Kategoria: Motylki

Obecnie uczymy się:

MAJ 2017

Tydzień I

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonali mowę przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
 • Odbiera świata wszystkimi zmysłami;
 • Interesuje się ciekawymi zjawiskami pogody;
 • Uwrażliwi się na piękno otaczającego świata

Tydzień II

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Interesuje się życiem małych zwierząt – owadów, uczy się przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • Doskonali umiejętność rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
 • Poznaje wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwraca uwagię na ich pożyteczność, przezwycięża uprzedzenia i niechęć;
 • Rozwija sprawność ruchową przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie;

Tydzień III

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtuje pojęcia matematyczne przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
 • Kształtuje szacunek dla pracy ludzi, dostrzega, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
 • Odbiera świata wszystkimi zmysłami;
 • Zapoznaje się z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności;
 • Nabywa doświadczenie w mówieniu i byciu słuchanym;
 • Rozwija mowę przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

Tydzień IV

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadamia sobie znaczenie rodziców w swoim życiu;
 • Wzmacnia więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • Rozwija pozytywny obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
 • Stosuje formy grzecznościowe, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;