zawodu weterynarza, obserwowały badania kota, psa i świnki morskiej, widziały też usg serca czworonoga. Przedszkolaki z zaciekawieniem zwiedzały salę operacyjną, pooperacyjną oraz pomieszczenie gdzie dokonuje się analizy zdjęć RTG. Po zajęciach dydaktycznych odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Motylki z radością korzystały z placu zabaw, trampoliny, przygotowanych atrakcji i smakołyków. Było pysznie i wesoło. (więcej…)

Obecnie uczymy się

MAJ

TYDZIEŃ I Krąg tematyczny: Sekrety latających zwierząt   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych.
 • Dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
 • Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku.
 • Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu i cierpienia.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „b”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I i III części dnia:

 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas kalkowania ptaków.
 • Klasyfikowanie klocków według kształtu, wielkości, koloru, grubości, stosowanie 2–3 kryteriów klasyfikacyjnych jednocześnie, odczytywanie kodów dotyczących cech klocków.
 • Porównywanie liczebności przez ustawianie w pary, np. motyli i kwiatów. Stosowanie określeń: mniej, więcej.

    TYDZIEŃ II Krąg tematyczny: Opowieści czterech wiatrów Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogaca słownictwo służące do opisywania wiatru i zjawisk z nim związanych.
 • Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „d”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Rozumie, że silny wiatr może stanowić zagrożenie dla człowieka, i poznaje podstawowe zasady zachowania.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, starając się szukać przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciągać logiczne wnioski.
 • Doskonali umiejętność określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby.

  TYDZIEŃ III Krąg tematyczny: Sztuka bycia mądrym Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
 • Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
 • Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „w”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
 • Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
 • Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
 • Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I, III części dnia:

 • Odtwarzanie i samodzielne układanie rytmów z korali.
 • Rozumienie znaczenia gier w rozwoju logicznego myślenia. Poznawanie gry w warcaby, szachy.
 • Poznawanie sposobu działania i wykorzystania mechanizmu dźwigni podczas zabaw badawczych.

 

TYDZIEŃ IV Krąg tematyczny: Aktywnie, rodzinnie, zdrowo

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Ÿ Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków. Ÿ Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „z”, doskonali analizę i syntezę głoskową. Ÿ Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny. Ÿ Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności. Ÿ Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych. Ÿ Wie, jakie czynniki mają korzystny wpływ na nastrój i atmosferę w domu. Ÿ Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.   Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I i III części dnia: Ÿ Tworzenie „Drzewa rodzinnego” i utrwalanie znajomości stopni pokrewieństwa w rodzinie. Ÿ Odgrywanie scenek sytuacyjnych ukazujących łagodzenie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji między rodzeństwem. Ÿ Doskonalenie sprawności i pamięci ruchowej podczas ćwiczeń rytmicznych i odtwarzania sekwencji ruchowych.  

Obecnie uczymy się