Kategoria: Misie

Obecnie uczymy się

MARZEC 2018

TEMAT: Wodne odgłosy i eksperymenty

Zmierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny.
 • Odmierza płyny i porównuje poziom wody w naczyniach.
 • Pogłębia wiedzę przyrodniczą na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „p”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne.
 • Poznaje stany skupienia wody i jej obieg w przyrodzie.
 • Nazywa części roślin i zna ich funkcje.
 • Zna znaczenie wody dla roślin.

TEMAT: Woda dla zdrowia

Zmierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Poznaje zasady zdrowego żywienia.
 • Porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej liter „j” , doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Przestrzega zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków.
 • Rozumie konieczność dbania o higienę ciała.
 • Prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po.
 • Odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia.
 • Rozumie konieczność poddawania się leczeniu.

TEMAT: Tajemnice wodnego świata

Zmierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych.
 • Wykorzystuje różne źródła wiedzy z celu zdobycia informacji.
 • Rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód.
 • Potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie i główne porty morskie.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „s”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Poznaje zapis cyfry „0”, porównuje liczebność zbiorów.
 • Dostrzega podstawowe prawidłowości dotyczące sposobu życia i rozmnażania wybranych zwierząt środowisk wodnych związane z przynależnością do gatunku.
 • Poznaje tradycje i zwyczaje ludowe związane z żegnaniem zimy.

TEMAT: Sztuka bycia odważnym

Zmierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych.
 • Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.
 • Dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie.
 • Rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą.
 • Poznaje przysłowia ludowe i rozumie ich sens.
 • Wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków.
 • Określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby.
 • Zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania masy przedmiotów z wykorzystaniem wagi szalkowej.

 

Obecnie uczymy się

LUTY 2018

TEMAT: Woda- źródło życia

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Uczestniczy w polisensorycznym badaniu wody.
 • Potrafi wskazać zbiorniki i cieki wodne na mapie i globusie.
 • Poznaje faunę i florę Morza Bałtyckiego.
 • Słucha legendy związanej ze stolicą Polski.
 • Poznaje obraz graficzny malej i wielkiej litery „n”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • Poznaje obraz graficzny liczby 8.
 • Wymienia nazwy zawodów związanych z wodą.
 • Poznaje bieg wody od ujęcia do kranu.
 • Rozumie konieczność ochrony czystości wód.

TEMAT: Sztuka bycia szczęśliwym

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wie, jak wyrażać emocje, w akceptowalny dla otoczenia sposób.
 • Potrafi mówić o swoich emocjach i wyrażać je za pomocą mimiki i gestów.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „y”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi.
 • Określa strony ciała i kierunki w przestrzeni.
 • Potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie.
 • Dostrzega własny wpływ na odczucia i nastroje innych osób, czerpie radość z zabawy z rówieśnikami.

TEMAT: Płyniemy na daleki ląd

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Słucha tekstów, wypowiada się na dany temat i potrafi działać zgodnie z instrukcją.
 • Ćwiczy koordynację wzrokową-ruchową i orientację na kartce.
 • Poznaje zapis graficzny cyfry 9.
 • Prowadzi badania i obserwacje, prawidłowo formułuje wnioski.
 • Odczytuje wybrane symbole na mapie i globusie.
 • Poznaje kulturę, mieszkańców i zwierzęta Ameryki.
 • Poznaje cechy charakterystyczne krajobrazu Afryki i Australii oraz żyjące tam zwierzęta.
 • Uważnie słucha muzyki i gra na instrumentach perkusyjnych.
 • Ćwiczy analizę i syntezę głoskową, czyta globalnie proste wyrazy.
Obecnie uczymy się

STYCZEŃ 2018

TEMAT: Opowieści zimowego nieba

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu oraz dostrzega zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
 • Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące kosmosu oraz historii podróży i badań kosmicznych.
 • Rozumie w podstawowym zakresie następstwa ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół własnej osi.
 • Wskazuje na globusie krainy polarne i wie, że panuje tam odmienny klimat.
 • Rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych.
 • Utrwala obraz graficzny poznanych liter i cyfr.

TEMAT: Sztuka życia w zgodzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtuje pozytywne postawy społeczne oparte na podstawowych wartościach, takich jak zgoda, sprawiedliwość.
 • Dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich, wskazując pozytywne i negatywne zachowania i cechy.
 • Poznaje skuteczne sposoby łagodzenia konfliktów i dochodzenia sprawiedliwości unikając krzyku, agresji
  i obrażania.
 • Rozumie, że każdy człowiek jest sprawny na swój sposób i jego możliwości nie stanowią o jego wartości.
 • Wykazuje krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, wyszydzania czy wyśmiewania innych.
 • Uczy się przestrzegania reguł gry i kontroli emocjonalnej w sytuacji przegranej.
 • Wzbogaca doświadczenia w zakresie porównywania masy z wykorzystaniem wagi szalkowej.

TEMAT: Z babcią i dziadkiem przy kominku

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną, wykazuje zainteresowanie losami, życiem zawodowym członków rodziny.
 • Rozumie swoją rolę w rodzinie oraz konieczność respektowania prawa do spokoju i wypoczynku innych osób w najbliższym otoczeniu.
 • Zna podstawowe więzi pokrewieństwa w swojej rodzinie oraz potrafi wymienić imiona najbliższych jej członków.
 • Dostrzega indywidualność własnej rodziny, zna jej zwyczaje, tradycje i zainteresowania.
 • Formułuje wypowiedzi na temat swoich dziadków, doceniając ich uczucia, wkład i zaangażowanie w życie rodziny.
 • Odczuwa radość sprawiania przyjemności najbliższym, kultywowania świąt o charakterze rodzinnym.
 • Docenia wartość pamiątek i zdjęć rodzinnych i rozumie potrzebę ich szanowania.

TEMAT: Czas na bal

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje tradycje zabaw karnawałowych.
 • Słucha piosenek i utworów muzycznych ze zwróceniem uwagi na treść, język, okoliczności w jakich są śpiewane, charakterystyczne elementy rytmiczne, melodyczne.
 • Doskonali umiejętność dostrzegania, określania i reagowania ruchem, gestem na zmiany: dynamiki, tempa i rejestru w utworach muzycznych.
 • Odtwarza i wygrywa własne rytmy, indywidualnie i zespołowo, na dostępnych instrumentach muzycznych.
 • Integruje się z innymi dziećmi oraz odczuwa radość i nastrój wspólnej zabawy.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, doskonaląc umiejętność posługiwania się słowem, gestem, mimiką, ruchem i rekwizytem, w celu wyrażenia określonych treści i emocji.
Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów
Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów

Dnia 5 grudnia Misie i Tygryski wybrały się do Ośrodka wypoczynkowego Sielanka, by wziąć udział w warsztatach świątecznych. Na nasze przedszkolaki czekało wiele atrakcji: lukrowanie pierniczków malowanie bombek, bicie rekordu w tworzeniu najdłuższego łańcucha choinkowego.

Na zakończenie przyszedł czas na spotkanie ze świętym Mikołajem, który zabrał wszystkie dzieci na poszukiwanie Rudolfa. Udało się nam go znaleźć!!! Przy okazji, szukając Rudolfa w szopce, zaprzyjaźniliśmy się z osiołkiem, lamą i alpaką.

(więcej…)

Obecnie uczymy się

GRUDZIEŃ 2017

TEMAT: Zimowe zabawy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem.
 • Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury.
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów.
 • Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać.
 • Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej.

TEMAT: Sztuka bycia dobrym człowiekiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy.
 • Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych.
 • Odczytuje komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach.
 • Nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt.
 • Poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi.
 • Utrwala znajomość poznanych liter.
 • Włącza się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym na potrzeby środowiska lokalnego.

TEMAT: Świąteczne smaki i zapachy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenie.
 • Dostrzega piękno sztuki ludowej oraz zdobnictwo charakterystyczne dla własnego regionu.
 • Odczuwa więź emocjonalną z rodziną i aktywnie włącza się w przygotowania do świąt.
 • Wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej.
 • Zdobywa dalsze doświadczenia w zakresie porównywania długości z zastosowaniem określeń stopniujących.
 • Poznaje smaki i zapachy świątecznej kuchni oraz sposoby przyrządzania tradycyjnych potraw.
Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2017

TEMAT: Z dziejów Ziemi…

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wykazuje zainteresowanie historią Ziemi.
 • Poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka.
 • Uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym.
 • Rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się, jak należy je wykonywać.
 • Potraf korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań i pogłębienia wiedzy.
 • Dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.
 • Odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole – Ziemi.

TEMAT: Ogień – gorący żywioł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła.
 • Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych.
 • Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4.
 • Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc.
 • Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.
 • Odczytuje symbole na mapie.
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.

TEMAT: Światło i ciepło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozumie znaczenie ciepła i światła dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z przedmiotów elektrycznych.
 • Uczestniczy w obserwacjach i eksperymentach; wyciąga wnioski i dostrzega prawidłowości.
 • Zna zasady bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z komputera i telewizora.
 • Uważnie i ze zrozumieniem słucha dłuższych utworów literackich.
 • Dostrzega znaczenie mówienia ciepłych słów, okazywania przyjaznych gestów dla budowania pozytywnych relacji.
 • Określa kierunki w przestrzeni i położenie przedmiotów.

 

 

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2017

TEMAT: Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zna kolejność i nazwy pór roku orz ich charakterystyczne cechy.
 • Dostrzega i opisuje zamiany w przyrodzie związane z jesienią.
 • Podziwia piękno jesiennego kolorytu przyrody oraz uczy się rozpoznawać gatunki drzew.
 • Rozwija wrażliwość zmysłową i słownictwo podczas działań badawczych związanych z poznawaniem jesiennej przyrody.
 • Wykazuje postawę proekologiczną, samodzielnie planuje działania ratujące przyrodę.
 • Komponuje improwizacje muzyczne związane z jesienią.
 • Prawidłowo przelicza na materiale konkretnym.
 • Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe rozumiejąc potrzebę spożywania warzyw i owoców.
 • Poznanie reguły transakcji wymiennej typu kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żetonów na towar.
 • Zna pochodzenie wybranych produktów spożywczych.

TEMAT: Dzieła sztuki wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega piękno i różnorodność architektury, poznaje przykłady pięknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu.
 • Wskazuje istotne różnice między obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami.
 • Rozwija umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej.
 • Rozumie znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki i przeciwstawiania się wszelkim przejawom wandalizmu.
 • Poznaje własne możliwości i uzdolnienia, odczuwa radość tworzenia.
 • Wzbogaca wiedzę na temat form teatralnych, uczestniczy w zabawach inscenizacyjnych posługując się różnymi środkami wyrazu.
 • Kształtuje umiejętność porządkowania przedmiotów według wielkości i stosowania określeń stopniujących.

TEMAT: Zwierzęta jesienią

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wykazuje zainteresowania przyrodnicze i uczy się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.
 • Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych.
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy.
 • Ma świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznaje sposoby jej wdrażania poprzez zakładanie rezerwatów, zachowania proekologiczne.
 • Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosunku do zwierząt leśnych.
 • Wykazuje się logicznym myśleniem podczas klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

 

Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2017

TEMAT: Sztuka bycia w grupie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Integruje się z grupą, potrafi zaprezentować się na forum grupy.
• Klasyfikuje przedmioty, tworząc kąciki tematyczne.
• Czyta globalnie proste wyrazy.
• Zna zasady obowiązujące w grupie i przestrzega ich.
• Poznaje obowiązki dyżurnego.
• Odkodowuje informacje zapisane za pomocą symboli i przekazane gestami.
• Poprawnie wypowiada się na temat wysłuchanych utworów, potrafi wyciągać wnioski.

TEMAT: Ziemia pod lupa i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Poznaje cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze.
• Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.
• Potrafi wskazać podstawowe elementy na globusie i mapie.
• Wymienia różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Odczuwa więź i zainteresowanie rodzinnym regionem.
• Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przelicza.
• Czyta globalnie.
• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Współpracuje z innymi dziećmi.

TEMAT: Mapa ciekawych podróży

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wykazuje zainteresowanie tradycjami, historią i kulturą własnego kraju.
• Doskonali umiejętność wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc oraz rodzinnego regionu i miejscowości.
• Przejawia szacunek wobec symboli narodowych oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla Polaków.
• Dostrzega piękno i bogactwo regionów naszego kraju oraz wskazuje wyróżniające elementy poszczególnych krajobrazów.
• Poznaje folklor i wytwory sztuki ludowej, dostrzega elementy wzornictwa charakterystyczne dla rodzinnego regionu.
• Poprawnie układa dłuższe wypowiedzi na podany temat.
• Wyodrębnia głoski w nagłosie.
• Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

TEMAT: Ważne znaki, ważne zasady

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zna podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu.
• Kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe: potrafi przewidzieć skutki przedstawianych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania.
• Dokonuje klasyfikacji środków transportu lądowego ze względu na różne kryteria.
• Dostrzega różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczy się, jak ich unikać, jak postępować.
• Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonuje klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.
• Nabiera zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych.
• Wykazuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

Wakacji nadszedł czas!!!

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Wszystkim dzieciom, rodzicom życzymy bezpiecznych i wspaniałych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 🙂

Obecnie uczymy się

CZERWIEC 2017

TEMAT: Spotkanie z dziećmi świata

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.
 • Ÿ Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.
 • Ÿ Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.
 • Ÿ Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.
 • Ÿ Wykonuje prace plastyczno -techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

TEMAT: Podróże podniebne i nie tylko

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
 • Ÿ Przelicza i porównuje liczebność elementów.
 • Ÿ Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.
 • Ÿ Poznaje maszyny latające.
 • Ÿ Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Ÿ Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

TEMAT: Polska z lotu ptaka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.
 • Ÿ Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.
 • Ÿ Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.
 • Ÿ Uczy się zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.
 • Ÿ Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.
 • Ÿ Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

TEMAT: Podróż przez cztery żywioły

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.
 • Ÿ Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.
 • Ÿ Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.
 • Ÿ Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.
 • Ÿ Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne.