Kategoria: Misie

Obecnie uczymy się

Maj 2019

TEMAT: Polska i Europa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.

• Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.

• Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.

• Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.

• Nauka wybranego tańca ludowego.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

TEMAT: Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.

• Założenie hodowli fasoli, ustalenie cyklu rozwoju fasoli – kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.

• Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.

• Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.

• Kształcenie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.

• Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.

TEMAT: Praca różnych ludzi – poznajemy wybrane zawody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).

• Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera.

• Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.

• Prezentacja drogi listu od nadawcy do adresata – kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Gromadzenie doświadczeń w zakresie tworzenia kolekcji.

• Zaznajomienie z różnymi narzędziami pomiaru długości.

TEMAT: Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.

• Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.

• Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.

• Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.

• Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.

• Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.

• Dostrzeganie zmian odwracalnych, nieodwracalnych i częściowo odwracalnych.

Obecnie uczymy się

Maj 2019

TEMAT: Polska i Europa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.

• Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.

• Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.

• Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.

• Nauka wybranego tańca ludowego.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

TEMAT: Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.

• Założenie hodowli fasoli, ustalenie cyklu rozwoju fasoli – kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.

• Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.

• Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.

• Kształcenie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.

• Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.

TEMAT: Praca różnych ludzi – poznajemy wybrane zawody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).

• Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera.

• Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.

• Prezentacja drogi listu od nadawcy do adresata – kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Gromadzenie doświadczeń w zakresie tworzenia kolekcji.

• Zaznajomienie z różnymi narzędziami pomiaru długości.

TEMAT: Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.

• Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.

• Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.

• Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.

• Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.

• Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.

• Dostrzeganie zmian odwracalnych, nieodwracalnych i częściowo odwracalnych.

 
Obecnie uczymy się

MARZEC 2019

TEMAT: Świat oczami artysty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
⦁ Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.
⦁ Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia.
⦁ Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „p”, „P”.
⦁ Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.
⦁ Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.
⦁ Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.

TEMAT: Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie dzieci do występów publicznych w wybranej przez siebie formie ekspresji.
• Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
• Uwrażliwianie dzieci na sztukę przez udział w przedstawieniach jako widz oraz aktor.
• Doskonalenie u dzieci umiejętności przeliczania i dodawania elementów z wykorzystaniem słów „i”, „to”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „c”, „C”.
• Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie.

TEMAT: Zimo! Do zobaczenia za rok!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.
• Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.
• Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.
• Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek: „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, „Zbudź się, rzeczko”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, „Ł”.
• Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

TEMAT: Już przybyła wiosna miła

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.
• Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.
• Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
• Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.

Obecnie uczymy się

LUTY 2019

TEMAT: Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
• Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
• Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
• Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
• Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

TEMAT: To poważna sprawa – mamy swoje prawa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
• Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
• Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
• Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
• Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
• Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

TEMAT: W świecie baśni i bajek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową i rysunkową.
• Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.
• Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
• Rozwijanie twórczego myślenia.
• Kształtowanie pojęcia liczby 10.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

TEMAT: Gotowi do jazdy? – Znamy różne pojazdy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
• Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
• Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.
• Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
• Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
• Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.

Obecnie uczymy się

STYCZEŃ 2019

TEMAT: Kalendarze i zegary

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji.
 • Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą.
 • Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: „dziś”, „jutro”, „wczoraj”.
 • Utrwalanie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 7; posługiwanie się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „r”, „R”.
 • Nauka piosenki dla babci i dziadka

TEMAT: Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia (uprawianie sportów zimowych).
 • Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie: dieta ,sposób ubierania się.
 • Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zimowych dyscyplin sportowych.
 • Nauka piosenek „Mróz, mróz” oraz „Zimowa poleczka”. Wprowadzenie kroków poleczki.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 8.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „n”, „N”.

TEMAT: Na pewno to wiecie, że babci i dziadek najlepsi są na świecie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.
 • Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.
 • Kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania.
 • Nauka piosenki „Piosenka o babci i dziadku”.
 • Nauka na pamięć wiersza „Wierszyk dla babci i dziadka”.

TEMAT: My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.
 • Nauka piosenki „Buli”.
 • Doskonalenie umiejętności
 • Kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i różnych sytuacjach
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b”, „B”; prowadzenie zabaw badawczych.

 

Obecnie uczymy

GRUDZIEŃ 2018

TEMAT: Pomagamy zwierzętom

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”.
 • Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi
 • Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta


TEMAT: Wszystko wokół nas się zmienia.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń
 • Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się.
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „u”, „U”.

TEMAT: Święta za pasem i w domu pachnie lasem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.
 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „0”.
 • Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.
 • Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
Wycieczka „Misiów”:)
Wycieczka „Misiów”:)

30 listopada „Misie” wraz z Paniami wybrały się na wycieczkę do Parku Naukowo-Technologicznego. Dzieci brały udział w zajęciach z konstruowania i programowania, na których zbudowały z klocków LEGO samoloty, po czym „wprowadziły w ruch” ich śmigiełka! Oprócz tego, „Misie” miały także okazję dowiedzieć się jak wygląda praca
w laboratorium i co się z nim znajduje. Zobaczyły ile groźnych bakterii znajduje się
w naszym otoczeniu, zwłaszcza na podłodze i nieumytych rękach! A mikroskop już nie jest im obcy! Teraz już na pewno żaden „Miś” nie zje nic z podłogi i już nigdy, przenigdy, nie zapomni umyć rąk przed posiłkiem!
(więcej…)

Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2018

TEMAT: Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Utrwalenie nazw instrumentów
 • Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.
 • Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”, „L”.

TEMAT: My, Polacy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
 • Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych – zuchy, harcerze.
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”.

TEMAT: Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.

TEMAT: Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.
 • Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.
 • Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
 • Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.
 • Rozbudzanie wyobraźni dziecka.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K”.
Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2018

TEMAT: By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.
 • Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.
 • Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.
 • Rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.

TEMAT: Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.
 • Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.
 • Nauka piosenki „Malowała jesień”.
 • Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.

TEMAT: Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.
 • Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.

TEMAT: W naszej rodzinie miło czas płynie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • Wzmacnianie więzi rodzinnej.
 • Poznawanie struktury rodziny.
 • Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.
Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2018

TEMAT: Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • dostrzega zagrożenia płynące z ze strony natury
 • odgrywa role w scenkach dramowych
 • klasyfikuje elementy według podanego kryterium
 • wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku
 • śpiewa piosenkę
 • słucha utworów muzyki poważnej
 • wykonuje prace plastyczne
 • dostrzega rytm i potrafi go kontynuować
 • słucha utworów literackich
 • odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • odczytuje globalnie wyrazy
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • odczytuje informacje przedstawione na mapie

TEMAT: Co nam jesień w koszu niesie?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje elementy według jednej i więcej cech, tworzy zbiory
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe
 • obserwuje i bada rośliny w bezpośrednim kontakcie
 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa oraz grzyby
 • określa kierunki na kartce
 • dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie związane z aktualną porą roku
 • odróżnia liczenie błędne od poprawnego
 • porównuje liczebność zbiorów
 • odczytuje globalnie wyrazy

TEMAT: Wiemy, gdzie mieszkamy

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • przedstawia się i podaje podstawowe informacje o sobie
 • usprawnia narządy artykulacyjne
 • łączy skutek z przyczyną i ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • rozpoznaje wybrane litery
 • wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • określa kierunki w przestrzeni oraz na płaszczyźnie
 • analizuje i wypowiada się na temat obrazka
 • szacuje liczebność zbiorów
 • słucha utworów literackich
 • dokonuje analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • ocenia postępowanie bohatera opowiadania
 • zna wybrane znaki drogowe