Kategoria: Misie

Wakacji nadszedł czas!!!

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Wszystkim dzieciom, rodzicom życzymy bezpiecznych i wspaniałych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 🙂

Obecnie uczymy się

CZERWIEC 2017

TEMAT: Spotkanie z dziećmi świata

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.
 • Ÿ Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.
 • Ÿ Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.
 • Ÿ Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.
 • Ÿ Wykonuje prace plastyczno -techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

TEMAT: Podróże podniebne i nie tylko

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
 • Ÿ Przelicza i porównuje liczebność elementów.
 • Ÿ Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.
 • Ÿ Poznaje maszyny latające.
 • Ÿ Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Ÿ Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

TEMAT: Polska z lotu ptaka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.
 • Ÿ Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.
 • Ÿ Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.
 • Ÿ Uczy się zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.
 • Ÿ Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.
 • Ÿ Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

TEMAT: Podróż przez cztery żywioły

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.
 • Ÿ Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.
 • Ÿ Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.
 • Ÿ Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.
 • Ÿ Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne.

 

Obecnie uczymy się

MAJ 2017

TEMAT: Zefirek i jego drużyna

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.
 • Ÿ Wypowiada się na forum grupy na podany temat.
 • Ÿ Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.
 • Ÿ Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.
 • Ÿ Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno-techniczne.
 • Ÿ Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.

TEMAT: Skrzydlate opowieści

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Ÿ Poznaje wybrane zwierzęta latające.
 • Ÿ Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Ÿ Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.
 • Ÿ Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
 • Ÿ Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

TEMAT: Rodzina ponad wszystko

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.
 • Ÿ Przelicza w zakresie 1-6.
 • Ÿ Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.
 • Ÿ Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.
 • Ÿ Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.
 • Ÿ Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

 

 

Obecnie uczymy się

KWIECIEŃ 2017

TEMAT: Płynąć nie tylko pod żaglami

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.
 • Ÿ Grupuje obiekty ze względu na ciężar.
 • Ÿ Poznaje środki transportu wodnego.
 • Ÿ Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.
 • Ÿ Poznaje sporty wodne.
 • Ÿ Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.

TEMAT: Spotkania na łące

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Obserwuje wiosenną przyrodę.
 • Ÿ Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
 • Ÿ Przelicza w zakresie 1-6.
 • Ÿ Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
 • Ÿ Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Ÿ Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

TEMAT: Powietrze wokół nas

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Interpretuje treść utworu literackiego.
 • Ÿ Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem.
 • Ÿ Poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze.
 • Ÿ Kształtuje postawę proekologiczną.
 • Ÿ Określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury.
 • Ÿ Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z ognia.

TEMAT: A ja rosnę i rosnę

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Zna zasady zachowania i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
 • Ÿ Klasyfikuje elementy według dwóch i/lub więcej cech.
 • Ÿ Wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie.
 • Ÿ Dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów.
 • Ÿ Zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować.
 • Ÿ Wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo.

 

 

Obecnie uczymy się

MARZEC 2017

TEMAT: W krainie baniek mydlanych

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Wie, jak powstają bańki mydlane.
 • Ÿ Stopniuje przymiotniki określające wysokość.
 • Ÿ Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.
 • Ÿ Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.
 • Ÿ Zna zasady http://dvakotla.com.ua/ bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków chemicznych.
 • Ÿ Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

TEMAT: Tęczowa wiosna

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.
 • Ÿ Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.
 • Ÿ Dostrzega zmiany SocialTrusts.com zachodzące w przyrodzie wiosną.
 • Ÿ Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.
 • Ÿ Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.
 • Ÿ Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

TEMAT: Opowieści mórz i oceanów

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.
 • Ÿ Poznaje zwierzęta wodne.
 • Ÿ Bada czystość wody.
 • Ÿ Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
 • Ÿ Klasyfikuje przedmioty według kształtu.
 • Ÿ Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.
Obecnie uczymy się

LUTY 2017

TEMAT: Jest woda – jest życie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie.
 • Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.
 • Ÿ Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.
 • Ÿ Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Ÿ Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.
 • Ÿ Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.
 • Ÿ Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

TEMAT: Odpływamy w świat marzeń

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.
 • Ÿ Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.
 • Ÿ Przekształca swoje myśli na obraz.
 • Ÿ Przelicza elementy w dostępnym zakresie.
 • Ÿ Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.
 • Ÿ Rozpoznaje i poprawnie nazywa Meet-Babes.comfigury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

TEMAT: Kolory i dźwięki wody

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
 • Ÿ Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
 • Ÿ Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
 • Ÿ Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Ÿ Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
 • Ÿ Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.
Obecnie uczymy się

STYCZEŃ 2017

TEMAT: W drodze do gwiazd

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Poznaje tradycje noworoczne.
 • Poznaje urządzenia do odmierzania czasu.
 • Uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy.
 • Oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej.
 • Poznaje pojęcia: przestrzeń kosmiczna i Układ Słoneczny.
 • Dostrzega żartobliwą health-e-child.org wymowę utworu literackiego.

TEMAT: Gdy śnieg pada…

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Wymienia nazwy zimowych miesięcy i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
 • Podziwia i porównuje obrazy o tematyce zimowej.
 • Nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania.
 • Ilustruje treść opowieści canadian pharmacy viagra matematycznej i układa własną opowieść.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Dostrzega rymy i układa rymowanki. Przelicza wyrazy w zdaniach.

TEMAT: Przysmaki z babcinego garnuszka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Poznaje pojęcie naczynia kuchenne i ich przeznaczenie.
 • Nazywa różne produkty spożywcze i uczestniczy w degustacji.
 • Przestrzega zasad canadian pharmacy online bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi i gorącymi przedmiotami.
 • Tworzy obrazkowy przepis kulinarny lub komponuje posiłek z wycinków z gazet.
 • Określa zasady zdrowego żywienia.
 • Przygotowuje poczęstunek dla najbliższych.

TEMAT: Zimowe wieczory w świetle lampki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Poznaje pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka.
 • Obserwuje światło i rozumie zjawisko powstawania cienia.
 • Rozumie pojęcia: scena, widownia, kurtyna.
 • Przelicza i przekłada wynik na ruch.
 • Poznaje urządzenia elektryczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich.
Obecnie uczymy się

GRUDZIEŃ 2016

TEMAT: Guzikowy świat

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Dostrzega zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
 • Określa temperaturę powietrza i poznaje zastosowanie termometru.
 • Klasyfikuje elementy według podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór.
 • Dokonuje pomiarów długości, stosuje określenia: długi, dłuższy, najdłuższy
 • Wie, jak zapobiegać chorobom, i rozumie canadian pharmacy online konieczność poddawania się leczeniu.
 • Przelicza elementy w zakresie 5.

TEMAT: Opiekunowie zwierząt

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Zna warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze.
 • Zna wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy.
 • Poznaje sposoby przystosowania buy modafinil do zimy wybranych zwierząt.
 • Uczy się przestrzegać reguł współżycie w grupie i przeżywać sukcesy i porażki.
 • Przelicza elementy w zbiorach canadian pharmacy viagra i porównuje ich liczebność.

TEMAT: Rozświetlona choinka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali.
 • Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat.
 • Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy.
 • Opowiada o swojej rodzinie.
 • Poznaje regionalną sztukę świąteczną.

Misie poznają także alfabet według odmiennej metody Ireny Majchrzak.

Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2016

TEMAT: Gawry, nory i dziuple

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Wypowiada się na temat utworów literackich.
 • Poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę.
 • Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.
 • Dostrzega i nazywa zjawiska buy modafinil atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni.

TEMAT: Tworzymy piękno wokół nas

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów.
 • Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane.
 • Określa wysokość i barwę dźwięków.
 • Wyróżnia barwy podstawowe i canadian pharmacy tworzy kolory pochodne.
 • Porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary.
 • Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość.

TEMAT: W cieple i blasku ognia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Zgodnie współpracuje z innymi, tworząc prace plastyczne.
 • Bada i opisuje właściwości ognia.
 • Zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami.
 • Wskazuje naturalne i sztuczne źródła ciepła i światła.
 • Słucha opowiadania i pharmacy online potrafi je streścić własnymi słowami.
 • Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

TEMAT: W naszym magicznym kręgu

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego.
 • Odgrywa role w zabawach dramowych.
 • Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe.
 • Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni.
 • Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie.

 

obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2016

 TEMAT: Smaki i zapachy Ziemi

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

·        Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.

·        Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.

·        Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.

·        Zakłada hodowlę roślin.

·        Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

·        Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.

·        Tworzy zbiory o podanej liczebności.

 

TEMAT: Moja bezpieczna Ziemia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

·        Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.

·        Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.

·        Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.

·        Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.

·        Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.

·        Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

TEMAT: Jesienne dywany

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

·        Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.

·        Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.

·        Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.

·        Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.

·        Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.

·        Dostrzega zmiany w zachowaniu zwierząt i krajobrazie charakterystyczne dla jesieni.

 

TEMAT: Dom – nasz mały świat

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

·        Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej.

·        Określa charakter i nastrój muzyki.

·        Dostrzega regularność dnia i nocy.

·        Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.

·        Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.

·        Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.