Miesiąc: Luty 2017

Obecnie uczymy się

LUTY 2017

TEMAT: Jest woda – jest życie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie.
 • Ÿ Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.
 • Ÿ Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.
 • Ÿ Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Ÿ Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.
 • Ÿ Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.
 • Ÿ Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

TEMAT: Odpływamy w świat marzeń

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.
 • Ÿ Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.
 • Ÿ Przekształca swoje myśli na obraz.
 • Ÿ Przelicza elementy w dostępnym zakresie.
 • Ÿ Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.
 • Ÿ Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

TEMAT: Kolory i dźwięki wody

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
 • Ÿ Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
 • Ÿ Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
 • Ÿ Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Ÿ Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
 • Ÿ Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.
Tygryski Obecnie uczymy się

MARZEC

Krąg tematyczny: Wodne odgłosy i eksperymenty

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ÿ Rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny.

Ÿ Odmierza płyny i porównuje poziom wody w naczyniach.

Ÿ Pogłębia wiedzę przyrodniczą na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia.

Ÿ Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „p”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Ÿ Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne.

Ÿ Poznaje stany skupienia wody i jej obieg w przyrodzie.

Ÿ Nazywa części roślin i zna ich funkcje.

Ÿ Zna znaczenie wody dla roślin.

 

Krąg tematyczny: Woda dla zdrowia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje zasady zdrowego żywienia.
 • Porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej liter „j” , doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Przestrzega zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków.
 • Rozumie konieczność dbania o higienę ciała.
 • Prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po.
 • Odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia.
 • Rozumie konieczność poddawania się leczeniu.

Krąg tematyczny: Tajemnice wodnego świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych.
 • Wykorzystuje różne źródła wiedzy z celu zdobycia informacji.
 • Rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód.
 • Potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie i główne porty morskie.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „s”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Poznaje zapis cyfry „0”, porównuje liczebność zbiorów.
 • Dostrzega podstawowe prawidłowości dotyczące sposobu życia i rozmnażania wybranych zwierząt środowisk wodnych związanez przynależnością do gatunku.
 • Poznaje tradycje i zwyczaje ludowe związane z żegnaniem zimy.

 

Krąg tematyczny: Sztuka bycia odważnym

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ÿ Dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych.

Ÿ Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.

Ÿ Dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie.

Ÿ Rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą.

Ÿ Poznaje przysłowia ludowe i rozumie ich sens.

Ÿ Wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków.

Ÿ Określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby.

Ÿ Zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania masy przedmiotów z wykorzystaniem wagi szalkowej.