Dzień: 7 września 2017

Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ 2017

TEMAT: Sztuka bycia w grupie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Integruje się z grupą, potrafi zaprezentować się na forum grupy.
• Klasyfikuje przedmioty, tworząc kąciki tematyczne.
• Czyta globalnie proste wyrazy.
• Zna zasady obowiązujące w grupie i przestrzega ich.
• Poznaje obowiązki dyżurnego.
• Odkodowuje informacje zapisane za pomocą symboli i przekazane gestami.
• Poprawnie wypowiada się na temat wysłuchanych utworów, potrafi wyciągać wnioski.

TEMAT: Ziemia pod lupa i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Poznaje cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze.
• Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.
• Potrafi wskazać podstawowe elementy na globusie i mapie.
• Wymienia różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Odczuwa więź i zainteresowanie rodzinnym regionem.
• Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przelicza.
• Czyta globalnie.
• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Współpracuje z innymi dziećmi.

TEMAT: Mapa ciekawych podróży

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wykazuje zainteresowanie tradycjami, historią i kulturą własnego kraju.
• Doskonali umiejętność wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc oraz rodzinnego regionu i miejscowości.
• Przejawia szacunek wobec symboli narodowych oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla Polaków.
• Dostrzega piękno i bogactwo regionów naszego kraju oraz wskazuje wyróżniające elementy poszczególnych krajobrazów.
• Poznaje folklor i wytwory sztuki ludowej, dostrzega elementy wzornictwa charakterystyczne dla rodzinnego regionu.
• Poprawnie układa dłuższe wypowiedzi na podany temat.
• Wyodrębnia głoski w nagłosie.
• Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

TEMAT: Ważne znaki, ważne zasady

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zna podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu.
• Kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe: potrafi przewidzieć skutki przedstawianych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania.
• Dokonuje klasyfikacji środków transportu lądowego ze względu na różne kryteria.
• Dostrzega różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczy się, jak ich unikać, jak postępować.
• Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonuje klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.
• Nabiera zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych.
• Wykazuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.