Kategoria: Misie

Obecnie uczymy się

STYCZEŃ 2018

TEMAT: Opowieści zimowego nieba

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu oraz dostrzega zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
 • Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące kosmosu oraz historii podróży i badań kosmicznych.
 • Rozumie w podstawowym zakresie następstwa ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół własnej osi.
 • Wskazuje na globusie krainy polarne i wie, że panuje tam odmienny klimat.
 • Rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych.
 • Utrwala obraz graficzny poznanych liter i cyfr.

TEMAT: Sztuka życia w zgodzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtuje pozytywne postawy społeczne oparte na podstawowych wartościach, takich jak zgoda, sprawiedliwość.
 • Dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich, wskazując pozytywne i negatywne zachowania i cechy.
 • Poznaje skuteczne sposoby łagodzenia konfliktów i dochodzenia sprawiedliwości unikając krzyku, agresji
  i obrażania.
 • Rozumie, że każdy człowiek jest sprawny na swój sposób i jego możliwości nie stanowią o jego wartości.
 • Wykazuje krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, wyszydzania czy wyśmiewania innych.
 • Uczy się przestrzegania reguł gry i kontroli emocjonalnej w sytuacji przegranej.
 • Wzbogaca doświadczenia w zakresie porównywania masy z wykorzystaniem wagi szalkowej.

TEMAT: Z babcią i dziadkiem przy kominku

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną, wykazuje zainteresowanie losami, życiem zawodowym członków rodziny.
 • Rozumie swoją rolę w rodzinie oraz konieczność respektowania prawa do spokoju i wypoczynku innych osób w najbliższym otoczeniu.
 • Zna podstawowe więzi pokrewieństwa w swojej rodzinie oraz potrafi wymienić imiona najbliższych jej członków.
 • Dostrzega indywidualność własnej rodziny, zna jej zwyczaje, tradycje i zainteresowania.
 • Formułuje wypowiedzi na temat swoich dziadków, doceniając ich uczucia, wkład i zaangażowanie w życie rodziny.
 • Odczuwa radość sprawiania przyjemności najbliższym, kultywowania świąt o charakterze rodzinnym.
 • Docenia wartość pamiątek i zdjęć rodzinnych i rozumie potrzebę ich szanowania.

TEMAT: Czas na bal

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje tradycje zabaw karnawałowych.
 • Słucha piosenek i utworów muzycznych ze zwróceniem uwagi na treść, język, okoliczności w jakich są śpiewane, charakterystyczne elementy rytmiczne, melodyczne.
 • Doskonali umiejętność dostrzegania, określania i reagowania ruchem, gestem na zmiany: dynamiki, tempa i rejestru w utworach muzycznych.
 • Odtwarza i wygrywa własne rytmy, indywidualnie i zespołowo, na dostępnych instrumentach muzycznych.
 • Integruje się z innymi dziećmi oraz odczuwa radość i nastrój wspólnej zabawy.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, doskonaląc umiejętność posługiwania się słowem, gestem, mimiką, ruchem i rekwizytem, w celu wyrażenia określonych treści i emocji.
Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów
Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów

Dnia 5 grudnia Misie i Tygryski wybrały się do Ośrodka wypoczynkowego Sielanka, by wziąć udział w warsztatach świątecznych. Na nasze przedszkolaki czekało wiele atrakcji: lukrowanie pierniczków malowanie bombek, bicie rekordu w tworzeniu najdłuższego łańcucha choinkowego.

Na zakończenie przyszedł czas na spotkanie ze świętym Mikołajem, który zabrał wszystkie dzieci na poszukiwanie Rudolfa. Udało się nam go znaleźć!!! Przy okazji, szukając Rudolfa w szopce, zaprzyjaźniliśmy się z osiołkiem, lamą i alpaką.

(więcej…)

Obecnie uczymy się

GRUDZIEŃ 2017

TEMAT: Zimowe zabawy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem.
 • Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury.
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów.
 • Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać.
 • Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej.

TEMAT: Sztuka bycia dobrym człowiekiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy.
 • Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych.
 • Odczytuje komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach.
 • Nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt.
 • Poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi.
 • Utrwala znajomość poznanych liter.
 • Włącza się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym na potrzeby środowiska lokalnego.

TEMAT: Świąteczne smaki i zapachy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenie.
 • Dostrzega piękno sztuki ludowej oraz zdobnictwo charakterystyczne dla własnego regionu.
 • Odczuwa więź emocjonalną z rodziną i aktywnie włącza się w przygotowania do świąt.
 • Wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej.
 • Zdobywa dalsze doświadczenia w zakresie porównywania długości z zastosowaniem określeń stopniujących.
 • Poznaje smaki i zapachy świątecznej kuchni oraz sposoby przyrządzania tradycyjnych potraw.
Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2017

TEMAT: Z dziejów Ziemi…

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wykazuje zainteresowanie historią Ziemi.
 • Poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka.
 • Uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym.
 • Rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się, jak należy je wykonywać.
 • Potraf korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań i pogłębienia wiedzy.
 • Dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.
 • Odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole – Ziemi.

TEMAT: Ogień – gorący żywioł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła.
 • Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych.
 • Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4.
 • Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc.
 • Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.
 • Odczytuje symbole na mapie.
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.

TEMAT: Światło i ciepło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozumie znaczenie ciepła i światła dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z przedmiotów elektrycznych.
 • Uczestniczy w obserwacjach i eksperymentach; wyciąga wnioski i dostrzega prawidłowości.
 • Zna zasady bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z komputera i telewizora.
 • Uważnie i ze zrozumieniem słucha dłuższych utworów literackich.
 • Dostrzega znaczenie mówienia ciepłych słów, okazywania przyjaznych gestów dla budowania pozytywnych relacji.
 • Określa kierunki w przestrzeni i położenie przedmiotów.

 

 

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2017

TEMAT: Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zna kolejność i nazwy pór roku orz ich charakterystyczne cechy.
 • Dostrzega i opisuje zamiany w przyrodzie związane z jesienią.
 • Podziwia piękno jesiennego kolorytu przyrody oraz uczy się rozpoznawać gatunki drzew.
 • Rozwija wrażliwość zmysłową i słownictwo podczas działań badawczych związanych z poznawaniem jesiennej przyrody.
 • Wykazuje postawę proekologiczną, samodzielnie planuje działania ratujące przyrodę.
 • Komponuje improwizacje muzyczne związane z jesienią.
 • Prawidłowo przelicza na materiale konkretnym.
 • Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe rozumiejąc potrzebę spożywania warzyw i owoców.
 • Poznanie reguły transakcji wymiennej typu kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żetonów na towar.
 • Zna pochodzenie wybranych produktów spożywczych.

TEMAT: Dzieła sztuki wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega piękno i różnorodność architektury, poznaje przykłady pięknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu.
 • Wskazuje istotne różnice między obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami.
 • Rozwija umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej.
 • Rozumie znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki i przeciwstawiania się wszelkim przejawom wandalizmu.
 • Poznaje własne możliwości i uzdolnienia, odczuwa radość tworzenia.
 • Wzbogaca wiedzę na temat form teatralnych, uczestniczy w zabawach inscenizacyjnych posługując się różnymi środkami wyrazu.
 • Kształtuje umiejętność porządkowania przedmiotów według wielkości i stosowania określeń stopniujących.

TEMAT: Zwierzęta jesienią

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wykazuje zainteresowania przyrodnicze i uczy się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.
 • Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych.
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy.
 • Ma świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznaje sposoby jej wdrażania poprzez zakładanie rezerwatów, zachowania proekologiczne.
 • Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosunku do zwierząt leśnych.
 • Wykazuje się logicznym myśleniem podczas klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

 

Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2017

TEMAT: Sztuka bycia w grupie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Integruje się z grupą, potrafi zaprezentować się na forum grupy.
• Klasyfikuje przedmioty, tworząc kąciki tematyczne.
• Czyta globalnie proste wyrazy.
• Zna zasady obowiązujące w grupie i przestrzega ich.
• Poznaje obowiązki dyżurnego.
• Odkodowuje informacje zapisane za pomocą symboli i przekazane gestami.
• Poprawnie wypowiada się na temat wysłuchanych utworów, potrafi wyciągać wnioski.

TEMAT: Ziemia pod lupa i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Poznaje cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze.
• Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.
• Potrafi wskazać podstawowe elementy na globusie i mapie.
• Wymienia różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Odczuwa więź i zainteresowanie rodzinnym regionem.
• Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przelicza.
• Czyta globalnie.
• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Współpracuje z innymi dziećmi.

TEMAT: Mapa ciekawych podróży

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wykazuje zainteresowanie tradycjami, historią i kulturą własnego kraju.
• Doskonali umiejętność wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc oraz rodzinnego regionu i miejscowości.
• Przejawia szacunek wobec symboli narodowych oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla Polaków.
• Dostrzega piękno i bogactwo regionów naszego kraju oraz wskazuje wyróżniające elementy poszczególnych krajobrazów.
• Poznaje folklor i wytwory sztuki ludowej, dostrzega elementy wzornictwa charakterystyczne dla rodzinnego regionu.
• Poprawnie układa dłuższe wypowiedzi na podany temat.
• Wyodrębnia głoski w nagłosie.
• Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

TEMAT: Ważne znaki, ważne zasady

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zna podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu.
• Kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe: potrafi przewidzieć skutki przedstawianych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania.
• Dokonuje klasyfikacji środków transportu lądowego ze względu na różne kryteria.
• Dostrzega różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczy się, jak ich unikać, jak postępować.
• Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonuje klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.
• Nabiera zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych.
• Wykazuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

Wakacji nadszedł czas!!!

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Wszystkim dzieciom, rodzicom życzymy bezpiecznych i wspaniałych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 🙂

Obecnie uczymy się

CZERWIEC 2017

TEMAT: Spotkanie z dziećmi świata

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.
 • Ÿ Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.
 • Ÿ Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.
 • Ÿ Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.
 • Ÿ Wykonuje prace plastyczno -techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

TEMAT: Podróże podniebne i nie tylko

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
 • Ÿ Przelicza i porównuje liczebność elementów.
 • Ÿ Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.
 • Ÿ Poznaje maszyny latające.
 • Ÿ Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Ÿ Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

TEMAT: Polska z lotu ptaka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.
 • Ÿ Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.
 • Ÿ Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.
 • Ÿ Uczy się zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.
 • Ÿ Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.
 • Ÿ Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

TEMAT: Podróż przez cztery żywioły

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.
 • Ÿ Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.
 • Ÿ Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.
 • Ÿ Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.
 • Ÿ Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne.

 

Obecnie uczymy się

MAJ 2017

TEMAT: Zefirek i jego drużyna

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.
 • Ÿ Wypowiada się na forum grupy na podany temat.
 • Ÿ Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.
 • Ÿ Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.
 • Ÿ Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno-techniczne.
 • Ÿ Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.

TEMAT: Skrzydlate opowieści

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Ÿ Poznaje wybrane zwierzęta latające.
 • Ÿ Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Ÿ Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.
 • Ÿ Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
 • Ÿ Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

TEMAT: Rodzina ponad wszystko

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.
 • Ÿ Przelicza w zakresie 1-6.
 • Ÿ Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.
 • Ÿ Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.
 • Ÿ Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.
 • Ÿ Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

 

 

Obecnie uczymy się

KWIECIEŃ 2017

TEMAT: Płynąć nie tylko pod żaglami

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.
 • Ÿ Grupuje obiekty ze względu na ciężar.
 • Ÿ Poznaje środki transportu wodnego.
 • Ÿ Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.
 • Ÿ Poznaje sporty wodne.
 • Ÿ Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.

TEMAT: Spotkania na łące

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Obserwuje wiosenną przyrodę.
 • Ÿ Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
 • Ÿ Przelicza w zakresie 1-6.
 • Ÿ Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
 • Ÿ Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Ÿ Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

TEMAT: Powietrze wokół nas

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Interpretuje treść utworu literackiego.
 • Ÿ Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem.
 • Ÿ Poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze.
 • Ÿ Kształtuje postawę proekologiczną.
 • Ÿ Określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury.
 • Ÿ Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z ognia.

TEMAT: A ja rosnę i rosnę

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Zna zasady zachowania i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
 • Ÿ Klasyfikuje elementy według dwóch i/lub więcej cech.
 • Ÿ Wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie.
 • Ÿ Dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów.
 • Ÿ Zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować.
 • Ÿ Wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo.