Kategoria: Misie

Obecnie uczymy się

LUTY 2019

TEMAT: Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
• Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
• Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
• Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
• Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

TEMAT: To poważna sprawa – mamy swoje prawa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
• Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
• Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
• Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
• Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
• Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

TEMAT: W świecie baśni i bajek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową i rysunkową.
• Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.
• Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
• Rozwijanie twórczego myślenia.
• Kształtowanie pojęcia liczby 10.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

TEMAT: Gotowi do jazdy? – Znamy różne pojazdy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
• Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
• Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.
• Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
• Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
• Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.

Obecnie uczymy się

STYCZEŃ 2019

TEMAT: Kalendarze i zegary

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji.
 • Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą.
 • Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: „dziś”, „jutro”, „wczoraj”.
 • Utrwalanie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 7; posługiwanie się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „r”, „R”.
 • Nauka piosenki dla babci i dziadka

TEMAT: Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia (uprawianie sportów zimowych).
 • Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie: dieta ,sposób ubierania się.
 • Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zimowych dyscyplin sportowych.
 • Nauka piosenek „Mróz, mróz” oraz „Zimowa poleczka”. Wprowadzenie kroków poleczki.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 8.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „n”, „N”.

TEMAT: Na pewno to wiecie, że babci i dziadek najlepsi są na świecie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.
 • Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.
 • Kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania.
 • Nauka piosenki „Piosenka o babci i dziadku”.
 • Nauka na pamięć wiersza „Wierszyk dla babci i dziadka”.

TEMAT: My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.
 • Nauka piosenki „Buli”.
 • Doskonalenie umiejętności
 • Kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i różnych sytuacjach
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b”, „B”; prowadzenie zabaw badawczych.

 

Obecnie uczymy

GRUDZIEŃ 2018

TEMAT: Pomagamy zwierzętom

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”.
 • Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi
 • Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta


TEMAT: Wszystko wokół nas się zmienia.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń
 • Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się.
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „u”, „U”.

TEMAT: Święta za pasem i w domu pachnie lasem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.
 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „0”.
 • Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.
 • Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
Wycieczka „Misiów”:)
Wycieczka „Misiów”:)

30 listopada „Misie” wraz z Paniami wybrały się na wycieczkę do Parku Naukowo-Technologicznego. Dzieci brały udział w zajęciach z konstruowania i programowania, na których zbudowały z klocków LEGO samoloty, po czym „wprowadziły w ruch” ich śmigiełka! Oprócz tego, „Misie” miały także okazję dowiedzieć się jak wygląda praca
w laboratorium i co się z nim znajduje. Zobaczyły ile groźnych bakterii znajduje się
w naszym otoczeniu, zwłaszcza na podłodze i nieumytych rękach! A mikroskop już nie jest im obcy! Teraz już na pewno żaden „Miś” nie zje nic z podłogi i już nigdy, przenigdy, nie zapomni umyć rąk przed posiłkiem!
(więcej…)

Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2018

TEMAT: Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Utrwalenie nazw instrumentów
 • Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.
 • Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”, „L”.

TEMAT: My, Polacy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
 • Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych – zuchy, harcerze.
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”.

TEMAT: Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.

TEMAT: Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.
 • Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.
 • Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
 • Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.
 • Rozbudzanie wyobraźni dziecka.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K”.
Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2018

TEMAT: By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.
 • Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.
 • Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.
 • Rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.

TEMAT: Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.
 • Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.
 • Nauka piosenki „Malowała jesień”.
 • Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.

TEMAT: Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.
 • Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.

TEMAT: W naszej rodzinie miło czas płynie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • Wzmacnianie więzi rodzinnej.
 • Poznawanie struktury rodziny.
 • Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.
Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2018

TEMAT: Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • dostrzega zagrożenia płynące z ze strony natury
 • odgrywa role w scenkach dramowych
 • klasyfikuje elementy według podanego kryterium
 • wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku
 • śpiewa piosenkę
 • słucha utworów muzyki poważnej
 • wykonuje prace plastyczne
 • dostrzega rytm i potrafi go kontynuować
 • słucha utworów literackich
 • odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • odczytuje globalnie wyrazy
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • odczytuje informacje przedstawione na mapie

TEMAT: Co nam jesień w koszu niesie?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje elementy według jednej i więcej cech, tworzy zbiory
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe
 • obserwuje i bada rośliny w bezpośrednim kontakcie
 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa oraz grzyby
 • określa kierunki na kartce
 • dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie związane z aktualną porą roku
 • odróżnia liczenie błędne od poprawnego
 • porównuje liczebność zbiorów
 • odczytuje globalnie wyrazy

TEMAT: Wiemy, gdzie mieszkamy

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • przedstawia się i podaje podstawowe informacje o sobie
 • usprawnia narządy artykulacyjne
 • łączy skutek z przyczyną i ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • rozpoznaje wybrane litery
 • wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • określa kierunki w przestrzeni oraz na płaszczyźnie
 • analizuje i wypowiada się na temat obrazka
 • szacuje liczebność zbiorów
 • słucha utworów literackich
 • dokonuje analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • ocenia postępowanie bohatera opowiadania
 • zna wybrane znaki drogowe

 

Wakacji nadszedł czas !!!

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Wszystkim dzieciom, rodzicom życzymy bezpiecznych

i wspaniałych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 🙂

Śladami Jaćwingów
Śladami Jaćwingów

13 czerwca „Misie” i „Motylki” udały się na wycieczkę do gospodarstwa „Przystanek Lipińskie”, by poznać zwyczaje pradawnych Jaćwingów i…odszukać zaginiony skarb. Nasi odkrywcy mieli także okazję nauczyć się strzelać z łuku, pokonać wrogiego Krzyżaka oraz wykonać z gliny swoje własne skarby. Po wielu atrakcjach były też pyszne kiełbaski z ogniska. „Promyczki” przez długi czas będą pamiętać to wyjątkowe miejsce! (więcej…)

Obecnie uczymy się

CZERWIEC 2018

TEMAT: Dzieci świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
 • Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
 • Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
 • Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

TEMAT: Marzenia się spełniają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.
 • Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.
 • Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.
 • Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.
 • Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.
 • Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

TEMAT: Ekotydzień

 • Doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu.
 • Uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie.
 • Poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich.
 • Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową.
 • Uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia.
 • Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku.
 • Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

TEMAT: Wakacje z żywiołami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację

na mapie Polski.

 • Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.
 • Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.
 • Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.