Listopad 2018r.

Krąg tematyczny: Z dziejów Ziemi…

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowanie historią Ziemi.

Poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka.

Uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym.

Rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się, jak należy je wykonywać.

Potraf korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań i pogłębienia wiedzy.

Dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.

Odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole – Ziemi.

Krąg tematyczny: Ogień – gorący żywioł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła.

Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych.

Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4.

Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc.

Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.

Odczytuje symbole na mapie.

Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.

Krąg tematyczny: Światło i ciepło

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozumie znaczenie ciepła i światła dla ludzi, roślin i zwierząt.

Zna zasady bezpiecznego korzystania z przedmiotów elektrycznych.

Uczestniczy w obserwacjach i eksperymentach; wyciąga wnioski i dostrzega prawidłowości.

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z komputera i telewizora.

Uważnie i ze zrozumieniem słucha dłuższych utworów literackich.

Dostrzega znaczenie mówienia ciepłych słów, okazywania przyjaznych gestów dla budowania pozytywnych relacji.

Określa kierunki w przestrzeni i położenie przedmiotów.