Październik 2018r

Krąg tematyczny: Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj ( blok 2 tygodniowy )

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna kolejność i nazwy pór roku orz ich charakterystyczne cechy.

Dostrzega i opisuje zamiany w przyrodzie związane z jesienią.

Podziwia piękno jesiennego kolorytu przyrody oraz uczy się rozpoznawać gatunki drzew.

Rozwija wrażliwość zmysłową i słownictwo podczas działań badawczych związanych z poznawaniem jesiennej przyrody.

Wykazuje postawę proekologiczną, samodzielnie planuje działania ratujące przyrodę.

Komponuje improwizacje muzyczne związane z jesienią.

Prawidłowo przelicza na materiale konkretnym.

Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe rozumiejąc potrzebę spożywania warzyw i owoców.

Poznanie reguły transakcji wymiennej typu kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żetonów na towar.

Zna pochodzenie wybranych produktów spożywczych.

Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowania przyrodnicze i uczy się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.

Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych.

Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy.

Ma świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznaje sposoby jej wdrażania poprzez zakładanie rezerwatów, zachowania proekologiczne.

Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosunku do zwierząt leśnych.

Wykazuje się logicznym myśleniem podczas klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

Krąg tematyczny: Dzieła sztuki wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzega piękno i różnorodność architektury, poznaje przykłady pięknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu.

Wskazuje istotne różnice między obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami.

Rozwija umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej.

Rozumie znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki i przeciwstawiania się wszelkim przejawom wandalizmu.

Poznaje własne możliwości i uzdolnienia, odczuwa radość tworzenia.

Wzbogaca wiedzę na temat form teatralnych, uczestniczy w zabawach inscenizacyjnych posługując się różnymi środkami wyrazu.

Kształtuje umiejętność porządkowania przedmiotów według wielkości i stosowania określeń stopniujących.

 

WRZESIEŃ 2018 r.

Krąg tematyczny: Sztuka bycia w grupie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Integruje się z grupą, potrafi zaprezentować się na forum grupy.
  • Klasyfikuje przedmioty, tworząc kąciki tematyczne.
  • Czyta globalnie proste wyrazy.
  • Zna zasady obowiązujące w grupie i przestrzega ich.
  • Poznaje obowiązki dyżurnego.
  • Odkodowuje informacje zapisane za pomocą symboli i przekazane gestami.
  • Poprawnie wypowiada się na temat wysłuchanych utworów, potrafi wyciągać wnioski.

Krąg tematyczny: Ziemia pod lupą i nie tylko

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poznaje cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze.

Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Potrafi wskazać podstawowe elementy na globusie i mapie.

Wymienia różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Odczuwa więź i zainteresowanie rodzinnym regionem.

Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przelicza.

Czyta globalnie.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Współpracuje z innymi dziećmi.

Krąg tematyczny: Mapa ciekawych podróży

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wykazuje zainteresowanie tradycjami, historią i kulturą własnego kraju.

Doskonali umiejętność wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc oraz rodzinnego regionu i miejscowości.

Przejawia szacunek wobec symboli narodowych oraz rozumie ich szczególne znaczenie dla Polaków.
• Dostrzega piękno i bogactwo regionów naszego kraju oraz wskazuje wyróżniające elementy poszczególnych krajobrazów.

Poznaje folklor i wytwory sztuki ludowej, dostrzega elementy wzornictwa charakterystyczne dla rodzinnego regionu.

Poprawnie układa dłuższe wypowiedzi na podany temat.

Wyodrębnia głoski w nagłosie.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Krąg tematyczny: Ważne znaki, ważne zasady

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zna podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu.

Kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe: potrafi przewidzieć skutki przedstawianych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania.

Dokonuje klasyfikacji środków transportu lądowego ze względu na różne kryteria.

Dostrzega różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczy się, jak ich unikać, jak postępować.

Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonuje klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.

Nabiera zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych.

Wykazuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.